Said Abdu, Liberalernas talesperson för näringslivs- och företagarfrågor, vill se bättre möjligheter för avsättning till företagens periodiseringsfonder och ett ökat investeraravdrag.
Debatt

Organisk finansiering – en nyckel till fler tillväxtföretag

När företag ska finansiera sin expansion ligger fokus oftast på externt kapital, till exempel via lån från bank, ägarspridning, statliga och privata riskkapitalbolag eller olika finansieringsprogram vid statliga myndigheter. Sammantaget är finansieringsmöjligheterna relativt bra, men samtidigt finns det ett underliggande problem med extern finansiering för företaget. Därför måste ett ökat fokus ligga på organisk finansiering, det vill säga hur företaget kan finansiera tillväxten med eget genererat kapital, skriver Said Abdu, Liberalernas talesperson för näringslivs- och företagarfrågor.

Uppdaterad 2018-06-01
Publicerad 2018-06-01

De största problemen är att många företag saknar möjligheter att erbjuda belåningsunderlag, att företagaren inte vill ha ett riskkapitalbolag som delägare med påföljande rädsla att mista kontrollen över företaget, att lånevillkoren bedöms som oattraktiva eller att personkemin inte stämmer mellan företagets företrädare och de finansiella företrädarna.
 
Sammantaget medför detta att många företag inte har möjlighet att expandera eller helt avstår från att växa, även om finansiering erbjuds.
 
Därför måste, enligt min mening, möjligheterna till organisk finansiering öka. Konkret innebär det att de medel som genereras i företaget i ökad grad stannar kvar och arbetar i det. Främst skulle detta kunna ske genom att öka möjligheten till avsättning till periodiseringsfonden på gynnsamma villkor. Då möjliggörs att företaget i ökad grad kan finansiera expansionen med egna medel.
 
Därutöver kan det, för ett produktutvecklande företag, vara attraktivt att kombinera verksamheten med att sälja konsulttjänster för att finansiera produktutvecklingen, helt eller delvis. Om konsultintäkterna då i högre grad kan stanna kvar i företaget och buffras upp, så ökar företagets självfinansieringsgrad för produktutvecklingen.
 
Utöver större möjligheter till avsättning via periodiseringsfonden menar jag att avdragsrätten för investeraravdrag måste ökas betydligt. Därigenom kan privata investerare i ökad grad söka sig till tillväxtföretag som de investerar i.

Att utöka möjligheten till avsättning i företaget och öka investeraravdraget minskar kortsiktigt den svenska skattebasen. Å andra sidan ska detta vägas mot möjligheten att vi får fler expanderande företag som skapar sysselsättning och export med mera. 
 
En förstärkt balansräkning underlättar dessutom både möjligheten till extern finansiering och till bättre avtalsvillkor för den, villkor som företaget i högre grad kan påverka genom just den förstärkta balansräkningen.
 
Därtill väntar en lågkonjunktur om hörnet. De företag som inte har buffrat upp finansiellt kan då i många fall komma att få finansiella problem. Bankerna blir restriktivare i sin utlåning. Somliga av de riskkapitalföretag som investerar under en högkonjunktur, som nu, kan komma att få likviditetsproblem under lågkonjunkturen. Därmed minskar deras förmåga att investera.
 
Den sammantagna samhällsekonomiska effekten kan bli att en lågkonjunktur förstärks, vilket tar sig i uttryck i ökad arbetslöshet, minskad skattebas och som ett resultat av detta både ökade sociala problem och ökade integrationsproblem.
 
Finansminister Magdalena Andersson, är du beredd till samtal om utökade möjligheter för avsättning i företag och ett ökat investeraravdrag?
 
Said Abdu
Riksdagsledamot och Liberalernas talesperson för näringslivs- och företagarfrågor

Platsannonser

Logga in