Ek. lic. Peter Tovman lyfter fram noteringar på bland annat Aktietorget som ett sätt för små och medelstora företag att skaffa kapital för den fortsatta expansionen.
Debatt

Våga notera små bolag

Att notera också små företag ger en möjlighet skapa det kapital som krävs för att kunna expandera bolaget. Fler företag bör titta närmare på denna möjlighet. Här finns betydande finansiering för SME-företagen att hämta från kapitalmarknaden, vilken sedan kan kombineras med bland annat bankfinansiering som säkras genom det riskkapital som genererats vid noteringen, skriver ek. lic. Peter Tovman, som varit med och författat en rapport i ämnet.

Uppdaterad 2017-07-12
Publicerad 2017-07-12

I korta ordalag består den expansionsplattform, avsedd för små och medelstora företag (på engelska small and medium-sized enterprises, SME), som jag skisserar här av följande punkter:

Notering med kapitaltillskott är en riskkapitalform. Styrkan med riskkapitalformen är att SME-företaget tillförs en expansionsplattform som medger en snabb expansion med bibehållen ägarkontroll. 

Ägarkontroll: Genom SME-företagets expansion kan ursprungliga ägarna behålla ägarkontrollen i företaget, några aktieägaravtal behövs inte.
Kapitalmarknaden: Tillgång till kapitalmarknaden, vilket kompletterar bankfinansiering vid expansion och förvärv.
Nyemissioner: Förvärv kan ske genom riktade nyemissioner till förvärvsobjektets ägare samtidigt som kapitalanskaffning kan genomföras via kapitalmarknaden.
Publicitet: Genom att vara noterad får SME-företaget ytterligare en kommunikationskanal för publicitet.
Legitimitet: En notering innebär att SME-företaget är genomlyst i högre grad vilket ger legitimitet och förtroende.

Tillsammans skapar dessa faktorer ett expansionshjul som, rätt utnyttjat av SME-företagets ledning, lägger grund för en snabb expansion av bolaget i fråga. Bibehållen ägarkontroll är en styrka i den här riskkapitalformen.

Jag har på känn att många företagare tvekar att expandera sitt SME-företag av rädsla att förlora kontrollen över företaget genom ett ägaravtal med kapitalstarka delägare. Vid en notering undviks detta genom att ägarkontrollen behålls.

Vidare minskar beroendet av bankfinansiering. Genom riskkapitalformen notering med kapitaltillskott, och därefter eventuella emissioner, tillförs SME-företaget kapital som i olika grad kan matcha bankfinansieringen.

Bankens risknivå blir hanterbar, den finansiella risken faller i stället i ökad grad på ägarfinansieringen. Företagets ursprungliga ägare kan således expandera SME-företaget med bibehållen ägarkontroll genom att väsentligen finansiera expansionen genom kapitalmarknaden.

Det är något som skapar frihet för företaget och dess huvudägare, och som knappast kan uppnås på annat sätt, förutom att finansiera expansionen med på egen hand genererade vinstmedel.

Inte alla SME-företag passar som noterade bolag. Dels beror det på vilken på bransch bolaget verkar i, dels ställer det krav på företagsledningen att både kunna arbeta med expansionsplattformen och att arbeta publikt på det sätt som följer i spåren av ett noterat företag.

Noteringsprocessen kostar dessutom en del initialt. Därefter tillkommer löpande kostnader för att vara noterat. Men för rätt SME-företag är allt detta av underordnad betydelse jämfört med vad riskkapitalformen notering med kapitaltillskott tillför. 

För SME-företag är den här formen av finansiering ett utmärkt sätt att skapa ett kapitaltillskott med påföljande expansion. Här har banker, revisionsbyråer och andra rådgivare en möjlighet och ansvar att i högre grad än vad som sker idag lyfta upp denna möjlighet för små och medelstora företag.

Jag menar att bankerna kan lägga i en högre växel och tillsammans med SME-företag arbeta fram finansiella lösningar som inbegriper den här formen av riskkapital. Är bankerna för passiva här?

Grunden för Sveriges fortsatta sociala stabilitet är sysselsättning och tillväxtföretag. Min poäng är att den ovan skissade modellen skapar förutsättningar för att vi ska få se fler svenska tillväxtföretag säkra sin finansiering och expansion.

Många av de nuvarande snabbväxande SME-företagen är tjänsteföretag. Här är antalet anställda inte alltid så många per företag i en relativ jämförelse med företag i den tillverkningsindustrin och byggindustrin.  Det behövs alltså många snabbväxande SME-företag för att exempelvis nå upp i antalet anställda hos ett nytt SKF, Volvo eller Skanska. Notering med kapitaltillskott är en språngbräda för att skapa ett nytt sådant företag.

Till exempel är Cherryföretagen, AQ Group, HomeMaid, Storytel och Bahnhof företag som är, eller har varit, noterade på Aktietorget. Frågan är hur dessa företags tillväxt och resa sett ut om ägarna inte valt att notera nämnda företag?

Jag menar, här försiktigt formulerat som en hypotes, även om det egentligen är min övertygelse, att expansionsplattformen – helt eller delvis – utgjort en hörnpelare för bolagens tillväxt.

Sverige behöver än fler tillväxtföretag. De skapar sysselsättning, parerar ekonomin under en konjunkturcykel, och sist men inte minst bidrar de till att behålla en social stabilitet. Och det är i detta sammanhang som notering med kapitaltillskott för att försörja bolaget med riskkapital kommer in i bilden.

Bankerna behöver bli bättre på att lyfta fram den här metoden som en kompletterande kapitalkälla. Det kommer ge oss ännu fler expansiva små och medelstora företag.

Peter Tovman
Ekonom

Fotnot: Skribenten medverkar i den nyligen publicerade studien “Högtflygande planer” som kartlagt SME-företag som noterats på handelsplattformen Aktietorget. Mer om studien går att läsa här.

Platsannonser