FinansNyhet

Detaljerad data över de 112 banker som står under ECB:s tillsyn

Publicerad

Bankföreningen har i samarbete med Svensk Värdepappersmarknad och Fondbolagens förening sammanställt senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande finanssektorn, bland annat detaljerad data över de 112 banker som står under ECB:s tillsyn.

Camilla Jonsson

Digitalt Europaparlamentet: EU måste sätta standarder för reglering av digitala plattformar
Parlamentet vill se framtidssäkrade regler för digitala tjänster, inte minst för digitala plattformar och marknadsplatser, samt en bindande mekanism i kampen mot olagligt innehåll på nätet. Utländska tjänsteleverantörer måste följa kommande EU-regler. Konsumenter måste få bättre skydd mot olagliga, förfalskade och osäkra produkter. Parlamentet vill också ha strängare villkor för riktad reklam och större kontroll över vad användarna utsätts för på nätet, samt särskilda regler för de stora plattformarna – marknadstillträdets ”grindvakter”.
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201016IPR89543/ledamoterna-eu-maste-sattastandarder-for-reglering-av-digitala-plattformar

Fonder ESMA: Maijoor lyfter behovet av LMT för den europeiska fondbranschen
Esmas ordförande Steven Maijoor talade den 12 oktober vid den årliga ECON-genomgången i EU-parlamentet. Enligt Maijoor har den europeiska fondsektorn klarat sig förhållandevis bra under den finansiella kris som följde i spåren av Covid 19-utbrottet, detta till stor del på grund av ett väl avvägt användande av likviditetshanteringsverktyg (LMT). Penningmarknadsfonder hade, enligt Maijoor, svårare att klara stressen och det kan därför behövas uppdaterade regelverk på detta område.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-105- 1248_steven_maijoor_opening_statement_for_econ_hearing_12_october_2020.pdf

Kapitaltäckning EBA: Slutliga riktlinjer för systemriskbufferten
Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat slutgiltiga riktlinjer för lämpliga delmängder av sektoriella exponeringar vid tillämpningen av en systemriskbuffert. https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-guidelines-appropriate-subsets-sectoral-exposures-applicationsystemic-risk

Annons

Konsument EBA: Stödjer harmoniserad kreditbedömning
EBA har svarat på EU-kommissionens konsultation om förslag till ny konsumentagenda och förordar där att principer för ansvarsfull utlåning ska introduceras. Dessa ska bland annat innebära att konsumentintressen beaktas vid utformningen av kreditprodukter. EBA stödjer också förslaget att harmonisera kreditbedömningen för konsumentkrediter och framhåller de nya riktlinjerna om långivning och övervakning som togs fram 2019.
https://eba.europa.eu/eba-supports-harmonisation-creditworthiness-assessment-consumer-credit-across-eu

Redovisning EFRAG: Förslag till yttrande avseende IFRS 17 Försäkringsavtal
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 30 september sitt förslag till yttrande avseende IFRS 17 Försäkringsavtal för konsultation. Synpunkter på förslaget till yttrande tas emot fram till och med den 29 januari 2021.
http://www.efrag.org/News/Project-443/EFRAG-requests-comments-on-its-Draft-Endorsement-Advice-onIFRS-17-Insurance-Contracts-as-resulting-from-the-June-2020-Amendments

Övrigt EU-kommissionen: Arbetsprogram 2021
På grund av pandemin kommer inriktningen för 2021 att skifta från strategi till leverans. Bland EU-kommissionens fokusområden finns The European green deal, A Europe fit for the digital age och An economy that works for people.
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_sv IMF:

Annons

Global Financial Stability Report
Internationella valutafonden, IMF, publicerade den 13 oktober Global Stability Financial Report. Rapporten tar upp potentiella risker för stabiliteten i det globala finansiella systemet, samt likviditet och kapitalisering av det globala finansiella systemet. Även frågor om penning- och finanspolitik behandlas.
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/10/13/global-financial-stability-report-october-2020

FSB: Brev till G20:s finansministrar och centralbankschefer
I det skriver Financial Stability Board, FSB, att organisationen vid G20-toppmötet i november kommer att lämna en omfattande rapport om coronakrisens konsekvenser för den finansiella stabiliteten.
https://www.fsb.org/2020/10/fsb-chairs-letter-to-g20-finance-ministers-and-central-bank-governors-october2020/

ECBC: Årsbok för säkerställda obligationer på de europeiska marknaderna
ECBC, European Covered Bond Council, har publicerat sin årliga sammanställning över säkerställda obligationer på marknaderna i såväl Europa som en i rad andra länder. https://hypo.org/ecbc/publications/fact-book/

Annons

EBA: Andelen nödlidande lån stabila under andra kvartalet
Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat sin kvartalsvisa risk dashboard som baseras på data från andra kvartalet 2020 och sammanfattar risker och sårbarheter i EU: s banksektor. Andelen nödlidande lån förblev stabila under kvartalet trots tidiga signaler om försämrad tillgångskvalitet i bankernas balansräkningar.
https://eba.europa.eu/eba-saw-npl-ratios-remained-stable-q2-2020-although-early-signals-asset-qualitydeterioration-banks%E2%80%99

ECB: Detaljerade data över de 112 banker som står under ECB:s tillsyn
Europeiska centralbanken har offentliggjort statistik under andra kvartalet över de 112 europeiska bankerna som står under direkt tillsyn av den gemensamma tillsynsmekanismen för EU, SSM. Rapporten innehåller en fördelning per land av kapitaltäckningsgrad, nödlidande lån, likviditetstäckningsgrad och avkastning på eget kapital för alla länder i euroområdet. https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201006~e14289abd6.en.html

ECB: Offentligt samråd om digital valuta
ECB vill se till att fri tillgång till ett allmänt accepterat och riskfritt betalningsmedel upprätthålls i euroområdet. I en rapport analyserar ECB möjliga fördelar och utmaningar med en digital euro som komplement till kontanter. ECB har inte tagit beslut om att införa en digital valuta ännu, utan eurosystemet ska i ett brett samarbete med samhället bedöma behov, fördelar och utmaningar med en digital euro. 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201002~f90bfc94a8.en.html

Annons