Tone Myhre-Jensen och Johannes Färje (Cederquist)
Juridik

"Digitaliseringen påverkar advokatrollen positivt"

"Vi hoppas och tror att utvecklingen kommer att medföra ökade möjligheter för våra jurister att arbeta smidigare, effektivare och flexiblare gentemot våra kunder och att vårt fokus just kan ligga på analys och strategi". Det säger Tone Myhre-Jensen, managing partner på Cederquist, till Realtid. 

Publicerad 2017-12-27

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI? 

Tone Myhre-Jensen, managing partner, kommenterar:

–  Cederquist strävar efter att vara en av Sveriges mest moderna advokatbyråer och då står givetvis digitalisering högt på agendan, för alla medarbetare. 

Hos oss på CQ har digitalisering inneburit såväl en hel del diskussioner kring vad vi ska göra och vilken nytta vi kan ha av olika digitala verktyg, som en del förändrat beteende och tänkande. Våra delägare och vår organisation är öppen för förändring och utveckling vilket är en förutsättning för att kunna åstadkomma förändringar och särskilt viktigt blir det när det delvis handlar om att förändra vårt arbetssätt. Vi har testat, och testar fortfarande, vilka nya verktyg som kan underlätta och effektivisera det interna arbetet såväl som arbetet mot kund. Under de senaste två åren har vi scannat av marknaden för att se vilka digitala lösningar och verktyg som kan åstadkomma detta. Det proaktiva arbetet har vår digitaliseringsgrupp gjort, som består av olika roller från byrån så som jurister MP, KM, Marknad och IT. 

Det faktum att medarbetare från hela organisationen är involverade i diverse digitaliseringsprojekt har visat sig medföra positiva synergieffekter. Exempelvis ser vi att kompetensen och intresset för digitalisering har ökat avsevärt i organisationen. Det har medfört att övergången till att arbeta med fler digitala verktyg numera är smidig. Utbildning i de digitala verktyg som appliceras i det dagliga arbetet är en viktig del av förberedelsen inför framtiden. En annan aspekt är att våra kunder också genomgår digitala transformationer, vilket ökar trycket på att vi digitaliseras i takt med dem.   

Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

Johannes Färje, KM-ansvarig, kommenterar:

–  Vi har implementerat ett antal digitala lösningar i organisationen under de senaste två åren vilket är ett resultat av att vår digitaliseringsgrupp tidigt genomförde en noggrann analys av utbudet på marknaden. Vi arbetar med en AI-robot i flera due diligence processer och har även verktyg för e-signatur, elektroniska datarum för att nämna några exempel. 

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av advokattjänster?

Tone Myhre-Jensen, managing partner, kommenterar: 

–  Vi är i ett tidigt stadie av t ex AI-implementering, så den direkta nyttan vi ser just nu är att vi på ett mer effektivt sätt kan sortera stora mängder material. Efterfrågan av våra tjänster tror jag fortsatt kommer vara stark men på sikt kommer enklare arbetsuppgifter automatiseras och det blir då en utmaning att säkerställa att juniora jurister får den träning och utbildning som krävs. Vi hoppas och tror att utvecklingen kommer att medföra ökade möjligheter för våra jurister att arbeta smidigare, effektivare och flexiblare gentemot våra kunder och att vårt fokus just kan ligga på analys och strategi.

Vilka typer av advokattjänster kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

Johannes Färje, KM-ansvarig, kommenterar:

–  Den nytta vi främst ser med AI är att den process som avser att förbereda all dokumentation inför förvärv kommer att bli effektivare och smidigare. Däremot ser vi inte ännu att AI-lösningar kommer att automatisera den legala analys som vi tror fortfarande behöver göras av jurister. 

 Hur påverkar AI advokatbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

Tone Myhre-Jensen, managing partner, kommenterar: 

–  Vår utgångspunkt är inte att AI ska ersätta någon roll i vår organisation. Vår bild är att AI medför möjligheter att effektivisera de arbetsprocesser som idag är tidskrävande för våra jurister, exempelvis DD-processer. Framtidens jurister kommer dock att behöva få utökad utbildning i hur AI bäst används och tillämpas i det dagliga arbetet, så att vi kan nyttja de många fördelar som finns med AI på bästa sätt. 

 Kommer antalet biträdande jurister i förhållande till antalet delägare att minska  inom några år? 

Tone Myhre-Jensen, managing partner, kommenterar: 

–  Användning och implementering av AI i arbetsprocesser är enligt oss inte någon avgörande faktor för relationen mellan antalet biträdande jurister och delägare. Vi hoppas däremot att AI-lösningar kommer att tillföra en ökad flexibilitet för jurister, att man exempelvis kan arbeta med flera spännande projekt parallellt än vad som är möjligt idag och att AI kan frigöra tid till annat kvalitativt arbete. Något vi tror kommer att gynna såväl våra jurister som våra kunder. 

Kommer advokatbyråernas IT-funktioner att bli viktigare i framtiden?

Tone Myhre-Jensen, managing partner, kommenterar: 

–  Som i många andra branscher ser vi en ökad efterfrågan på IT-kompetens inom vår bransch och att det blir allt viktigare att kompetensen finns in-house. För oss är det affärskritiskt att IT-funktionen arbetar nära i och med affärsverksamheten. IT har gått från att vara en ren supportfunktion till att i allra högsta grad vara strategisk. Det kommer även att bli viktigt att den generella IT-kompetensen fortsätter att vara hög bland våra medarbetare, så att vi kan fortsätta att ligga i framkant och utvecklas i takt med marknaden. 
 
Påverkas vissa rättsområden mer än andra av digitaliseringen?

Johannes Färje, KM-ansvarig, kommenterar:

–  Just nu ser vi att de nya digitala verktyg som finns på marknaden framförallt underlättar och effektiviserar vårt arbete inom transaktionsjuridiken. Det är främst där som vår AI-robot gör skillnad för oss. I framtiden tror vi att fler rättsområden som i projekt tillämpar analysering av stora mängder data, kan komma att påverkas. Vi söker hela tiden efter möjligheter att bli bättre och effektivare. I det proaktiva arbetet ingår givetvis att tillhandahålla digitala verktyg som förenklar och underlättar arbetet. 

Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete? Ansvarsförsäkringar?

Tone Myhre-Jensen, managing partner, kommenterar: 

–  Cederquist ansvarar för att all rådgivning vi bistår våra kunder med är av högsta kvalitet och affärsmässigt försvarbar, oberoende av våra interna arbetsmetoder och tillämpning av digitala verktyg. Vi bedömer att AI-verktyg bör användas snarare som en ordbehandlare än ett fullständigt verktyg för legal analys.  

Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

Johannes Färje, KM-ansvarig, kommenterar:

–  Vi tror att användningen av AI-lösningar i dagligt arbete kommer att öka och växa sig större på fem års sikt. Vi tror definitivt att fler verksamhetsgrupper kommer att digitalisera fler processer i takt med att AI-lösningar utvecklas och utbudet på marknaden ökar. En utveckling vi ser ljust på och som vi ser fram emot.  

Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen advokatrollen?
 
Tone Myhre-Jensen, managing partner, kommenterar: 

–  Vi hoppas och tror att digitaliseringen medför en positiv utveckling av advokatrollen. I takt med att våra kunder ställs inför digitala utmaningar ökar även trycket på att vi anammar digitaliseringen och tillhandahåller nya lösningar för våra medarbetare som underlättar och effektiviserar det juridiska arbetet. En utveckling vi dels tror är spännande för våra advokater att vara en del av, dels medför fler lösningar på vardagliga problem i arbetet för advokater. Vi ser också med spänning och förväntan på förändringen från analoga till mer digitala lösningar vilket kommer att gynna morgondagens advokater. Utöver de många fördelar vi nämnt ovan, medför digitaliseringen en möjlighet att arbeta mer miljövänligt och hållbart. En fråga som vi även märker att nya generationers jurister är engagerade i. 

Platsannonser