Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Ett maraton fullt av sprinters

Aktiemarknaden har blivit extremt fokuserad på kortsiktiga resultat. Denna närsynthet
är en utmaning för kapitalförvaltare som försöker hålla fast vid långsiktiga strategier.

AV ODIN FONDER

Tillgången på information har blivit i det närmaste oändlig. I detta överflöd av data och information är investeringssidan särskilt utsatt. Mycket data och information kan vara önskvärt men utgör samtidigt ett hot mot god förvaltning och långsiktigt sparande.

Ökande information kan leda till kortsiktighet

Informationstillgången är nämligen ett tveeggat svärd. Å ena sidan är viktig och korrekt information avgörande för bolagens värdering. Å andra sidan tyder mycket på att denna enorma tillgång på information gör oss mer kortsiktiga. Det mesta av informationen är nämligen ”brus” och utan betydelse för aktievärdena. I kombination med mycket enklare och billigare börshandel kan detta vara en bidragande orsak till att den genomsnittliga ägarperioden för aktier fallit från sju år för 35år sedan till endast sex månader idag*.

Kvartalshysteri

Aktiemarknaden har blivit extremt fokuserad på kortsiktiga resultat. Denna närsynthet är en utmaning för de bolag som försöker hålla fast vid långsiktiga strategier – särskilt som styrelserna sätter upp kortsiktiga mål för bolagsledningarna och resultatet mäts genom aktiekursen. Fokus blir då gärna på att maximera resultatet varje kvartal i stället för att satsa på långsiktigt värdeskapande.

Samma fara står vi fondförvaltare inför. Fonderna mäts ofta mot varandra med kort avkastningshistorik som måttstock. Belöningssystemen är uppbyggda på likartat sätt. En studie av kompensationsstrukturen bland amerikanska fondförvaltare visar att uppemot 80 procent av förvaltarna får bonus baserad på historisk avkastning där mätperioden endast är tre år**. Förvånansvärt många mäts också på det sista kvartalet och senaste årets avkastning. Detta gör att vi får en marknad med fler sprinters än långdistanslöpare.

Viktigt att hålla fast vid sin strategi

Vilken är då den största faran med att fatta kortsiktiga beslut för långsiktigt kapital? För fondförvaltare är en av farorna att strategin ständigt förändras i jakten på god avkastning under den korta mätperioden. Portföljen präglas då av vad som är i ropet. Dessutom drar man på sig kostnader på grund av att man gör fler transaktioner. Sist, men inte minst, är det lätt att förlora överblicken över sitt ursprungliga investeringsbeslut. Oberoende av trenderna och stämningarna på marknaderna så återspeglar aktiekurserna över tid bolagens underliggande värdeskapande. Alla som gjort en klassisk kassaflödesanalys vet att största delen av bolagsvärdet ligger i terminalledet, dvs. de intäkter som uppstår efter analysperioden (som regel tio år). Hur stort kassaflödet blir nästa kvartal, eller under de kommande två åren, är av underordnad betydelse även om man kan få intrycket av det motsatta.

Grundläggande utveckling hos bolagen viktigast på lång sikt

I sin bok Financial Physics delar författaren Dr. Rama Rao in avkastningen på aktiemarknaden i spekulativ avkastning (förändring av prismultipel) och grundläggande avkastning (tillväxt som härstammar från resultat och utdelning över tid). Det grundläggande värdet förändras inte dagligen vilket stämningar och således även prissättningen på aktier gör. Föga överraskande visar Raos siffror att ju längre tidshorisont man har, desto mindre betydelse har spekulativ avkastning. De senaste 40 åren kan all avkastning på den amerikanska aktiemarknaden tillskrivas grundläggande utveckling. På lång sikt fungerar alltså marknaden som en vikt och inte en mentometer, för att citera den avlidne investeringsgurun Benjamin Graham.

För investerare och förvaltare gäller det därför att ha siktet inställt långt fram. Man ska inte låta sig störas av det dagliga marknadsbruset utan i stället fokusera på de viktiga frågorna: Kommer dagens konkurrensförsprång att hålla i sig? Hur ser bolagets långsiktiga tillväxtmöjligheter ut? Detta är viktigare än förväntningarna på nästa kvartalsresultat som i alla händelser kan förväntningsstyras av bolagens informationsavdelningar.

Marknadens kortsiktighet skapar emellertid möjligheter. Bra företag kan bli billiga. Alla bolag kommer nämligen att ha otur och stöta på motgångar då och då. Otursperioder varar emellertid inte för evigt och välskötta bolag kommer att få medvind igen.

Portföljförvaltare Håvard Opland

* James Montier, Behavioural Investing
** Ma, Tang and Gomez, Portfolio Manager Compensation in the U.S Mutual Fund
Industry (2015)

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons