Annons

Annons

LG_MS.jpg

Uppgiften att registrera fastighetsmäklare bör föras tillbaka till länsstyrelserna, skriver Lennart Göranson, marknads- och konsumentpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.

Låt länsstyrelserna ta över kontrollen av fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarinspektionen kommer att utlokaliseras till Karlstad den 1 december. De anställda har genom sina fackliga organisationer förgäves klagat hos Arbetsdomstolen mot kravet att flytta med eller säga upp sig. Men det finns andra lösningar än en utlokalisering, skriver Lennart Göranson, marknads- och konsumentpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.

Utlokalisering av statliga myndigheter har i många decennier varit en populär åtgärd från regeringar av skiftande kulör i syfte att visa handlingskraft för att ”hela Sverige ska leva”. Det är en lovvärd ambition, men de praktiska konsekvenserna har många gånger varit nedslående – åtminstone på kort sikt. 

Statliga myndigheter har mestadels en personal som är starkt specialiserad på det område myndigheten ansvarar för. I flertalet fall har merparten av personalen inte kunnat flytta med till den nya lokaliseringsorten. Makens yrkesarbete, barnens skolgång och andra personliga engagemang har vägt tyngre än viljan att fortsätta den yrkeskarriär där man har utvecklat sin kompetens och erfarenhet.

På den nya lokaliseringsorten finns av naturliga skäl inte någon motsvarande högspecialiserad arbetskraft som väntar på att kunna verka inom myndighetens ansvarsområde. Följden har blivit en kompetensförlust som inneburit att myndigheten under flera år, med samma kostnader som tidigare, har tvingats reducera verksamheten till ett minimum.

Annons

Annons

Erfarenheten visar också att myndigheter på olika sätt har kunnat finna vägar runt utlokaliseringsbeslutet. Omfattande pendling till ett nyinrättat Stockholmskontor är ett exempel.

När det gäller Fastighetsmäklarinspektionen finns en avsevärt bättre lösning. Den nuvarande trenden att skapa en ny statlig myndighet varje gång ett politiskt problem kommer upp på agendan – med utsedd partikamrat som chef – måste upphöra. I stället vill vi kritiskt granska den statliga förvaltningsapparaten med inriktningen att minska antalet myndigheter och rikta fokus mot statens kärnverksamheter. Därför föreslår vi i Medborgerlig Samlings konsumentpolitiska program att Fastighetsmäklarinspektionen avvecklas. 

Fastighetsmäklarnspektionens uppgift är att föra register över fastighetsmäklare och utöva tillsyn över branschen. Registreringen kan återkallas för fastighetsmäklare som visat sig olämpliga. Myndigheten skapades år 1995 som Fastighetsmäklarnämnden, vilket år 2012 ändrades till det nuvarande namnet. Tidigare hade Länsstyrelserna ansvaret för registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare.

Det finns ingen anledning att ha en fristående statlig myndighet för en så begränsad uppgift. Uppgiften att registrera fastighetsmäklare bör därför föras tillbaka till Länsstyrelserna.

En nedläggning av Fastighetsmäklarinspektionen är naturligtvis inte någon bra lösning för de anställda som hellre hade fortsatt att arbeta med sina nuvarande uppgifter i Stockholm. Men den skulle åtminstone innebära att de får del av de arbetsrättsliga fördelar som gäller för den som förlorar sin anställning på grund av att verksamheten upphör.

Lennart Göranson
Marknads- och konsumentpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons