Foto: Ekobrottsmyndigheten
Foto: Ekobrottsmyndigheten
Ekobrott

EBM kallar nya vittnen mot Fredrik Rodger

Johan Ulander, Peter Lindh och Lars Guldstrand är tre av flera nya vittnen som kallas av EBM för att bevisa att Fredrik Rodger begått de svindlerier som åklagare Stig Åström påstår.

Uppdaterad 2018-08-14
Publicerad 2018-08-14

Fredrik Rodger, tidigare vd för Contender Kapital Holding, dömdes till tre års fängelse och näringsförbud i fem år i slutet av maj. Han frikändes dock från flera av åtalspunkterna som EBM-åklagare Stig Åström fört fram under förhandlingarna i Stockholms tingsrätt. Domstolen gav hård kritik mot åklagaren för uteblivna förhör med nyckelpersoner. Både EBM och Fredrik Rodger har överklagat domen, vilket Realtid.se tidigare skrivit.

Kammaråklagare Stig Åström har lyssnat på kritiken och nu valt att kalla bland andra Johan Ulander, Peter Lindh och Lars Guldstrand som vittnen. Samtliga har själva varit föremål för EBM:s granskningar efter högriskobligationerna Contender. Åtal mot Johan Ulander väntas i slutet av augusti medan Peter Lindh och Lars Guldstrand friades från brottsmisstankarna i hovrätten i februari i år. Även i detta mål pekar hovrätten på att åklagaren borde haft fler förhör i förundersökningen mot duon.

Fredrik Rodger frikändes i tingsrätten från bland annat svindlerimisstankarna. Tingsrätten pekar på bristen på förhör i denna utredning som lett till att åklagaren därmed inte har styrkt att Fredrik Rodger lämnat vilseledande uppgifter ”på sätt som krävs för att straffansvar ska föreligga”.

Fredrik Rodger åtalades för tre punkter grovt svindleri då han, enligt åtalet, ”uppsåtligen”, i och med att han medverkande vid bildandet av högriskobligationerna, varit managing director och skött samtliga ekonomiska angelägenheter, spridit vilseledande uppgifter till allmänheten under 1 november 2009- 31 december 2010. De vilseledande uppgifterna rörde bland annat lånet om 31,5 miljoner euro till Johan Ulanders bolag Conventus Commodities Minerals & Mining, CCMM, som enligt uppgifterna ägde aktier i en platinagruva i Alaska. Uppgifterna var vilseledande då CCMM inte ägde aktier i bolaget som drev gruvan, menar åklagare Stig Åström. 

Stig Åström skriver i överklagandet att han åberopar ytterligare bevis i hovrätten för att styrka att CCMM inte inte var ägare direkt eller indirekt via dotterbolag i gruvbolaget XS Platinum vid tiden då Contender-obligationerna emitterades (HY 1-3). Dels kommer bolagets aktiebok lämnas in dels ett förhör med XS Platinums vd Bruce Butcher. Han åberopar även förhör med Johan Ulander som också ska styrka att obligationslikviderna i huvudsak skulle användas för att betala den internvinst som moderbolaget Conventus gjorde på en aktieförsäljning till CCMM och att Fredrik Rodger var införstådd med detta. Ulander ska även styrka att obligationslånen användes inom hela koncernen för andra bolags utgifter och för betalning av Ulanders bolag Dabah Tradings skyldighet att göra aktieägartillskott till GKL Capital AB.

GKL Capitals styrelse, Peter Lindh och Lars Guldstrand ska vittna under förhandling angående Dabah Tradings skyldigheter, enligt aktieägaravtalet, för att styrka att samtliga aktier var pantsatta för denna skyldighet och att Fredrik Rodger var införstådd med detta och att GKL inte gjort utlägg för CCMM eller Ducom.

”Rodger utesluter inte att de nya förhörspersoner som åklagaren åberopar i sin senaste bevisuppgift kan föranleda honom att senare åberopa tilläggsförhör och åberopa ny bevisning när försvaret fått tillgång till sådant material”, skriver Fredrik Rodgers ombud Börje Leidhammar och Simon Bergström i ett mejl till hovrätten.

När det gäller åtalspunkten oredligt förfarande som Fredrik Rodger friades från i tingsrätten skriver åklagaren i överklagan att domstolen gjort felaktiga bedömningar. Tingsrätten höll med om att den garanti som Fredrik Rodger lämnat till Global Gold Corporation 2012 ”rent objektivt varit vilseledande" där Contender Kapital förbundit sig att betala 1 miljon dollar till bolaget, om Amarant Minings betalning uteblev. Tingrätten hänvisade till att det inte fanns någon betalningsvilja eller betalningsförmåga vid tillfället. Tingsrätten uppgav i domen att det trots ”den brist i utredningen som det innebär att t.ex. Johan Ulander och William Rosenstadt inte hörts” är styrkt att Fredrik Rodger har vilselett Global Gold. Domstolen valde ändå att fria Fredrik Rodger från denna misstanke då domstolen ansåg att det var är tveksamt om Global Gold skulle ha hävt avtalet med Amarant Mining om man inte erhöll garantin och pekar på den tid det tog innan man hävde avtalet efter att betalningen uteblev.

Sedan tidigare finns vittnesuppgifter från Global Gold Corporations vd som, enligt åklagaren, styrker att han blivit vilseledd av Rodgers uppgifter om sin behörighet att utfärda garantin, att han blivit vilseledd om betalningsvilja och betalningsförmågan hos bolaget och att Global Gold Corporation skadats av Rodgers agerande.

Fredrik Rodger fälldes för åtalspunkterna rörande grova bokföringsbrott som ägde rum mellan 2008 och 2014, totalt 11 tillfällen samt fyra tillfällen av grovt skattebrott mellan 2010 och 2012.

Vidare yrkar åklagaren om straffskärpning när det gäller fängelsestraffen men även näringsförbudet. 

Contender-obligationerna

Obligationsserien Contender High Yield 1-4 gavs ut under åren 2010-2012 när Johan Ulander hade finansieringsbehov i det egna bolaget Ducom DMCC och det delägda dotterbolaget Conventus Commodities Minerals & Mining, CCMM.

Totalt 590 miljoner kronor togs in från investerare, merparten svenskar, som fick löften om god avkastning i form av ränta samt säkerheter i Lars Guldstrands GKL Growth Capital.

Pengarna investerades bland annat i gruvtillgångar bland annat i gruvbolaget XS Platinum vars fyndighet fanns i Alaska. Gruvtillgångarna låg senare till grund för bolag som Amarant Mining och Alluvia Mining (tidigare XS Platinum).

Under 2012 och 2013 blev kapitalbristen i sfären akut med följande att räntebetalningar och senare återbetalningar av lånen fick skjutas på framtiden. Förutom Contender-obligationerna har sfären även tagit in finansiering genom andra former av värdepapper och fonder, alla med koppling till samma gruvverksamhet.

Någon varaktig drift lyckades dock inte bolagen få igång utan tvingades lämna prospekteringsområden och gruvor.

Platsannonser