FinansNyhet

Domstolsbeslut tvingade Remium till snabb överlåtelse

Publicerad

Förvaltningsrätten har sagt nej till att skjuta upp återkallelsen av tillstånden för Remiums värdepappers- och finansieringsrörelse. Den planerade överlåtelsen av värdepappersrörelsen till ABG kunde därför inte vänta.

Sara Johansson

Remium Nordic överklagade Finansinspektionens beslut om att dra in tillstånden att bedriva finansieringsrörelse och värdepappersrörelse den 27 april i år, tio dagar efter myndighetens beslut. FI:s beslut skulle gälla omedelbart. I och med att Remium var mitt i processen att överlåta värdepappersrörelsen till ABG har bolaget i överklagandeskriften till förvaltningsrätten begärt att domstolen ska skjuta upp verkställigheten av detta beslut. Förvaltningsrätten har dock beslutat att att avslå detta yrkande.

Domstolen går på FI:s linje och hänvisar till att de iakttagelser inspektionen gjort under den pågående avvecklingen brister i intern styrning och kontroll där erforderliga nedskrivningsprövningar och nedskrivningar inte har gjorts. Domstolen pekar även på att icke kvalificerade ägares inflytande ”har enligt förvaltningsrättens mening varit tillräckliga för slutsatsen att besluten om återkallelse av tillstånden och om föreläggande skulle gälla omedelbart”.

Förvaltningsrätten skriver att ”intresset för att skydda bolagets kunder, konsumenter på bank-, finansierings- och värdepappersmarknaden och nämnda marknader i stort har således vägt tyngre än bolagets intresse att bedriva verksamheten vidare. det bolaget hittills anfört är inte tillräckligt tungt vägande för att göra någon annan bedömning i nuläget”.

Annons

Remium överklagar återkallelsen

Remium skriver i överklagandet av återkallelsen av tillståndet att ”de omständigheter som Finansinspektionen har lagt till grund för sitt beslut om återkallelse är på ett generellt plan otillräckliga. I vissa fall vilar de dessutom endast på presumtioner eller rena felaktigheter”.

Remium skriver att FI:s återkallelse av tillståndet att bedriva finansieringsrörelse är utan mening då Remium håller på att ”på frivillig grund” avveckla finansieringsrörelsen.

Remium skriver vidare att beslutet att återkalla bolagets samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse ”synes inte vila på några faktiska iakttagelser som är hänförliga till det verksamhetsområdet” och hänvisar till att myndigheten medgett att inspektionen inte undersökt om det förekommit regelöverträdelser specifikt i värdepappersrörelsen.

Annons

”Finansinspektionens resonemang är i denna del anmärkningsvärt förenklat. Tillstånden att bedriva finansieringsrörelse respektive värdepappersrörelse regleras i olika lagar, och de krav som de tillståndshavande instituten har att uppfylla skiljer sig åt i många delar”, skriver Remiums ombud Anders Ackebo från Setterwalls och poängterar att det inte finns något lagligt stöd att återkalla ett tillstånd avseende en verksamhet efter en uppfattning av hur man bedriver en annan verksamhet.

Överlåtelsen till ABG

Remiums ombud Anders Ackebo skriver även om överlåtelsen av värdepappersrörelsen (som offentliggjordes i dag) och menar att FI har haft tillgång till denna information innan beslutet om återkallelse fattades. Han uppger att det är viktigt att Förvaltningsrätten meddelar inhibition av FI:s beslut eftersom det annars kan finnas en risk för att den processen inte kommer ”bli så framgångsrik som planerats, och att kunderna skulle komma att utsättas för en obefogad oro till följd av en sådan information”.

Remiums värdepappersverksamhet, vilket innefattar uppdragsanalys och plattformen Introduce, samt roller som så kallad likviditetsgarant och certified advisor för bolag på First North-listan, ska alltså överlåtas till ABG Sundal Collier som förvärvar plattformen Introduce, vilket Realtid tidigare skrivit om.

Annons

Nedskrivningar

Remium försvarar sig även mot annan kritik i överklagandeskriften och skriver att ”det är Remiums uppfattning att Bolaget löpande har gjort de nedskrivningsprövningar som varit erforderliga”.

Remium skriver även att i motsats till vad Finansinspektionen anger har ”Remium aktivt verkat för att avveckla sin verksamhet. Sedan sommaren 2017 har Bolaget inte tagit emot någon ny inlåning från allmänheten”.

Remium skriver att den inlåning som förekommer har fasta löptider och har reducerats från 1.054 miljoner kronor per den 31 maj 2017 till 394 miljoner kronor per den 17 april 2018.

Okvalificerade ägare

FI har även gett kritik om okvalificerade ägare som har för stor kontroll över bolaget. Myndigheten har bland annat pekat på att Norra Affärs holding betalat ovillkorat aktieägartillskott till Remium och att ägarkretsen under avvecklingen tagit över förfallna krediter till bokförda värden som ingen annan utomstående part velat överta till samma värde.

Remium svarar att Finansinspektionen har gjort en felaktig bedömning och hänvisar till att ingen avde angivna omständigheterna är av sådan art att den kan anses konstituera ett väsentligt inflytande över ledningen i Remium.

”Om en ägare eller en grupp av ägare bestämmer sig för att lämna aktieägartillskott till ett bolag brukar detta närmast vara att betrakta som en omsorg om bolaget i fråga med konsekvenser för det egna ägandet”, skriver Remiums ombud Anders Ackebo.

När det gäller återkallelsen av tillståndet att bedriva värdepappersrörelse skriver Remium att FI har gjort ”sig skyldig till ett handhavande som står starkt i kontrast till det rättsäkerhetstänkande som bör prägla en svensk förvaltningsmyndighet i dess handläggning av ärenden”.

Realtid.se söker Remiums ombud Setterwalls-advokaten Anders Ackebo och Remiums vd Tore Gröttum för en kommentar.

Annons