Anders Uddén i konkurs
QV Invest och QV Svensk Hälsa är i konkurs. Foto: EBM
Finans

Domstolen avslår granskningsman i QV-målen

Stockholms tingsätt anser att den föreslagna granskningsmannen till konkurserna i QV-bolagen är obehörig. Konkursförvaltaren pekar samtidigt på en hel del omständigheter som bör granskas närmare i konkurserna. Mitt i tumultet avgår även Carl-Viggo Östlund från ordförandeposten i ägarbolaget.

Uppdaterad 2018-06-08
Publicerad 2018-06-08

Skriftväxlingen i QV-målen fortsätter i Stockholms tingsrätt. Nu har domstolen fattat beslut i frågan om en granskningsman ska utses i konkurserna eller ej. Samtidigt har konkursförvaltarna lämnat in förvaltarberättelser i de aktuella konkurserna.

Bristen i boen uppgår till 140,4 miljoner kronor i QV Invest, 116,1 miljoner kronor i QV Svensk Hälsa, totalt 256,5 miljoner kronor. Av detta räknas de prioriterade skulderna till drygt 16 miljoner kronor. I Anders Uddéns konkurs noteras en nettoskuld om drygt 117,1 miljoner kronor

En av borgenärerna i konkurserna QV Svensk Hälsa och QV Invest, och tillika en universitetsforskare, har tidigare begärt att han själv ska utses till granskningsman i de tre aktuella konkurserna, vilket Realtid.se tidigare skrivit om. Borgenären har även begärt att ytterligare en borgenär ska utses som ersättare för honom i konkurserna. Konkursförvaltaren Jonas Premfors har motsatt sig detta och pekat på att mannen inte är borgenär i konkursen och därför inte har ett berättigat intresse att få en granskningsman utsedd samt menar att en borgenär inte själv kan utses som granskningman.

Domstolen går på konkursförvaltarens linje och avslår att en granskningman ska utses. Domstolen bedömer att mannen som själv ville utses som granskningsman i själva verket inte är borgenär då har investerat i obligationer via en kapitalförsäkring hos ett försäkringsbolag. Obligationerna var utgivna av QV Svensk Hälsa AB som därefter lånat ut pengar till QV Invest. Stockholms tingsrätt skriver att, även om konkursen i praktiken har betydelse för att han ska få tillbaka de pengar som han investerat i kapitalförsäkringen kan han inte rikta några anspråk mot QV Invest AB. Tingsrätten bedömer därför att den åberopade fordran betraktas som ”uppenbart ogrundad i förhållande till konkursbolaget”.

Borgenärerna vill ha svar

Inför beslutet skickade borgenären in två yttranden där han försökte övertyga rätten om sin behörighet och kompetens som granskningsman delvis i och med sin erfarenhet som forskare. Han skriver även att borgenärerna har haft återkommande obesvarade frågor till QV-bolagen innan konkurserna, till Ackordcentralen under rekonstruktionsförsöken, till borgensmannen Anders Uddéns advokat och konkursförvaltaren Jonas Premfors.

Frågorna är "hur, vart och till vem/vilka QV-företagens 100-tals miljoner och borgensmannens dito garantikapital har `försvunnit´.” Han ställer frågan om det kan vara så att Anders Uddén och QV ställde ut ett lockande borgensåtagande åt borgenärerna för obligationerna utan att ha täckning för detta?

Frågorna har ställts från mitten av 2016 och fram till i dag, utan att ha blivit besvarade, menar han och ville med detta påvisa att det därför är viktigt med en granskning.

Efter domstolens beslut har ytterligare en begäran om granskningsman inkommit. Nu från en annan borgenär som föreslår den tidigare föreslagna granskningsmannen.

Bristerna i konkursboen

Konkursförvaltare Jonas Premfors, advokatfirma DLA Piper Sweden, har lämnat in konkursbouppteckningen där en del av frågorna som borgenärerna efterfrågat svar på finns upptagna. 

Jonas Premfors skriver i en av konkursbouppteckningarna att det är Anders Uddén och Ulf Söderberg som varit de drivande krafterna bakom QV Svensk Hälsa samt att de utgjort huvudägare i moderbolaget QV Invest.

Jonas Premfors som gjort en granskning av bokföringen för perioden 1 augusti 2010 till 23 november 2017, konstaterar att QV Invest haft en svag kassalikviditet under hela 2014 och 2015. Det framkommer även att bolaget ådragit sig ett antal betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden sedan inledningen av 2016 och fram till konkursutbrottet.

”Enligt min bedömning har bolagets affärsidé varit i princip omöjlig att efterleva. Bolaget har till mycket höga kostnader lånat in medel från allmänheten via dotterbolag genom utgivande av obligationer samt även upptagit egna lån. Inlånade medel har nyttjats till investeringar i ej vinstgenererade bolag. De innehav man investerat i har i allmänhet ej kunnat realiserats med vinst”, skriver Jonas Premfors.

Konkursförvaltaren konstaterar även att bolaget sedan andra kvartalet 2014 varit tvungen att upprätta kontrollbalansräkning. Vid andra kontrollbalansräkningen som ägde rum under våren 2015 angavs att bolagets eget kapital var återställt genom ”omvärdering av andelar i dotterbolag till verkligt värde” om totalt cirka 80 miljoner kronor.

”Under utredningen har ej funnits beräkningsunderlag till dessa värderingar; skriver Jonas Premfors.

En rad brister har upptäckts

Han skriver vidare att konkursbolagets väsentliga tillgångar i balansräkningen avser finansiella anläggningstillgångar. QV Invest har förvärvat aktier och andelar i flertalet bolag i Sverige och utomlands. Jonas Premfors noterar att det är svårt att göra en värdering på innehaven i utländska bolag. Han ifrågasätter värderingen av innehavet i Greenleaf Medical då QV Invest bokfört ett värde om cirka 19,54 miljoner kronor 2014, 12,23 miljoner kronor 2015 och 6 miljoner kronor 2016 samtidigt som Greenleaf Medical redovisar ett eget kapital som är förbrukat och kraftigt negativa resultat. Bolaget inledde företagsrekonstruktion i maj 2016.

Jonas Premfors tar även upp två kapitaltäckningsgarantier som är upprättade av Anders Uddén och Ulf Söderberg under 2015. Enligt beräkningar rör det sig om belopp på 37 miljoner kronor och 18 miljoner kronor som dock ej har utnyttjats. Detta kan föranleda krav på infriande från konkursboets sida , enligt förvaltarberättelsen.

Vid granskningen av bokföringen kan Jonas Premfors notera att en rad brister upptäckts, bland annat att verifikaten inte alltid finns i nummerföljd och att erhållna verifikat vid ett flertal tillfällen enbart betått i utskrivna bokföringsorder utan förklarande underlag. Jonas Premfors pekar även på att avtal inte varit fullständiga, ej bokförda i nära tidsrymd till när avtalen upprättades, eller ens bokförda under det räkenskapsår under vilket avtalet slutits.

”Flera stora enskilda transaktioner, t.ex. nedskrivningar, saknar underlag i bokföringen eller hänvisning till var underlag finns”, skriver Jonas Premfors och noterar även att kopplingen mellan bokföringen och fattade beslut/information på styrelsemötena är i många fall mycket svåra att förstå.

"Enligt beräkningar utförda av Grant Thorntons beräkningar synes i vart fall ca 127 mkr under åren 2012-2016 ha utbetalats från QV-bolagen avseende utlåning och förvärv av värdepapper. Det skall noteras att beloppet är förenat med stor osäkerhet men ger i vart fall ger en fingervisning avseende hur mycket pengar som nyttjats i  investeringsverksamheten. Resterande medel som bolagen disponerat torde därmed ha förbrukats till drift av verksamheten. Ett flertal av de transaktioner som innefattas i beloppet 127 mkr kommer att utredas vidare”.

Utbetalningar till bolag i samma sfär

Det framgår att det inte skett någon vinstutdelning från bolagen mellan året 2014 och 2016 däremot har det skett utbetalningar till leverantörer om cirka 7,5 miljoner kronor. Bland leverantörerna finns bolag i samma sfär som QV-bolagen.

Bland annat Kronan Kapital, vars moderbolag är QV Capital AB, där Martin Lindgren sitter som ledamot. Martin Lindgren är även ledamot och ägare i Investmentaktiebolaget QV som i sin tur äger QV Invest och QV Svensk Hälsa. Han är även styrelseledamot i dotterbolaget USF I Stockholm samt ägare i Papilly som också är ett dotterbolag till Investmentaktiebolaget QV.

Investmentaktiebolaget QV står även med på listan över de bolag som tagit del av utbetalningar från QV Invest. Ägare i detta bolag är framförallt Ulf Söderberg men även Martin Lindgren samt några mindre ägare.

Även Per Uddén Innovation AB står med i listan över utbetalningar. Per Uddén var Anders Uddéns pappa, mer känd som grundaren av Permobil AB. Per Uddén Innovation ägs av ett Schweisiskt bolag, Handinter Iota. Det svenska bolaget är numer i konkurs och delar adress med Investmentaktiebolaget QV.

QV Securities finns med på listan. Bolaget går i dag under annat namn med nya ägare och ny styrelse. Senast under 2016 satt dock Anders Uddén och Ulf Söderberg i styrelsen för detta bolag. Bolaget ägs i dag av två tidigare fordringshavare till QV Invest: BSW Capital och 222:an Invest AB. I styrelsen för QV Securities sitter bland annat Carl-Viggo Östlund, som lämnade ordförandeposten i QV-bolagens ägarbolag, Investmentaktiebolaget QV, i april i år. Han är även ordförande för Papilly AB, dotterbolag till QV Invest och som även ägdes av Ulf Söderberg och Anders Uddén. Carl-Viggo Östlund valdes in i styrelsen i september 2017 i hopp om att rekonstruktionen av QV-bolagen skulle få fortsätta genom ackorduppgörelser med långivarna.

U.S i Ljungå Förvaltning är Ulf Söderbergs bolag där han själv är vd. Som suppleant i styrelsen sitter Allan Voreck som även var med under rekonstruktionsförsöken av QV-bolagen.

Konkursförvaltaren skriver att det kommer att ske en utredning om någon av utbetalningarna kan bli föremål för återvinning.

Samtidigt har QV Invest även amorterat vissa skulder till närstående framförallt till Anders Uddén och Ulf Söderberg om totalt cirka 2,8 miljoner kronor.

Utlåning till närstående bolag

Konkursförvaltaren har även undersökt utlåning till bolag som bedömts som närstående. I bokföringen har det funnits ”väsenliga” belopp som bokats upp som fordringar på dessa bolag. Hur dessa fordringar har uppkommit har undersökts närmare, skriver konkursförvaltaren. 

Många av de närstående bolagen är försatta i konkurs och någon utdelning kan inte förväntas från dessa, framgår det av förvaltarberättelsen.

Misslyckat förvärv

Konkursförvaltaren tar även upp ett förvärv som skulle ha skett år 2015 av 80 procent av aktierna i det amerikanska bolaget Stolle Milk Biologic från Spencer Trask Investments Partners. Köpeskillingen var 2,2 miljoner dollar. QV Inest tog upp en bryggfinansiering där ett start antal privatpersoner och några mindre företag lånade ut drygt 14 miljoner kronor till bolaget. Inlånade medel skulle totalt uppgå till 30 miljoner kronor men endast 300.000 dollar ska ha betalats till säljaren utgörande en första delbetalning. Aktieöverlåtelsen genomfördes aldrig och QV Invest betalade inte resterade del av köpeskillingen. QV Invests konkursbo har därmed riktat krav mot säljaren som i sin tur bestritt kravet. Merparten av de inånade medlen användes ”till andra ändamål i bolaget”.

Utlåning utan rekonstruktörens vetskap

Konkursförvaltaren uppger även att bolaget har lånat ut 4,5 miljoner kronor till moderbolaget Investment AB QV, via dotterbolaget USF i Stockholm AB, under rekonstruktionsperioden utan rekonstruktörens vetskap.

Konkursförvaltaren uppger att vissa aktieaffärer som QV Invest gjort "kommer att granskas närmare, framförallt vad beträffar värdering och affärsmässighet”.

Jonas Premfors skriver även att vissa affärer kan ifrågasättas ”ur ett affärsmässigt perspektiv” och att det skulle kunna föranleda  återvinning alternativt aktiebolagsrättsligt ansvar”. Han hänvisar till att det i vart fall kan vara fråga om överträdelse av lånförbudet.

Fordringar mot Anders Uddén

Jonas Premfors skriver att QV Svensk hälsa inte haft någon nettoomsättning sedan räkenskapsåret 2012. Han noterar att bolagets likviditet och finansiering har varit ”tätt sammanflätad med moderbolaget”.

”Enligt min bedömning har affärsmodellen som tillämpats i QV-bolagen varit i princip omöjlig att efterleva”, skriver Jonas Premfors.

Vid konkursutbrottet för QV Svensk Hälsa förelåg bland annat fordringar mot Anders Uddéns bolag Handinter Kappa till 5 miljoner kronor. Konkursförvaltaren till Anders Uddéns konkursbo har dock gjort bedömningen att denna fordran inte ska tas upp i den svenska konkursen då bolaget är schweisiskt. Kravet är nu ställt till Anders Uddéns juridiska ombud i Schweiz.

Ingen skyldighet att överföra tillgångar

Anders Uddéns konkursförvaltare Stefan Christensson uppger att konkursen är en särkonkurs, vilket betyder att Anders Uddéns tillgångar utanför Sverige inte omfattas i konkursen och att det inte förligger någon skyldighet för honom att överföra tillgångar från utlandet till Sverige.

Av konkursbouppteckningen framgår det att Anders Uddén sålde sin kvarvarande andel av Permobil 2013 till Patricia Industries där han erhöll 80 miljoner kronor.

Anders Uddén har berättat sin historia för konkursförvaltaren. Han uppger att han i slutet av första deccenniet av 2000-talet fräffade affärsmannen Ulf Söderberg, Anders Struknes och företrädarna för Nordick Kapitalförvaltning AB. De inledde ett samarbete där Anders Uddén satsade flera miljoner kronor, men det behövdes mer kapital för att hålla bolagen flytande och för att göra nya investeringar.

QV Invest bildades 2009 för att utvidga investeringarna. Anders Uddén med bolag ägde 27,1 procent av aktierna, Ulf Söderberg med bolag lika mycket och Anders Struksnes 7,3 procent av aktierna. Nordisk Kapitalförvaltning skulle sköta rådgivning och kapitalförvaltning. QV Svensk Hälsa bildades under 2009 i syfte att ta in kapital från allmänheten för QV Invests investeringar.

I tre omgångar emitterades företagsobligationer som tog in närmare 155 miljoner kronor. Efter avdrag för rådgivningskostnader har 127 miljoner kronor använts för investeringar, medan resten har förbrukats.

Junk bonds

Enligt förvaltningsberättelsen ska företagsobligationerna karaktäriseras som så kallade junk bonds eller high-yield obligationer. Som kompensation för den mycket höga risk som investeringen innebär ges en mycket hög ränta, i detta fall sju till elva procent.

Enligt förvaltarberättelsen har Anders Uddén, ”enligt egen utsago bibringats uppfattningen att borgensåtagandena var riskfria”.

Anders Uddén har vidare uppgett för konkursförvaltaren att han förlorat merparten av sin förmögenhet genom mycket förlustbringande investeringar. Vissa av borgensskuldena har han kunnat täcka genom bland annat närstpående bolag i Schweiz. Situationen blev dock ohållbar när fler och fler obligationsinnehavare väckte talan mot honom. Antalet sökningar om stämning uppgick till 130 stycken när konkursen inleddes, konstaterar konkursförvaltaren.

I november 2017 hade Anders Uddén dessutom skatteskulder på 10,3 miljoner kronor, vilket till största del beror på avsaknad av självdeklarationer.

Konkursförvaltaren granskar just nu fyra av Anders Uddéns transaktioner under 2017 som kan föranleda återvinning: en bodelning av en bostadsrätt i Stockholm, en gåva av andelar i fritidsfastigheter, vissa utbetalningar på bankkonton samt en avyttring av en traktor till närstående.

Obligationssmäll

QV Svensk Hälsas verksamhet har primärt bestått i att emittera företagsobligationer genom ett antal obligationsemissioner till allmänheten under handelsnamnen “Hälsorutan” och “Health”.

Till säkerhet för QVSH:s fullgörande av sina förpliktelser gentemot obligationsinnehavarna har personlig borgen uppställts av Anders Uddén, vilken i framtagna investerarmemorandum framhållits som storägare ibland annat företaget Permobil, enligt uppgift världsledande tillverkare av elektriska rullstolar med ett marknadsvärde om cirka 3 miljarder kronor.

De vid emissionerna intagna medlen har därefter lånats ut till moderbolaget QVI för att användas i detta bolags investeringsverksamhet.

Redan 2014 har det uppkommit svårigheter att fullgöra åtagandena mot obligationsinnehavarna. Obligationsvillkoren omförhandlades. Under 2015 har obligationsinnehavarna erbjudits att omvandla sina obligationer till aktier i QV Invest.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in