Finans

Eniros rekapitalisering är genomförd

Allt som krävs för Eniros rekapitaliseringsplan är nu på plats och kommer att verkställas, samtidigt som de nya lånevillkoren med bankerna har trätt i kraft. Men bankernas kostnader för rekapitaliseringen blev 16 miljoner kronor högre än väntat.

Publicerad 2017-12-07

Därmed är Eniros rekapitaliseringsplan fullt ut genomförd. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande idag torsdag.

Samtidigt med registreringen av emissionerna har bolagets låneskulder reducerats genom amortering, skuldavskrivningar och bankernas omvandling av låneskuld till aktier i enlighet med rekapitaliseringsplanen. De nya lånevillkoren träder därmed ikraft.

I anslutning till ikraftträdandet av de nya lånevillkoren kommer bolaget att fullgöra sina åtaganden om betalning av bankernas omkostnader i anledning av rekapitaliseringsprocessen.

De kostnader bankerna presenterat är cirka 16 miljoner kronor högre än vad som tidigare aviserats. Bankerna har, efter att bolaget ifrågasatt skäligheten, redogjort för att kostnaderna varit nödvändiga och att de är skäliga.

Bankerna har åtagit sig att finansiera kostnadsökningen i sin helhet i tillägg till tidigare kreditåtaganden. Med beaktande av samtliga omständigheter, särskilt de betydande avskrivningar av låneskulden och bankernas försäkran angående skäligheten, har bolaget beslutat att godta ersättningsnivån.

"I och med registreringsåtgärderna och ikraftträdandet av de nya lånevillkoren med bankerna är bolagets rekapitaliseringsplan fullt ut genomförd", skriver Eniro i pressmeddelandet.

Platsannonser