Juridik

Deloitte: ”Ett oblygt försök till fishing expedition”

Deloitte menar att Allra i själva verket försöker att fördröja förhandlingarna i tingsrätten genom att begära ut så mycket handlingar som möjligt från Deloitte. Allra å sin sida menar att detta är viktiga handlingar och att bolaget kan inte föra sin talan utan dessa handlingar.

Publicerad 2018-08-24

Allras strid med revisionsbyrån Deloitte är ännu inte över trots att stridsyxan svängs åt ytterligare två håll i dagsläget, Pensionsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Innan huvudförhandlingen startar i november kräver Allra Sverige AB att ta del av en del handlingar som Deloitte äger. Deloitte å sin sida menar dock att omfattningen av handlingar är för stor och att större delen av handlingarna är företagshemligheter.

Parterna i målet i Stockholms tingsrätt tvistar nu om ett editionsyrkande som Allra Sverige ingivit där man begär att ta del av handlingar från Deloitte, vilka enligt revisionsbyrån är omfattande.

Deloitte, menar via advokatbyrån Baker McKenzie, att det kan konstateras att framställningen genomgående saknar precisering av dokument, eller kategorier av dokument, vilket krävs för att dessa ska ha relevans i målet.

”Istället är framställningen ett tämligen oblygt försök till en sk fishing expedition”, skriver ombuden från Baker Mckenzie och menar att det ”framstår som uppenbart att Allra önskar granska ett vart papper som Deloitte må ha producerat under de dryga två år som yrkandet till större delen avser”.

Vidare skriver ombuden att ”detta försöker Allra underbygga med som bäst ihåliga påståenden om den relevans och bevisbetydelse som görs gällande”.

Ombuden konstaterar vidare att den absoluta lejonparten av den dokumentation som Allra efterfrågar inte har med detta mål att göra, "utan med något annat, oklart vad”.

Deloittes ombud tror att editionsyrkandet i själva verket inte är seriöst utan mer ägnat att försvåra och fördröja rättegången. De pekar även på att yrkandet inte står i någon som helst rimlig proportion varken till målet eller till själva saken, alltså betalning för arbete utfört under en knapp månads tid.

Tvisten mellan Deloitte och Allra rör egentligen ett ersättningskrav från Deloitte för utfört arbete från den 30 januari 2017 till den 24 februari 2017. Allra bestrider att arbetet har utförts.

Allra har bland annat krävt att ta del av Deloittes revisionsakter och uppdragsdokumentation för räkenskapsåret 2015 och 2016 avseende Allra och dess koncernbolag. Deloitte säger dock nej och menar att detta utgör Deloittes affärshemligheter. Ombuden menar även att dessa saknar relevans och bevisbetydelse i förevarande mål.

Allra har tidigare aviserat att man står redo att i sin tur stämma Deloitte ”på omfattande skadestånd” med hänvisning till vårdslös rådgivning. Deloittes ombud menar att detta är orsaken till att Allra-ombuden nu försöker få tag på så mycket information som möjligt. ”Till detta avser inte Deloitte att medverka”.

Deloitte uppger även att korrespondensen avseende revisonen av Allra och dess koncernbolag utgör affärshemligheter. Ombuden skriver att Allras försök att få ut kopior av dessa handlingar ”saknar mått av precision”. Ombuden skriver även att det inte förekommit korrespondens med Deloittes styrelseledamöter under denna tid, inte heller mellan Deloitte och Catharina Lagerstam gällande revisionen av Allra och dess koncernbolag och inte heller med Håkan Thorsell.

Deloitte uppger dessutom att revisionsbyråns minnesanteckningar av muntliga kontakter avseende revisionen av Allra och dess koncernbolag är affärshemligheter men man väljer ändå att lämna ut dessa. Sekretess har dock begärts.

Deloitte lämnar även ut sitt tidsredovisningssystem, även om detta anses vara Deloittes affärshemligheter. Sekretess begärs dock.

Allra Sverige AB har svarat på Deloittes kritik kring editionsyrkandet, via sina ombud från Gernandt & Danielsson. Ombudet uppger att det är tomma påståenden som Deloittes ombud kommer med när de påstår att Allras framställning skulle sakna precision. Ombuden hänvisar till att yrkandena har den precision som krävs enligt gällande rätt. Ombuden från Gernandt & Danielsson pekar dock på att Deloittes ombud från Baker McKenzie däremot inte hänvisar till en enda rättskälla i sitt yttrande. 

Allras ombud hänvisar till ett stycke i Deloittes senaste skrivelse där ombuden uppger att ”eition förutsätter att det är den part som begär edition som har åberops- och bevisbörda". Allra-ombuden menar att detta är ett "besynnerligt påstående”.

Allras ombud är även kritiska till att de handlingar som lämnats in från Deloitte är i maskerat skick.

”För Allra är det av stor vikt att kunna presentera all dokumentation som genererats av Deloittes arbete eftersom det ger en bild av vad Deloitte gjort. Detta kommer sedan  ställas mot och jämföras med Deloittes drastiskt utökade arvodesanspråk”.

Att Deloitte valt att lämna ut en del av handlingarna men inte de andra är något som Allra-advokaterna reagerar på. ”Att Deloitte å ena sidan påstår att ingivna handlingar utgör affärshemligheter men å andra sidan ändå ger in dessa visar att Deloitte i realiteten inte anser sig löpa någon egentlig risk i konkurrenshänseende av att inge handlingarna”.

Allra-ombuden skriver att ”Deloitte har överhuvudtaget inte konkretiserat vad för uppgifter i efterfrågade handlingar som utgör yrkeshemlighet, än mindre varför”. Efter ett resonemang och ett citerande av Högsta domstolens redogörelse kring företagshemligheter kommer Allras ombud fram till att ”det är uppenbart att några sådana uppgifter inte förekommer i den efterfrågade handlingarna”.

För Allra är det viktigt att få ut dessa handlingar uppger Gernandt & Danielson-advokaterna. ”Det är till syvende och sist Deloitte som kräver ett arvode mångdubbelt högre än det som Deloitte prognoticerade. det är också Deloitte som påstår att man utfört arbete som varit relevant och för vilket det arvodet är skäligt. Och det är Deloittes som står för hemlighetsmakeriet bakom detta arbete”.

Ombuden skriver vidare att det säger sig självt att alla bevis för att arbete utförts, vad som har utförts, hur, under vilken tid, vem som utfört arbetet och på vilket sätt finns i Deloittes maktsfär. de menar att Allra måste få tillgång till denna bevisning för att unna föra sin talan.

Skälet till att Allra-ombuden begärt att ta del av handlingar från tidigare år än 2017 då granskningen ägde rum är för att kunna bevisa att det arbete som Deloitte gjorde 2017 som de kallar för ”extraarbete” i själva verket var arbeten som tidigare föll under det ”normala” uppdraget.

”Detta är ytterligare ett försök att förvilla domstolen”, skriver Allra-ombuden.

Huvudförhandling i målet har satts ut till tre dagar, den 28 november, den 5 december samt den 12 december 2018.

Tvisten:

Deloitte yrkar att Allra ska betala 1.223.625 kronor inklusive moms. Allra bestrider detta och har i en genstämning yrkat att Deloitte ska återbetala 210.375 kronor jämte ränta från den dagen för delgivning av genstämningen.

Parterna i målet strider bland annat om huruvida Deloitte har utfört arbete i enlighet med uppdraget och om Deloitte informerat Allra om att, och med hur mycket, dess arvodesbeskattning skulle komma att överskridas. Allra menar även att Deloittes revisionsarbete har varit onyttigt för Allra och att skäligt arvode därmed är noll kronor. Allra hänvisar till att Deloitte inte har redovisat uppdraget eller lämnat information till Allra och dess tillträdande revisorer, från Mazars, som gjort att Deloittes arbete kunnat komma till nytta. Allra menar att Mazars därför har blivit tvugna att göra om hela revisionsarbetet för 2016 från grunden.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in