Juridik

Experternas svar på de vanligaste krisfrågorna

All verksamhet, allas tillvaro belastas nu och ingen vet säkert hur länge. Här har experterna på Time Danowsky Advokatbyrå satt samman svaren på de vanligaste frågorna.

 

 

Uppdaterad 2020-03-31
Publicerad 2020-03-30

Vad gäller när det kommer till arbetsbrist, bolagsstämmor, finansiering, IT-säkerhet och obestånd? Mikael Nelson, Daniel Wåtz, Jonas Forzelius och Ulf Isaksson – samtliga advokater och delägare på Time Danowsky Advokatbyrå redogör här för hur juridiken ser ut.

Arbetsbrist och permittering

Coronapandemin har som alla vet medfört kraftig påverkan på samhället och ekonomin. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv uppkommer då frågor kring arbetsgivarens möjligheter att parera effekterna av en minskad efterfrågan på varor och tjänster utan att behöva vidta så drastiska åtgärder som att säga upp personal.

Det kan handla om lönesänkningar, permitteringar eller andra åtgärder som på kort sikt minskar arbetsgivarens personalkostnader.

• Lönesänkning
För åtgärder som påverkar de anställda och inte ryms inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt är grundförutsättningen att arbetsgivaren har en överenskommelse med facket eller de anställda. Det står arbetsgivare i princip helt fritt att avtala med de anställda om exempelvis lönesänkningar eller minskat arbetstidsmått. Om man inte kommer överens finns möjligheter att omreglera löner genom ett arbetsbristförfarande, vilket var vanligt under den så kallade IT- kraschen i början av 2000-talet.

Permittering
Permittering innebär att arbetstagaren tillfälligt befrias från sina arbetsuppgifter och närvaroskyldighet på grund av exempelvis tillfällig arbetsbrist. I avsaknad av kollektivavtal som anger motsatsen, har arbetstagaren som huvudregel rätt till full lön och andra anställningsförmåner under permitteringsperioden. Permittering har således ingen direkt påverkan på arbetsgivarens kostnader.

Korttidsarbete
En mer okänd form av stöd i dessa situationer är så kallat korttidsarbete, där arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och lön, och kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. För statligt stöd enligt det nuvarande systemet krävs synnerligen djup lågkonjunktur och att regeringen meddelar särskilda föreskrifter. Systemet började gälla 2014 men har ännu inte tillämpats. Regeringen och samarbetspartierna har dock under mars månad presenterat ett antal krispaket som förutom till exempel slopad karensdag, ökad smittbärarpenning och möjlighet till uppskov av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt, även innehållit en komplettering av reglerna för korttidsarbete, med ett särskilt stöd för korttidsarbete som avtalas under år 2020, så kallad korttidspermittering.

De nya reglerna för korttidsarbete föreslås införas från och med den 7 april 2020, med retroaktiv tillämpning från den 16 mars. Systemet innebär att arbetsgivare, med stöd i kollektivavtal eller i skriftligt avtal som omfattar minst 70 procent av arbetstagarna på arbetsplatsen, under oförutsedda, tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, exempelvis till följd av en omfattande sjukdomsepidemi, kan erhålla statligt stöd under begränsade perioder. Till skillnad från nu gällande regelverk ska stödet kunna beviljas enbart med hänsyn taget till förhållandena hos den enskilda arbetsgivaren, oberoende av konjunkturläge och utan att regeringen meddelar föreskrifter. Systemet innebär att staten ersätter cirka 75 procent av arbetsgivarens kostnader för arbetstidsminskningen beräknat på ett takbelopp om 44 000 kr.

Arbetsbrist
För det fall det blir nödvändigt att säga upp personal till exempel på grund av minskad efterfrågan, så finns möjligheten att säga upp på grund av arbetsbrist. Sådan uppsägning kräver normalt förhandling med berörda fackliga organisationer samt att uppsägningarna sker i turordning med beaktande av tillräckliga kvalifikationer. Om arbetsbristen omfattar minst fem personer krävs även varsel till arbetsförmedlingen minst två månader före uppsägningstidens utgång. Uppsägningar är till skillnad mot övriga redovisade åtgärder mer definitiva och tar längre tid att implementera. Såväl varsel- som förhandlingstiden innebär att det tar tid för kostnadsbesparingen att få effekt.   

Sammanfattningsvis är möjligheterna till snabba förändringar av en arbetsgivares personalkostnader begränsade. I princip står endast de vanliga åtgärderna som uppsägning på grund av arbetsbrist till buds, men genom överenskommelse med de anställda kan man åstadkomma bland annat lönesänkningar. De nya reglerna kring korttidsarbete och slopad karensdag (som bekostas av staten) ger ett visst ekonomiskt stöd och regeringen har öppnat för att ytterligare åtgärder kan komma att vidtas om läget förvärras.

Bolagsstämmor

Justitiedepartementet har nyligen berett ett antal aktörer tillfälle att yttra sig över ett utkast till lagrådsremiss benämnt ”Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor”.

I utkastet föreslås en ny tillfällig lag för att underlätta för bolag och föreningar att genomföra bolagsstämmor och föreningsstämmor på ett sätt som minskar risken för smittspridning, med anledning av situationen med corona-viruset.

Aktiebolagslagen tillåter inte att aktiebolag samlar in fullmakter eller ordnar en poströstningsmöjlighet om inte bolaget har bestämmelser om det i sin bolagsordning. Det är dock få bolag som har det och som utgångspunkt måste därför aktieägare ha möjlighet att fysiskt delta i stämmolokalen. Det är mot denna bakgrund det nu föreslås att möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor utökas. För aktiebolag innebär förslaget att bolagets styrelse får besluta dels att bolaget får samla in fullmakter från aktieägarna, dels att aktieägare ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt per post, även om sådana möjligheter inte anges i bolagsordningen.

Samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget eller lämnar det utan synpunkt. Flera remissinstanser anser även att förslaget bör utökas till att också ge styrelsen rätt att besluta att poströstning ska användas av de aktieägare som önskar rösta för sina aktier; detta för att ge styrelserna rättslig möjlighet att säkerställa att bolagsstämma kan äga rum utan fysiskt deltagande.

Beslut väntas fattas av riksdagen den 30 mars 2020 och den tillfälliga lagen ska då börja gälla den 15 april samma år och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Finansiering

Pandemin har skapat stora likviditetsproblem för företag och andra. Många företag ser över sina finansieringsmöjligheter. Det finns ett antal alternativ som kan stå till buds för den vars näringsverksamhet har drabbats av krisen.

Krediter och lån; anstånd och ökat kreditutrymme
Efter ett initiativ från bland annat Finansinspektionen har ett antal svenska banker förklarat sig redo att bevilja ränte- eller amorteringsfrihet för krisdrabbade lånekunder. Anståndstiden sträcker sig mellan tre och tolv månader och gäller i vissa fall för företagskunder. Den som är i behov av anstånd uppmanas i regel att kontakta sin bank för att diskutera situationen.

I princip gäller anståndsmöjligheten för befintliga lån och inte för nyteckningar. Villkoren i ett individuellt kreditavtal kan emellertid medge en kreditökning under vissa förhållanden. Så kan vara fallet vid kontokrediter eller om ett överhypotek uppstått i en kreditsäkerhet. Eftersom företagskrediter inte regleras särskilt i lag, till skillnad från konsumentkrediter, styrs alternativen i det enskilda fallet i hög grad av villkoren i det individuella låneavtalet.

En kredittagare bör också vara uppmärksam på sina egna skyldigheter enligt kreditavtalet. Ofta tillämpas standardklausuler som ger banken rätt att säga upp krediten om låntagaren ställer in sina betalningar, blir insolvent eller om ställd säkerhet förlorar sitt värde. Uteblivna amorteringar eller räntebetalningar medför dessutom skyldighet att betala dröjsmålsränta, vilket kan förvärra låntagarens situation ytterligare.

Skatter och avgifter; anstånd i en månad eller mer
Enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) kan Skatteverket bevilja anstånd med betalning av skatter och avgifter i vissa fall, däribland om det föreligger ”synnerliga skäl.”

Skatteverket har förklarat att covid-19-pandemin kan utgöra ett synnerligt skäl för anstånd och behandlar redan krisrelaterade anståndsansökningar utifrån befintligt regelverk. Ett villkor är att krisen har orsakat betalningssvårigheter som är tillfälliga. Normalt sett beviljas anståndet under en till två månader, med möjlighet till förlängning.

Regeringen har föreslagit ytterligare skattelättnader som ska dämpa likviditetsproblemen i svenska företag. Det gäller främst ändringar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (2009:99) som infördes i samband med finanskrisen 2008. De föreslagna reglerna ger Skatteverket möjlighet att bevilja anstånd med högst tre månaders inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt (se även punkt 5 om tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för mindre företag). Anståndet gäller redovisningsperioder som infaller mellan januari – september 2020 och kan beviljas för högst ett år. På anståndsbeloppet utgår en anståndsavgift på 0,3 procent och en kostnadsränta på 1,25 procent.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 7 april 2020. För företag som redan betalat in skatt under perioden finns möjligheten att få skatten återbetald. 

Hyres- och lokalkostnader; ny statlig subvention för hyresvärdar
Stockholmsregionen är särskilt hårt drabbad av krisen och Stockholms stad har nu vidtagit ett antal åtgärder för att stödja utsatta näringar. Staden öppnar bland annat för anstånd med betalning av tomträttsavgälder, arrenden och tillsynsavgifter. Stadsförvaltade fastighetsbolag kan även bevilja uppskov med lokalhyra efter bedömning i det enskilda fallet. Liknande lokala stödpaket har lanserats också av andra kommuner.

Den 25 mars föreslog regeringen hyressubventioner riktade till särskilt drabbade branscher, bland annat sällanköpshandeln samt restaurang- och hotellbranscherna. Subventionen är menad att underlätta sänkningar av hyran genom att staten bär 50 procent av en framförhandlad hyresnedsättning upp till 50 procent av den fasta hyran. En hyresvärd som under perioden 1 mars – 31 maj i år sänker den fasta hyran kan ansöka om stöd i efterhand hos länsstyrelsen.

Löne- och andra personalkostnader; subventioner och sänkta arbetsgivaravgifter
Möjligheterna att hantera arbetsbrist och minska personalkostnader berörs i annan artikel på vår hemsida. Nyligen har ytterligare åtgärder presenterats i syfte att mildra företagens personalkostnader.

Förslaget om korttidspermittering har kompletterats med en betydligt högre subventioneringsgrad. Vid korttidspermittering kan en anställd gå ner i arbetstid – 20, 40 eller 60 procent – med bibehållande av merparten av sin lön. Kostnaden bärs till tre fjärdedelar av staten, resterande fjärdedel belastar arbetsgivaren och arbetstagaren.

Reglerna träder formellt i kraft den 7 april 2020, men tillämpas i praktiken sedan den 16 mars 2020.

Särskilt stöd till småföretag; statliga lånegarantier

Den 25 mars presenterades vissa särskilda insatser riktade mot små- och medelstora företag. Regeringen föreslår bland annat en statlig lånegaranti, där staten garanterar upp till 70 procent av risken för nya företagslån. För egenföretagare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag ökas möjligheten att skjuta upp vinstbeskattning för 2019 genom avsättning till särskild periodiseringsfond.

Den 25 mars föreslog regeringen en tillfällig reduktion av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020 för företag med upp till 30 anställda. Lättnaden gäller den del av den anställdes lön som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

Informationssäkhert vid hemarbete

Tyvärr finns det personer som försöker dra nytta av rådande situation på brottsligt vis, till exempel genom att försöka bereda sig tillgång till andras datorer och företags nätverk i syfte att komma åt företagshemligheter och annan känslig information.

Risken för intrång är högre när många arbetar på distans eftersom vi inte har samma IT-säkerhet i hemmet som på våra vanliga arbetsplatser. Beakta därför nedanstående vid hemarbete.

  • Arbetsgivare behöver säkerställa att företagets IT-säkerhet är tillfredsställande vid arbete på distans, så att fjärranslutningar och brandväggar håller godtagbar säkerhetsnivå och klarar belastningen.
  • Tänk på att de IT-säkerhetsåtgärder som normalt sett gäller i arbetet blir ännu viktigare att noggrant följa vid omfattande hemarbete.
  • Som arbetstagare bör du alltid använda den dator som din arbetsgivare har tillhandahållit. Din egen dator är med största sannolikhet inte skyddad mot fientliga attacker på samma sätt som den som arbetsgivaren har tillhandahållit.
  • Använd aldrig din privata mejl för arbetsrelaterade meddelanden. Din arbetsmejl är i regel bättre skyddad. Att använda sin privata mejladress ökar risken för intrång. Tänk också på att överföring av arbetsrelaterade uppgifter till privata enheter och mejlsystem kan vara i strid med sekretessåtaganden i både avtal och lag.

En annan anledning till att inte arbeta på sin hemdator är att det i många fall medför att personuppgifter kommer behandlas i en osäker miljö och i strid mot GDPR. Att föra över arbetsrelaterade personuppgifter och behandla dem på sin egen dator kan utgöra en personuppgiftsincident och får därför inte ske.

Var särskilt vaksam på mejl från okända användare, men också på mejl som ser ut att komma från kolleger eller samarbetspartners, då bedragare ofta försöker ”förklä” mejl som innehåller skadlig kod – eller bedrägliga instruktioner – så att det ser ut som att meddelandet härrör från en för mottagaren känd person.

Tänk alltså på att det är lätt att få ett meddelande att se ut som att det härrör från en annan avsändare än den faktiska. Vid minsta misstanke, säkerställ att mejlet härrör från den avsändare som framgår i ”frånraden” genom att kolla att avsändarens adress verkligen är densamma som du själv har lagrat på datorn. Högerklicka på avsändarens namn för att se den egentliga adressen, alternativt kontakta avsändaren via ny epost där du själv skriver adressen eller telefon.

Var särskilt noggrann med att inte klicka på länkar som du är det minsta osäker på. Ställ muspekaren på länken så framträder den adress som länken leder till. Om du är osäker på en bilaga, kontakta IT-avdelningen och be dem granska om bilagan innehåller skadlig kod.

Obestånd - företagsrekonstruktion och konkurs

Den som mer än tillfälligtvis inte kan betala sina skulder i tid är på obestånd. Då kan det bli aktuellt med konkurs eller företagsrekonstruktion.

Ert företags avtal och fordringar påverkas förstås av att en avtalspartner försätts i konkurs eller blir föremål för rekonstruktion. Konkurs innebär i korthet att en konkursförvaltare avvecklar företagets tillgångar och skulder. En företagsrekonstruktion innebär starkt förenklat att företagets avtal och skulder saneras för att ge det bättre möjligheter att fortsätta verksamheten framöver, ofta med en lättad skuldbörda.

1. Vad händer med våra avtal?

Konkurs
En konkurs leder nästan alltid till att det konkursade företaget inte kommer att fullgöra sin del av avtalet med er. Det ger typiskt sett en möjlighet att häva avtalet, men till litet värde. Det konkursade företaget har på flera sätt upphört och nästan inget kan ske utan konkursförvaltarens inblandning. Är avtalet värdefullt för konkursboet kan konkursförvaltaren ändå välja att fullgöra det.

Rekonstruktion
Avtal består under rekonstruktion. Er möjlighet att häva avtalet under rekonstruktionen kan begränsas enligt särskilda bestämmelser i lag.

2. Vad händer med våra fordringar?
Det finns olika typer av fordringar; exempelvis de som avser krav på betalning för utförda leveranser och skulder som är säkrade med olika former av pantsättningar eller förbindelser (t ex företagsinteckningar, pantbrev i fastigheter eller bankgarantier). Vissa säkerheter är inte lika uppenbara, bland annat om er fordran gäller arbete på egendom som avtalsparten överlämnat till er.

Konkurs
En fordran utan säkerhet eller förmånsrätt betalas i konkursen om och i den mån det återstår tillgångar när alla skulder och kostnader är betalda. Ofta betalas ingen eller endast en bråkdel av skulden.

Rekonstruktion
Fordringar utan säkerhet eller förmånsrätt skrivs nästan alltid ned, ofta kraftigt. Rekonstruktören kan presentera ett ackordsförslag för fordringsägarna att ta ställning till och ett slags omröstningsförfarande gäller där fordringens relativa storlek avgör röststyrkan.

3. Kan vi säga upp vårt avtal?
Möjligheten att häva skiljer sig mellan olika avtalstyper. Olika regler om hävning gäller för köp och hyra, exempelvis. Det är viktigt att kontrollera bestämmelserna i avtalet och särskilt om detta innehåller ett förbehåll för hävning vid ett väsentligt avtalsbrott. Här nedan utgår vi från att det finns en hävningsrätt i och för sig..

Konkurs
Ja, förutsatt att det konkursade företaget bryter mot avtalet på ett väsentligt sätt. Det praktiska och ekonomiska värdet av en hävning är i allmänhet inget.

Rekonstruktion
Hävningsrätten beror på om avtalsparten har begått ett väsentligt avtalsbrott, men det har också betydelse om avtalsbrottet inträffade före rekonstruktionsbeslutet eller under rekonstruktionen. Möjligheten att häva på grund av väsentliga avtalsbrott före rekonstruktionsbeslutet kan falla bort om den avtalsbrytande parten och rekonstruktören på fråga meddelar att avtalet kommer att fullgöras.

4. Kan vi ansöka om utmätning hos kronofogden?
Nej, det är enligt huvudregeln inte möjligt vare sig i konkurs eller i ett rekonstruktionsförfarande. Inom ramen för ett rekonstruktionsförfarande finns ett visst utrymme att kvitta fordringar, om ni också har en skuld till det företag som är föremål för rekonstruktionen. Även i konkurs kan det finnas anledning att överväga kvittning.

5. Vårt avtal innehåller en klausul om att vi får häva avtalet vid vår avtalsparts konkurs eller företagsrekonstruktion?
Sådana klausuler är mycket vanliga men anses i allmänhet inte giltiga. Förenklat uttryckt beror den uppfattningen på att effekterna av hävningen drabbar det konkursade företagets andra fordringsägare. Ett viktigt syfte med både rekonstruktion och konkurs är att skuldnedskrivningen eller avvecklingen ska ske med hänsyn till alla fordringsägarnas intressen och ställning enligt lagen.

6. Några saker att tänka på
Ni bör överväga att omedelbart avbryta alla leveranser om ni inte fått betalt eller säkerhet för framtida betalning.

  • Bevaka fordringarna i konkursen eller rekonstruktionen och följ förfarandet i tingsrätten.
  • Bedöm vilket slags fordran ni har, eventuella säkerheter och om det finns möjligheter att kvitta.
  • Tänk på att era tidigare kontaktpersoner hos avtalspartnern i regel inte längre är behöriga att lämna bindande besked inom ramen för ert avtal.

 

Fotnot: Time Danowsky uppdaterar sin informationssida vart efter något förändras eller tillkommer

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in