Daniel Wiberg
Debatt

"Ta itu med flaskhalsarna på finansieringsområdet"

"Många företagare upplever problem med att få banklån, att det är dyrt och förenat med höga krav på säkerhet och personlig borgen. Nu är det dags att regeringen tar itu med de flaskhalsar som finns på finansieringsområdet." Det skriver Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Publicerad 2019-05-10

I Sverige har småföretagen skapat fyra av fem nya jobb under de senaste decennierna. Fler personer arbetar där än i någon annan kategori av företag eller organisationer. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste inkludera och uppmuntra till jobb och värdeskapande i småföretag. Grundläggande ramvillkor så som skattesystemets uppbyggnad, företagens kompetensförsörjning och kostnaden för att anställa är i detta avseende direkt avgörande för svensk konkurrenskraft och entreprenörskap. Så är även företagens finansieringsmöjligheter.

I Småföretagsbarometern, Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och som produceras av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank, uppgav 5 procent av företagen att svårigheten att få finansiering utgjorde det största tillväxthindret . Baserat på undersökningens urvalspopulation motsvarar dessa 5 procent 23 650 företag. De upplevda svårigheterna med finansiering bekräftas också av Företagarnas årliga finansieringsundersökning som släpps idag.

Undersökningen visar att över hälften av de företag som gjort en eller flera investeringar under de senaste tolv månaderna, och haft behov av externt kapital, upplever att det varit svårt att hitta finansiering. Många företagare upplever problem med att få banklån, att det är dyrt och förenat med höga krav på säkerhet och personlig borgen. Drygt hälften av de företag som har sökt lån hos en kreditgivare och som ser finansiering som ett tillväxthinder, uppger att finansiären saknar förståelse för verksamheten och inte gör en rättvisande kreditbedömning.

Svårigheterna med att erhålla finansiering och få banklån förklarar varför mindre och växande företag i högre grad är beroende av finansiering från ägare och närstående som familj och vänner. Andelen företag där tillskott från ägare finansierat investeringar har ökat de senaste åren från 14 till 22 procent. Även när det gäller banklån bidrar närstående – över hälften av företagen med lån hos en kreditgivare har genom sig själv eller en anhörig ställt personlig borgen för kredit till företaget.

Finansiering och riskkapital till små och medelstora företag är viktigt för samhällsekonomin. Ett av huvudskälen är att det skapar positiva effekter för samhället även utanför de enskilda företagen, exempelvis om det möjliggör forskning och innovation som kommer hela samhället till godo. En annan positiv effekt av företagande är att personer som tidigare framgångsrikt startat ett företag ofta startar nya framgångsrika företag, så kallade serieentreprenörer. Därmed finns goda skäl att ta frågan om finansiering på allvar. För regeringen finns en rad viktiga åtgärder att vidta om kan underlätta finansiering och därmed förbättra småföretagens potential att skapa fler jobb, tillväxt och skatteintäkter.

Säkerställ att de statliga finansieringsinsatserna verkligen kommer de små och växande företagen till del, genom ett ökat fokus på sådd-fasen. De statliga riskkapitalsatsningarna behöver utvärderas samtidigt som resurser öronmärks särskilt för mindre och växande företag. Lånefinansiering genom exempelvis Almis tillväxtlån eller innovationslån kan vara en framkomlig väg. Företagen bör även i högre grad informeras om vilken finansiering som finns tillgänglig genom de statliga aktörerna och EU.

Utöka möjligheterna att använda personaloptioner. Reglerna för kvalificerade personaloptioner (KPO) syftar till att möjliggöra för mindre bolag i tillväxtbranscher att kunna locka och behålla medarbetare. Det nya systemet har dock stora brister i praktiken, på grund av ett oklart rättsläge. Regeringen och Skatteverket måste säkerställa att systemet görs användbart.

Gör det förmånligare för svenska privatpersoner att investera i eget eller andras företagande. Undersök möjligheterna att vidga investeraravdraget för den som investerar i onoterade bolag genom bolag vid start eller nyemission. Det bör även undersökas ifall investeringssparkontot kan användas för investeringar i onoterade bolag. Den som själv deltagit i värdetillväxten i framgångsrika företag är ofta beredd att senare investera i andra växande företag.

Underlätta alternativa finansieringsmöjligheter. Eftersom traditionell bankfinansiering ofta är svårt att få, i synnerhet inom tjänstesektorn, bör alternativa finansieringslösningar uppmuntras. Detta inkluderar utökade möjligheter till så kallad crowdfunding och crowdlending.

Möjligheterna för små och medelstora företag att kunna växa är avgörande för Sveriges starka position inom innovation, jobbtillväxt och konkurrenskraft. Att regeringen tar itu med de flaskhalsar som finns på finansieringsområdet måste vara en avgörande del i en offensiv näringspolitisk agenda för ökad tillväxt och mer framgångsrikt företagande.

Daniel Wiberg
Ekon.dr. och chefsekonom, Företagarna.

 

Platsannonser