Fredagspanelen: Katarina Tidén, överåklagare på Ekobrottsmyndigheten. Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet. Ola Lidström, partner på Bird & Bird.
Fredagspanelen: Katarina Tidén, överåklagare på Ekobrottsmyndigheten. Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet. Ola Lidström, partner på Bird & Bird.
Panel

"EBM:s beslag kan vara i strid med lag – det är allvarligt"

Frågan om i vilka fall advokatsekretessen kan tillämpas har aktualiserats i samband med att Swedbank åberopade sekretess för rapporter som kan vara kurspåverkande. Fredagspanelen svarar idag på om Swedbanks hänvisning till advokatsekretessen är hållbar och om advokatsekretessen behöver stärkas.

Uppdaterad 2019-04-12
Publicerad 2019-04-12

Katarina Tidén, överåklagare på Ekobrottsmyndigheten

Hur stark är advokatsekretessen?  

– Den är absolut när väl förutsättningarna enligt lagen är uppfyllda och så länge samtycke inte getts från den som skyddas av sekretessen. Åklagaren måste dock kunna få ta föremål i beslag för att sedan kunna bedöma om advokatsekretess föreligger när detta inte kan avgöras i ett inledande skede, till exempel när det handlar om datorer och digital miljö. Det finns dessutom undantag från beslagsförbudet, till exempel om dokumenten anträffas hos tredje man.

Har advokatsekretessen överanvänts i Swedbankfallet?

– Jag kan inte svara på detta eftersom endast handläggande åklagare och banken är de som vet alla förutsättningar i ärendet. Eftersom rapporten nu finns hos Finansinspektionen, som inte styrs av rättegångsbalkens regler, så har saken hamnat i annat läge.

Behövs det några förändringar i advokatsekretessen?

– Advokatsekretessen är grundläggande i ett rättssamhälle. Det kan dock finnas behov av förtydliganden med tanke på det samhälle vi idag lever i eftersom lagen inte är skriven utifrån den hantering av elektronisk information vi har nuförtiden.

I vilka fall bör advokatsekretessen användas/inte användas?

– Åklagaren råder inte över den frågan så länge förutsättningarna för skydd är uppfyllda. Företrädare för en huvudman (till exempel styrelse i ett bolag) kan häva sekretessen. De äger själva frågan och advokatsekretessen är inte obligatorisk på så sätt.

 

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet

Hur stark är advokatsekretessen?

– Advokatsekretessen följer av lag. Advokat får endast höras som vittne om det föreligger misstanke om brott som stadgar lägst två års fängelse. Försvarare får aldrig höras. Motsvarande gäller ifråga om beslag av handling som advokaten upprättat och som förvaras hos advokaten eller den till vars förmån handlingen upprättats.

Har advokatsekretessen överanvänts i Swedbankfallet?

– Tvärtom. Om uppgifterna stämmer har däremot EBM-åklagaren i strid med lag lagt beslag på handling som omfattas av advokatsekretessen. Det är enligt min mening allvarligt. Det kan finnas många legitima skäl att upprätthålla sekretessen. Det kan handla om uppgifter som berör tredje man. Och som inte är inblandade i penningtvätt.

Behövs det några förändringar i advokatsekretessen?

– Ja, det behövs i flera hänseenden. Med referens till Swedbank-ärendet borde handling som åtnjuter advokatsekretess och som förvaras hos advokaten eller hos den till vars förmån advokatsekretessen gäller även åtnjuta skydd när den förvaras hos tredje man. Särskilt som i Swedbankfallet, när banken inom ramen för ett tillsynsförfarande lämnat ut handlingen. När det gäller digitala handlingar är advokatsekretessen av naturliga skäl särskilt sårbar även om samma regelverk gäller.

I vilka fall bör advokatsekretessen användas/inte användas?

– Advokatsekretessen är en rättsstatlig grundprincip i alla samhällen som gör anspråk på att vara rättsstater. Klientens rättighet ska som utgångspunkt alltid värnas. Det är endast klienten, det vill säga den till vars förmån sekretessen gäller som kan avgöra om och när klienten vill släppa på sekretessen och befria advokaten från sin tystnadsplikt eller lämna ut en handling.


Ola Lidström, partner på Bird & Bird

Hur stark är advokatsekretessen?

– Advokatsekretessen är en rättsstatlig grundprincip och måste därför vara stark. En klient ska kunna förlita sig på att information som hen lämnar till sin advokat omfattas av advokatsekretess. Den utveckling jag själv och andra advokater har sett på senare tid tyder dock på att det finns en vilja – främst från brottsutredande myndigheters sida – att ifrågasätta advokatsekretessens omfattning. Som tur är har vi domstolar som i stort förstår och upprätthåller rättsstatliga principer, vilket innebär att advokatsekretessen även i praktiken är stark.

– Ett annat hot mot advokatsekretessen är de senaste årens rättsutveckling, som i flera avseenden inskränkt advokatsekretessen. Även om det finns goda argument anser jag att det finns en risk att dessa inskränkningar sammantaget innebär att rättssäkerheten och klientens rätt till ombud hotas. Det finns även en risk att advokatsekretessen bara ses som ett intresse bland andra och inte som den grundbult för rättssäkerhet som den är.

Har advokatsekretessen överanvänts i Swedbankfallet?

– Advokatsekretess gäller för advokaten till förmån för klienten. En klient får därför fritt disponera över information, som advokaten måste behandla med sekretess. Jag har ingen inblick i vilka överväganden som Swedbank gjorde när banken beslutade att inte lämna ut informationen i Grimstad-rapporten och kan därför inte recensera bankens agerande. Daniel Stattin har dock rätt i det han säger i en intervju på Realtid, nämligen att utgångspunkten är att all kurspåverkande information ska offentliggöras och att det inte finns något generellt undantag från den skyldigheten. Inte ens när den kurspåverkande informationen omfattas av advokatsekretess. Men det är förstås en skyldighet som åligger bolaget, inte advokaten.

Behövs det några förändringar i advokatsekretessen?

– Nej.

I vilka fall bör advokatsekretessen användas/inte användas?

– Min uppgift som advokat är att vara lojal med min klient och så länge klienten eller domstol inte bestämmer något annat, gäller alltid advokatsekretess.

 

 

 

 

 

 

Platsannonser

Logga in