Peter Lindh och Lars Guldstrand
Peter Lindh och Lars Guldstrand.
Juridik

EBM överklagar friande dom mot GKL-grundarna

Ekobrottsmyndigheten vänder sig till Svea hovrätt för att klaga på tingsrättens dom där GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh friades från misstankarna om bokföringsbrott, skattebrott och penninghäleri.

Uppdaterad 2017-01-20
Publicerad 2017-01-20

GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh friades av Stockholms tingsrätt från misstankarna om grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och penninghäleri, grovt brott i mitten av december. Nu har Ekobrottsmyndighetens Stig Åström valt att överklaga domen till Svea hovrätt.

Ekobrottsmyndigheten vill att hovrätten ska ändra tingsrättens dom på samtliga tre åtalspunkter. Den andra åtalspunkten som rör grovt skattebrott vill åklagaren att Svea hovrätt ska ändra tingsrättens dom vad gäller räntan på konvertibellånet.

Denna åtalspunkt rör att Guldstrand och Lindh, som styrelseledamöter i GKL, inte har redovisat upplupna ränteintäkter i bolagets inkomstdeklarationer för inkomståren 2009, 2010 och 2011. Totalt handlar det om undandragen skatt om drygt 30 miljoner kronor, enligt åtalet.

Grovt bokföringsbrott

Åtalspunkten rörande grovt bokföringsbrott rör fordringar som EBM:s Stig Åström menar att Lindh och Guldstrand inte tagit upp i bolagets årsredovisning för 2009, 2010 och 2011. Bland dessa en fordran på den finska affärsmannen Lars Ulanders bolag Dabah Trading avseende ett nedkallat aktieägartillskott på 246,6 miljoner kronor samt upplupna ränteintäkter på 61 miljoner kronor på det obetalda aktieägartillskottet. En fordran på 18 miljoner kronor på Conventus Commodities Minerals & Mining och upplupna ränteintäkter på 497.096 miljoner kronor. Under 2009 bokfördes istället inbetalda räntor på 41,4 miljoner kronor som aktieägartillskott.

EBM:s Stig Åström hänvisar i överklagandeskriften bland annat till att det framgår att bolagets kassa och bank är noll kronor vid årsskiftet. Däremot finns det en not i årsredovisningen till posten likvida medel att investerare hade förbundit sig att investera ytterligare cirka 323,8 miljoner kronor kontant till bolaget. I förvaltningsberättelsen framgick det dessutom att GKL fulltecknats med ett totalt "comitted capital" på 750 miljoner kronor, varav 427 miljoner kronor var nedkallat kapital, vilket betyder att ytterligare 323 miljoner kronor återstår att kalla ner.

GKL har krävt in beloppet men det har inte betalats av investerarna. Enligt EBM borde detta ha redovisats öppet i årsredovisningen, vilket det inte gjort. Detta har i sin tur gett sken av att behovet att kräva in beloppet inte uppkommit, menar åklagaren i överklagandeskriften.

Året efter, för räkenskapsåret 2010 bokfördes inte en fordran på Dabah Trading avseende ett nedkallat aktieägartillskott på 212 miljoner kronor samt upplupna ränteintäkter på drygt 18 miljoner kronor på det obetalda aktieägartillskottet. Fordran om 18 miljoner kronor på CCMM bokfördes inte heller detta år och inte heller upplupna ränteintäkter på dryga 3 miljoner kronor. Totalt har drygt 52 miljoner kronor under detta år bokförts som aktieägartillskott.

För räkenskapsåret efter, år 2011,  har Guldstrand och Lindh utelämnat en fordran på Dabah Trading avseende ett nedkallat aktieägartillskott om 260 miljoner kronor samt upplupna ränteintäkter på cirka 29,6 miljoner kronor på det obetalda aktieägartillskottet. Inbetalningar under året om 3 miljoner kronor har bokförts som aktieägartillskott.

Grovt penninghäleri

När det gäller åtalspunkten om grovt penninghäleri har åklagaren uppgett att Guldstrand och Lindh i samförstånd har "otillbörligen främjat möjligheterna för GKL Growth Capital AB i Stockholm och Dabah Trading S.A i Panama att tillgodogöra sig värdet av egendom som härrör från brottsligt förvärv".

I denna del av målet framkommer det att förundersökningen mot Guldstrand och Lindh är en del av Ekobrottsmyndighetens omfattande utredning rörande Contender High Yield-obligationerna som såldes för över 500 miljoner kronor till investerare under åren 2009-2011.

Enligt åtalet har Guldstrand och Lindh överenskommit med företrädare för Dabah, Johan Ulander, att hans bolag ska fullgöra sina skyldigheter gentemot GKL och betala ett aktieägartillskott på 245 miljoner kronor jämte ränta, 61 miljoner kronor, för en dryg halv miljon aktier i GKL. Betalningsskyldigheten ska fullgöras genom att låta panthavarna till aktierna, det vill säga Contender High Yield I, II och III betala beloppen.

Saknades medel

I överklagandeskriften inleder åklagare Stig Åström i stycket rörande denna åtalspunkt med att Johan Ulander saknat medel för att uppfylla ett investeringsåtagande i GKL på 306 miljoner kronor, vilket var det belopp han åtagit sig att betala för drygt en halv miljon aktier i GKL jämte ränta.

För att få in pengarna från allmänheten har Johan Ulander genom andra bolag utlovat 18 procent ränta på lån från HYI på 150 miljoner kronor och 12 procent ränta på HYII på 150 miljoner kronor. Dessa förvaltades av Contender Management.

Dabah Tradings samtliga aktier i GKL var pantsatta för åtagandet att betala 306 miljoner kronor. Åklagaren menar dock att det inte fanns något värde i panten.

Åklagaren skriver att det framgår av den bevisning som åberopats i tingsrätten att såväl företrädare för GKL samt företrädare för Contender Management är införstådda med att Ulanders investeringsåtagande gentemot GKL skall fullgöras delvis med den medel som insamlats från allmänheten via HYI och HY II. Han menar vidare att tingsrätten gjort en felaktig värdering av bevisningen avseeende denna åtalspunkt.

Åklagaren har valt att inte överklaga domen mot en av GKL:s konsulter som friades för grovt bokföringsbrott.

Platsannonser