Finans Nyhet

Få permitteringar i finansbranschen – Nordnet rekryterar

Taggar i artikeln

coronakrisen Enkät Finansbranschen
Publicerad

Realtids enkät i finansbranschen visar att de flesta bolag i branschen har ett ökat tryck i coronakrisen.

I förmiddags kunde Realtid avslöja att Forex genomför en permittering av sin personal – sammanlagt 710 personer, varav 500 i Sverige. I övrigt tycks finansbranschen inte särskilt drabbad mer än att man har aktiverat krisplaner och till stor del arbetar hemifrån. Många rapporterar ökad aktivitet och Nordnet säger att man skulle behöva anställa fler.

Det visar Realtids enkät bland finansbolag om de åtgärder man har vidtagit i samband med coronakrisen. Av 50 tillfrågade bolag har 23 svarat. Inget av dessa säger att man har planer på permitteringar. Det som enda som uttrycker någon form av tveksamhet är kredithanteringsbolaget Intrum.

Företaget säger att såväl produktivitet som resultat påverkas negativt under en begränsad period av coronakrisen. 

Annons

– Vår preliminära bedömning är att vårt rapporterade resultat påverkas i högre utsträckning än vår cash EBITDA, men det är i dagsläget för tidigt att kvantifiera de finansiella effekterna, säger företagets medieansvariga Niclas Strahner.

Intrum svarar inte på den raka frågan om permitteringar. Företaget finns på 24 marknader i Europa.

– Länderna i södra Europa har hittills drabbats kraftigast av det pågående virusutbrottet, vilket påverkat samhällena i många avseenden. I övriga Europa har Intrums verksamheter däremot hittills påverkats i relativt begränsad utsträckning.

Annons

Majoriteten av Intrums omkring 10 000 medarbetare arbetar hemifrån via säkra uppkopplingar direkt i produktionssystemen. 

– Vi uppskattar dock att cirka 85 procent av våra inkasserade belopp inom portföljverksamheten genereras via automatiserade och online-betalningar samt att 73 procent av våra totala inkasserade belopp för koncernen genereras utan inblandning av legala processer, säger Niclas Strahner.

Börsoperatören NGM har inga permitteringar på gång men är en av få som svarar lite tvekande på om vad som händer om läget förvärras. Vid en för stor långsiktig resultatpåverkan som därmed gör att NGM tvingas anpassa sina kostnader kan situationen ändras, meddelar vd Magdalena Hartman.

Annons

Storbankerna har alla fullt upp. 

– Som Nordens största bank har vi en central roll i att upprätthålla den finansiella infrastrukturen i samhället. Därför är det viktigt för oss att fortsätta att vara tillgängliga och stötta våra kunder på bästa möjliga sätt, säger Mikaela Östman, presskommunikatör på Nordea.

Nordea har satt ett samman ett särskilt kristeam med nyckelpersoner från ledningen och bankens affärsområden som tar strategiska beslut för koncernen. Gruppen ska säkerställa att situationen får det fokus som behövs och att åtgärder koordineras och implementeras.

– Vi har också beredskapsplaner på plats för händelser som kräver att vi vidtar åtgärder, säger Mikaela Östman.

Nordea har infört ett reseförbud till alla länder i världen som gäller samtliga medarbetare på Nordea. Detta gäller också resor mellan Nordeas olika arbetsplatser.

– Myndigheterna i flera nordiska länder uppmuntrar nu arbete hemifrån och Nordea stödjer den rekommendationen. Vi har även annars i Nordea flexibla möjligheter överlag att arbeta på distans, genom olika IT-lösningar. Idag genomförs majoriteten av våra kundmöten på distans, säger Mikaela Östman, presskommunikatör på Nordea.

– Vi har också utökat möjligheten att arbeta på mer flexibla tider för att undvika rusningstider i kollektivtrafiken.

SEB säger sig har väldigt högt tryck, med hög och växande efterfrågan från kunder på både lån, rådgivning och andra tjänster och produkter. 

Även Nordnet uppger sig ha väldigt hög efterfrågan på sina tjänster. 

– Det är väldigt hög aktivitet just nu när det gäller aktieaffärer, vi ser ett stort inflöde av nya kunder, och väldigt många kontaktar oss och vill prata om sina investeringar. Beträffande personal så tittar vi inte på att permittera eller säga upp, utan snarare på hur vi kan anställa fler medarbetare, säger Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad.

Deutsche Bank har just nu inga permitteringar på gång i Norden eller i andra regioner. 

– Vi ser att verksamheterna i Norden kommer tillbaka i maj, om inte på dom gamla nivåerna, men iallafall med en uppåtgående trend. Vi tror att det är mycket viktigt att börja titta på dom ekonomiska konsekvenserna av en nerstängning av ekonomin och börja öppna verksamheterna igen. Det är mycket viktigt att på något sätt komma tillbaka till en normaliserad värld, säger Jan Olsson, vd för Deutsche Bank Norden.

Ett antal företag väljer att inte kommentera en eller flera frågor i enkäten. Ett exempel är TF Bank som svarar att man befinner sig i en tyst period och därför inte kan svara på några frågor.

– Då vi kommer att vara en av de första att rapportera vår Q1:a på Stockholmbörsen förbjuder Mar-reglerna oss att uttala oss under denna period, säger TF Banks CFO och IR-ansvariga Mikael Meomuttel.

KPMG vill inte kommentera. Goldman Sachs svarar inte på hur man gör lokalt utan hänvisar till bolagets globala informationssida, där det framgår att banken har vidtagit olika åtgärder för att minska antalet som arbetar inne på kontoren. Revolut svarar bara kort att man tar hänsyn till personalens säkerhet och har infört olika riktlinjer utifrån myndigheternas anvisningar.

I tisdags gick Finansinspektionen ut med att myndigheten förväntar sig att banker och kreditmarknadsbolag stoppar aktieutdelningar. Det följdes upp av ett uttalande från finansmarknadsminister Per Bolund (MP) som kräver att bankerna ska stoppa utdelningarna till aktieägarna på grund av den ekonomiska krisen.

Intrum ger undvikande svar kring hur företaget resonerar kring aktieutdelningar och bonusar i rådande läge.

– Intrums finansiella ställning är stark med en god likviditet och ett stabilt kassaflöde, vilket ger uthållighet även vid en fortsatt osäker omvärldsutveckling. Detta kombinerat med en reducerad investeringstakt skapar ett stort finansiellt handlingsutrymme, säger Niclas Strahner, medieansvarig på Intrum.

NGM:s vd Magdalena Hartman svarar att de anställdas bonusar och aktieutdelning baseras på resultat.

– För 2020 är det alldeles för tidigt att redan nu under första kvartalet uttala sig om hur dessa påverkas, säger hon.

Nordeas styrelse har inte gjort några ändringar i förslagen om aktieutdelningar till den ordinarie bolagsstämman. Banken har skjutit upp sin ordinarie bolagsstämma till den 14 maj.
Den rörliga ersättningen för koncernledningen minskade avsevärt 2019 jämfört med 2018 – i genomsnitt med drygt 50 procent, huvudsakligen till följd av Nordeas tidigare finansiella resultat. Inga höjningar av styrelseledamöternas årsarvoden har föreslagits för 2020.

SEB:s styrelse beslutade den 19 mars att skjuta upp årsstämman till ett senare datum och sade också att man nu kommer att utvärdera det förslag på utdelning för 2019 som gjordes i januari. Styrelsen gör nu en analys och en sammanvägd bedömning av situationen och kommer att återkomma med ny kallelse till årsstämma.

Handelsbanken ska besluta om utdelning på en extrastämma senast i november i år. Bolagsstämman beslutade om oförändrade arvoden för styrelsen. Bonus förekommer inte i Handelsbanken.

Folksam säger att det är bolagens styrelser som lägger förslag på utdelning att beslutas vid stämmorna. 

– I flera fall har styrelser föreslagit att skjuta beslutet om utdelning på framtiden, alternativt att sänka utdelningen. Det kan även hända att bolagen föreslår att utdelningen ska utebli helt och hållet. I de fall detta sker så stödjer Folksamgruppen dessa förslag. Vi är en långsiktig ägare och för oss och våra kunder är det viktigt med både finansiell stabilitet och stabila företag, säger presschefen Kajsa Moström.

När det gäller bonusar säger Folksam att det finns en naturlig fördröjning med utfall i belöningssystemen.

– De system som föreligger nu bygger på 2019 års resultat. Vad resultatet för 2020 kommer att landa i och vilka nivåerna blir är sannolikt helt annorlunda än dagens. Det är alltid upp till styrelsen att ta hänsyn till varje bolags ställning och även att eventuellt anpassa bonussystemen framåt i tiden efter situationen som råder, säger presschefen Kajsa Moström

Skandia har sedan många år tillbaka inga bonusar till ledning eller anställda. Företaget är kundägt och har inga aktieutdelningar.  

SBAB har vi inga incitamentsprogram. Bolagets styrelse beslutade vid ett extrainsatt styrelsemöte den 17 mars att inte föreslå årsstämman någon aktieutdelning för verksamhetsåret 2019.

Collector har historiskt inte gett någon utdelning och föreslår ingen utdelning i år heller. Företaget har inget bonussystem.

Avanza beslöt om utdelning på förra veckans stämma. Den genomfördes i tisdags. 

– Uppmaningen till banker att slopa utdelningarna grundar sig i att man vill säkerställa kreditförsörjningen och skapa motståndskraft mot eventuella kreditförluster. Avanza är inte den typen av kreditgivare, vi har varken företagsutlåning och konsumentkrediter. Vi ser därför inga kreditförluster framför oss. Vi har heller inga bonusar inom Avanza så det är en icke-fråga för oss, säger Rikard Josefson, vd för Avanza.

Ingen av Nordnets medarbetare har bonus eller rörlig ersättning. Aktieutdelningen ska diskuteras på årsstämman den 23 april. 

Resurs Holdings styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman 2020 till ett senare datum. Detta som en följd av den situation som Coronavirusets spridning orsakat och av Finansinspektionens tillkännagivande.

Generellt tror Deutsche Banks Nordenchef Jan Olsson att många bolag kraftigt kommer att dra in på aktieutdelningar.

– Men om man är väl rustat och har haft stort stöd av aktieägarna, så ska man även i dessa tider belöna aktieägarna, säger Jan Olsson. 

– Bonusar är inte ett tema just idag, men dom kommer att bli lägre i finansbranschen vilket redan är en pågående trend.

Finansförbundet intygar att oron på arbetsplatserna i branschen är ökande. 

– Även om vi ännu inte sett stora varsel i finansbranschen så innebär tiden med osäkerhet den risken. Det är då viktigt att företagen i finansbranschen prioriterar de anställda och är måna om att behålla och på sikt utveckla befintlig personal även i svåra tider. Det är viktigt att betrakta de anställda som en tillgång även i tuffare tider, för någon gång vänder det och då är kompetenta medarbetare företagens största tillgång. Utdelningar och bonusar är en del av en större kostnadsbild och det är viktigt att de anställda inte ställs emot ökad utdelning, varken nu eller på sikt, säger pressansvarige Olof Klingvall.

Flera bolag kommenterar inte sina aktieutdelningar eller bonusar, exempelvis Lindahl, KPMG, Deloitte och Max Matthiessen.

Annons