Finans

Eniro genomför ersättningsemissionen

Eniro genomför ersättningsemission till garanterna av kontantemissionen. Teckningskursen har fastställts till 8,99 öre per A-aktie.

Uppdaterad 2017-11-27
Publicerad 2017-11-27

Styrelsen för Eniro har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2017, beslutat om en nyemission om 297.552.831 A-aktier riktad till garanterna av bolagets kontantemission såsom ersättning för garanternas respektive garantiåtaganden i kontantemissionen. Teckningskursen har fastställts till 8,99 öre A-aktie.

Som ersättning för sina respektive garantiåtaganden i kontantemissionen erhåller varje garant en garantiersättning motsvarande 10 procent av garanterat belopp. Garantiersättningen uppgår till totalt 26,75 miljoner kronor. Garantiersättningen ska utgå i form av nyemitterade A-akrier i Eniro som ska betalas genom kvittning av respektive garants garantiersättningsfordran på Eniro.

Styrelsen för Eniro har därför beslutat om en riktad nyemission av A-aktier. Teckningskursen i garantiersättningsemissionen uppgår till 8,99 öre per A-aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Eniros A-aktie och BTA från utbyteserbjudandena under de fem sista handelsdagarna i teckningsperioden i kontantemissionen.

Garantiersättningsemissionen omfattar totalt 297.552.831 A-aktier och ökar Eniros aktiekapital med 53.559.509,58 kronor.

Av emissionstekniska skäl genomförs emissionen i två steg, och 269.917.069 A-aktier emitteras omkring den 30 november 2017, varefter dessa stamaktier upptas till handel, och resterande 27.635.762 stamaktier emitteras snarast efter fastställandet av Eniros årsredovisning för 2017, varefter även dessa aktier kommer att upptas till handel.

Platsannonser