Alexander Ernstberger.

Domstolen står fast om kvarstad mot Allra-topparna

Alexander Ernstberger och David Persson Rothman har överklagat kvarstadsbesluten om 50 miljoner kronor vardera. Domstolen väljer dock återigen att meddela samma kvarstad.

Uppdaterad 2019-02-20
Publicerad 2019-02-20

Skriftväxlingen har varit stor efter beslutet om kvarstad i domstolen den 23 januari på Allrachefen Alexander Ernstbergers bolag S2 Invest samt mot Allratoppen David Persson Rothmans bolag DPR Invest. Domstolen står på sig och kommer fram till samma beslut som tidigare. Svea hovrätt lämnar besked i veckan om kvarstaden mot David Persson Rothman.

Pensionsmyndigheten var först med att klaga på tingsrättens beslut i förhoppning att domstolen skulle förordna en kvarstad på S2 Invest om 23,3 miljoner dollar, cirka 138 miljoner kronor.

Myndigheten menar att bolaget använts som ett ”brottsverktyg” och har ett solidariskt medverkandeansvar för hela den skada som åsamkats Pensionsmyndigheten genom det trolöshetsbrott som dess företrädare misstänks för.

Pensionsmyndigheten vill nu få svar på vad som avgjorde att domstolen beviljade en kvarstad om drygt 50 miljoner kronor på bolaget och inte 138 miljoner kronor.

S2 Invest motsätter sig ändringsyrkandena och ombudet Carl-Johan Malmborg skriver i ett mejl att inte ens åklagaren påstår att S2 Invest anses ha utgjort ett brottsverktyg i relation till gärningspåståendet.

Bolagets ombud kräver därefter i ett yttrande till tingsrätten att kvarstaden ska hävas. Ombudet hädar att Pensionsmyndigheten saknar talerätt men också på grund av att den ”påstådda skadan som gjorts gällande i form av överpris inte har orsakats av S2 Invest AB”.

Pensionsmyndigheten svarar på yttrandet. Bland annat att ett bolag genom sitt agerande kan bli medverkandeansvarigt för en förmögenhetsskada som orsakats genom den brottsliga gärning som en fysisk person orsakat genom att använda bolaget som brottsverktyg.

Alexander Ernstbergers bolag svarar därefter och skriver att det inte finns någon bevisning för att S2 Invest har använts som ett brottsverktyg. Bolagets ombud skriver även att ingen pensionssparare har lidit någon skada och att Pensionsmyndigheten därmed saknar talerätt.

Samtidigt överklagar David Persson Rothman tingsrättens beslut om kvarstad på cirka 50,8 miljoner kronor till hovrätten. Som skäl för beslutet angav tingsrätten att han var skäligen misstänkt för grovt tagande av muta och penninghäleri samt att det förelåg sabotagerisk.

David Persson Rothman anser inte att något agerande i gärningsbeskrivningen kan ha lett till den skada som Pensionsmyndigheten hänvisar till eftersom det är pensionsspararna som uteslutande står för den ekonomiska risken för hur de medel som placerats i fonderna förvaltas.

Vidare menar han att Pensionsmyndigheten endast får talerätt för pensionsspararna ”i de fall fondandelar gått ned i värde, vilket fallet inte är här, eftersom transaktionerna ledde till en värdeökning i fondandelarna med drygt 90 000 000 kr.”

Föredragning i hovrätten pågick under gårdagen, måndagen och besked väntas i veckan.

David Persson Rothmans bolag DPR Invest yrkar samtidigt att tingsrätten ska ompröva beslutet om kvarstad på bolaget om 50,8 miljoner kronor. Ombudet Thomas Olsson skriver att det inte är korrekt att påstå att David Persson Rothman misstänks för mutbrottet i egenskap som företrädare för bolaget.

Även här menar ombudet att de brott som påstås ha begåtts har inte lett till att Pensionsmyndigheten har lidit någon skada.

Under en handläggning i fredags har Stockholms tingsrätt kommit fram till att kvarstaden på S2 Invest om cirka 50,8 miljoner kronor ska kvarstå liksom 50,8 miljoner kronor på DPR Invest.

Tingsrätten skriver att beloppet motsvarar den medel som bolagen påstås ha tillgodoförts genom mutbrottet, vilka påstås utgöra del av den skada som påstås uppkommit från brottet trolöshet mot huvudman.

Huvudförhandling i brottmålet väntas pågå under 21 dagar med reservdagar inräknade.

Platsannonser