JuridikNyhet

”Färre meningslösa rekonstruktioner med ny lag”

Erik Lingsell, Advokatfirman LindahlErik Lingsell, Advokatfirman Lindahl
"Historiskt sett har alltför många företagsrekonstruktioner misslyckats i Sverige och den nya lagen borde medföra att en högre andel rekonstruktioner faktiskt lyckas och att bolaget i fråga lever vidare på lång sikt. Det skulle vara positivt för hela rekonstruktionsinstitutet och bidra till ett ökat förtroende för förfarandet", säger Erik Lingsell, delägare i Advokatfirman Lindahl.
Publicerad
Uppdaterad

”Man skulle kunna likna det vid att den nuvarande lagen är en verktygslåda enbart innehållande en såg och den nya fyller på verktygslådan med fler verktyg,” säger Erik Lingsell på Advokatfirman Lindahl om regeringens förslag om en ny lag om företagsrekonstruktioner.

Camilla Jonsson

Regeringen föreslog i går en ny lag om företagsrekonstruktion i syfte att skapa ett mer effektivt och ändamålsenligt förfarande vid rekonstruktion. Det föreslås bland annat att en rekonstruktionsplan som innehåller alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem ska kunna fastställas med bindande verkan. 

Regeringen vill också se en skärpning av det så kallade livskrafts­testet som används för att bedöma chanserna till fort­satt verksamhet. 

Erik Lingsell är som delägare på Advokatfirman Lindahl både advokat och konkursförvaltare och därmed ansvarig för byråns kompetensutveckling inom insolvens och rekonstruktion. Han välkomnar lagändringen och beskriver den som efterlängtad.

Annons

Vad kommer den nya lagen om företagsrekonstruktion ha för betydelse för branschen?
– Det kommer innebära en tydligare ordning kring företagsrekonstruktioner. Historiskt sett har alltför många företagsrekonstruktioner misslyckats i Sverige och den nya lagen borde medföra att en högre andel rekonstruktioner faktiskt lyckas och att bolaget i fråga lever vidare på lång sikt. Det skulle vara positivt för hela rekonstruktionsinstitutet och bidra till ett ökat förtroende för förfarandet, säger Erik Lingsell.

”Det är en positiv förändring då vi sett hur bolag utan varaktig livskraft gått igenom en nästintill meningslös rekonstruktion för att komma till den enda slutstation som föreföll möjlig för en rutinerad bedömare, nämligen konkurs.”

Ni kommer att få ännu fler uppdrag efter lagändringen, eller?
– För de aktörer som regelbundet får konkursförvaltarförordnanden tror jag inte ändringarna påverkar så mycket. Jag tror inte på fler rekonstruktioner, snarare tvärtom eftersom den nya lagen innebär ett skärpt överlevnadstest. Med den nya lagen ska det finnas en grundad anledning att anta att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen.

Annons

– Med nuvarande lagstiftning gäller istället att ansökan om företagsrekonstruktion ska avslås endast om det saknas anledning att anta att syftet med rekonstruktionen kan uppnås. Man kan säga att presumtionen vänds och att vi går från att nära på alla ansökningar beviljats till att bolaget nu tydligare måste visa att det förtjänar en beviljad ansökan. Det är en positiv förändring då vi sett hur bolag utan varaktig livskraft gått igenom en nästintill meningslös rekonstruktion för att komma till den enda slutstation som föreföll möjlig för en rutinerad bedömare, nämligen konkurs. För vår del välkomnar vi det då vi ändå inte accepterat sådana uppdrag men sett hur bolagets ställföreträdare i vissa fall gått vidare till andra aktörer som inte haft samma noggranna kontroll.

Ställer lagen också krav på resurser och annan typ av kompetens?
– Ja, kraven på vem som kan bli rekonstruktör skärps. På Advokatfirman Lindahl har vi dock advokater med den efterfrågade kompetensen och det affärsstöd som är nödvändigt för att hantera alla typer av rekonstruktioner.

Är lagändringen efterlängtad?
– Absolut. Den nuvarande lagen om företagsrekonstruktion har fördelen att den är väldigt flexibel innebärande att man inom ramen för rekonstruktionen kan vidta en rad olika åtgärder även om ett offentligt ackord oftast ingick. Den nya lagen ger samma flexibilitet men stramar upp förfarandet och ställer högre krav på en rekonstruktionsplan som kan fastställas och bli bindande även i andra delar än enbart offentligt ackord. Även om bolaget alltjämt kontrolleras av ställföreträdaren får borgenärerna en starkare position som torde ge ett ökat förtroende för företagsrekonstruktioner generellt. Man skulle kunna likna det vid att den nuvarande lagen är en verktygslåda enbart innehållande en såg och den nya fyller på verktygslådan med fler verktyg.

Annons

Vad ser ni för möjligheter, utmaningar och andra typer av konsekvenser?
– Den främsta möjligheten är att lagändringen innebär bättre möjligheter till lyckade rekonstruktioner. Det är även positivt att tillsynsmyndigheten ges en större roll då detta både ger en ökad legitimitet och en bättre uppföljning från det offentliga. Utmaningen som man kan se är att det kommer ställa högre krav på bolaget i fråga och risken skulle kunna bli att mindre bolag får svårare att genomföra en rekonstruktion. Men i stort ser vi framtiden an med tillförsikt och bedömer att lagändringen kanske leder till färre rekonstruktioner men med en betydligt högre andel framgångsrika sådana.

Annons