Börs

Electrolux drar tillbaka utdelning

Electrolux förväntar en väsentlig finansiell påverkan under 2020, med början i första kvartalet. 

Publicerad 2020-03-23

Den snabba utvecklingen av situationen runt coronaviruset har förstärkt Electrolux syn på konsekvenserna, med slutsatsen att det kommer att bli en väsentlig finansiell påverkan under 2020. Företaget genomför därför motverkande åtgärder för att skydda resultat och kassaflöde. Styrelsen i Electrolux meddelar även att den har beslutat dra tillbaka sitt utdelningsförslag inför årsstämman 2020, samt informerar om andra ändrade stämmoförslag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 15 mars 2020 gav Electrolux en uppdatering om utvecklingen relaterad till coronaviruset. Företaget sade då att det fanns en väsentlig risk för väsentlig finansiell påverkan under första halvåret 2020, på grund av störningar i leveranskedjan, motåtgärder som vidtagits av regeringar och förändrat konsumentbeteende.

Givet det allvarliga läget, som också inneburit att återförsäljare gjort stora justeringar av order de senaste dagarna, förväntar sig Electrolux en väsentlig finansiell påverkan under 2020, med början i första kvartalet. Det är inte i nuläget möjligt att kvantifiera eller förutse hela påverkan och Electrolux genomför nu kraftfulla motåtgärder för att minska riskerna mot resultat och kassaflöde. Utöver permitteringar av anställda som påverkas av neddragningar i verksamheten omfattar dessa åtgärder även väsentligt minskade rörliga utgifter samt omprioriteringar av investeringar.

I ljuset av den betydande osäkerheten avseende effekterna från spridningen av coronaviruset på medellång sikt, har styrelsen för Electrolux beslutat att dra tillbaka sitt förslag till vinstutdelning till årsstämman 2020. Styrelsen föreslår istället att ingen vinstutdelning ska betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

Om den globala situationen och marknadsförhållanden stabiliseras under året och bolagets finansiella ställning förblir god kommer styrelsen att överväga att kalla till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om en vinstutdelning.

– Electrolux har en solid balansräkning men detta är en extraordinär situation och styrelsen anser att det är lämpligt att i detta läge ta en försiktig ställning för att säkerställa att bolaget fortsätter vara väl positionerat för framtiden”, säger Staffan Bohman, styrelseordförande för Electrolux i en skriftlig kommentar.

Utöver att dra tillbaka förslaget till vinstutdelning har styrelsen också dragit tillbaka förslaget till årsstämman 2020 om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2020. Därutöver har Electrolux valberedning beslutat att dra tillbaka sitt förslag om ökat styrelsearvode och istället föreslagit att årsstämman beslutar att nuvarande styrelsearvode förblir oförändrat detta år.

Electrolux årsstämma kommer att hållas den 31 mars 2020.
 

Valberedningen föreslår följande arvode för styrelsen:
2 200 000 kronor till styrelseordföranden och 640 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux; och för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 280 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 160 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 150 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

 

Platsannonser

Logga in