"Du får klaga hos NeuroVive, Löparn!"

Finansinspektionen har hanterat Bo "Löparn" Engwalls anmälan av NeuroVive för vilseledande börsprospekt. Småbolagsinvesteraren talar ut i Realtid.se om hur det känns.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-11-11

Den 1 november rapporterade Realtid.se att småbolagsinvesteraren Bo "Löparn" Engwall anmälde Aktietorgetlistade biotechbolaget NeuroVive till Finansinspektionen (FI) för att ha utelämnat sin huvudsakliga konkurrent från sitt nyemissionsprospekt i våras (NeuroVive bestred anklagelserna). NeuroVive tog vid emissionen in 36 miljoner kronor efter emissionskostnader.

Löparn har nu fått svar från FI (se faktaruta under artikeln). Kortfattat skriver myndigheten att det pga en försäkran styrelsen gör i prospektet är dennas ansvar att deras prospekt är korrekt och fullständigt.

Löparn bör därför i stället, menar FI, kontakta styrelsen i stället.

Realtid.se ringer Löparn, som bor i Malaga under vinterhalvåret.

Är du besviken?

– Nej, men jag trodde att FI hade lite mer att säga till om, men de granskar väl egentligen mer finansiella företag. Men det tänkte jag inte på när jag gjorde anmälan, säger Löparn och skrattar lite.

Entreprenören Alexander Richards är åtalad för svindleri efter att Ekobrottsmyndigheten har utrett hans Aktietorgetlistade bolags emissionsprospekt. Oegentligheter i ett bolag kan även utredas av en "särskild granskningsman", något ägare som har mer än tio procent i ett bolag kan begära enligt aktiebolagslagen.

Några sådana åtgärder är dock inte aktuellt för Löparns del:

– Nej, jag tror det skulle göra mer skada än nytta, säger han och berättar att han tror på bolaget, att han äger nästan 100.000 aktier i det (det finns 15 miljoner), och att dessa utgör runt 85 procent av hans aktieportfölj.

Hans egen riktkurs är 85 kronor, vilket kan jämföras med nuvarande kurs på 23:50.

– Men förut hade jag en mycket högre riktkurs, 85 kronor innehåller en rejäl rabatt på grund av den senaste tidens händelser.

Vad har du mer för aktier?

– Det är bara en aktie till, så det är en riktig högriskportfölj och inget jag egentligen rekommenderar. Den andra är Tamerlane Ventures, ett kanadensiskt metall- och zinkbolag.

Det påstås att du egentligen kände till mycket mer än vad du medgav om den NeuroVivekonkurrent du sade att de teg om. Kommentar?

– Det där är bullshit. Men det var någon baissare som hade spammat massor.

Realtid.se nämner en bloggkommentar som enligt vad en anonym mailare till Realtid.se uppgav ska ha uppmärksammat Löparn på konkurrenten i fråga.

– Om jag sett något glömde jag bort det, och jag kan garantera att jag inte var medveten om något i maj, när nyemissionen var på gång.

Han lämnar sedan en detaljerad redogörelse för hur han på slingriga vägar – surfande – kom fram till konkurrentens existens, och att han medvetet sålde av en massa aktier innan han gick ut med vad han visste. Sedan, när aktien hade sjunkit, köpte han tillbaka och ligger nu alltså tungt i NeuroVive.

– Jag hann sälja någonstans mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av vad jag ägde, och den föll mer än vad jag trodde.

Trots den goda affären säger sig Löparn sammanlagt ha gått back på NeuroVive, men han ligger bra positionerad nu om det går som han tror och hoppas med diverse forskningsresultat och kommersiell utväxling på dessa.

Den 17 november ska NeuroVive ha ett investerarmöte, enligt Löparns antaganden för att bolaget nu har blivit mera angeläget om en tydlig kommunikation med marknaden. Själv vill han inte avslöja om han ämnar dyka upp.

FI:s svar till Löparns anmälan

Anmälan av ofullständigt nyemissionsprospekt avseende NeuroVive

Finansinspektionen godkände och registrerade, med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF), det i april 2010 av NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), org. nr. 556595-6538, upprättade prospektet.

Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25-26 § lagen (1991:980) om handel med finansi-ella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga. Däremot föreligger krav inom bilaga 1, punkten 1.2 avseende en ansvarförsäkring från de ansvariga för registreringsdokumentet att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, så vitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Att sakuppgifterna i prospektet är korrekta och fullständiga är i detta fall styrelsens ansvar vilket även framgår av den försäkran från de ansvariga som finns på sidan tio i prospektet:

”Styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.”

Om en investerare är av uppfattningen att informationen i prospektet inte överensstämmer med de faktiska förhållandena och/eller att information utelämnats som skulle kunna påverka dess innebörd är det styrelsen ansvar och styrelsen som bör kontaktas avseende denna fråga.

Med vänlig hälsning

FINANSINSPEKTIONEN

Platsannonser

Logga in