Debatt

Komplex compliance-roll i förändring

Compliance-rollenkommer fortsatt att kräva kontinuerlig utveckling för att fortsätta vara relevant för sina organisationer, inte bara utifrån ett klassiskt regulatoriskt och monitoreringsperspektiv, men också från ett rådgivande och business-partner perspektiv. Det skriver complianceexperten Robert Olausson.
 

Publicerad 2020-04-09
Robert Olausson.

När ett decennium tar slut och ett annat tar vid är det kanske lättare än vanligt att reflektera över den utveckling som skett inom ett specifikt område och att skönja de trender som ligger för framtiden. Compliance är inget undantag, men kanske särskilt intressant i det perspektivet.

Den finansiella sektorn har utvecklats i snabb takt under det senaste årtiondet, framförallt som ett resultat av den globala finansiella krisen och de regleringar som följt i dess kölvatten, men också på grund av den tilltagande digitaliseringen som gjort att många organisationer påbörjat omfattande transformeringsresor.

Om bilden av compliance-funktionen tidigare, på sina håll, varit den av ett nödvändigt ont har man inte minst det senaste årtiondet kunnat se ett skifte till att betrakta compliance som en viktig tillgång, rådgivningsfunktion och partner till hjälp för affärsverksamheten att navigera bland regleringar och etiska råmärken. Compliance har numera en given plats på den strategiska agendan. 

Kraven på personliga färdigheter och specialistkunskaper ökar och det har, till exempel, blivit allt viktigare för compliance att kunna kommunicera väl och tydligt med representanter från affärsverksamheten, ledningen och andra intressenter på ett för dem relevant språk. Man behöver inte bara kunna paketera ett budskap på ett förståeligt och ändamålsenligt sätt utan även kunna lyssna på, och ha en djup förståelse för, de överväganden och frågor som personer i första linjen brottas med på daglig basis. 

För att en compliance officer ska anses vara relevant för affärsverksamheten och bli en partner som aktivt söks upp för diskussion om, för verksamheten, relevanta frågor är det också viktigt att ha ett stort mått av kredibilitet inom organisationen. Något man får när man behjälpligt behärskar de områden som första linjen arbetar med.  

Compliance-funktionen har länge klarat sig med att behärska det juridiska, men behöver i högre utsträckning kunna leverera relevant input i ämnen som i detalj berör de många olika aspekterna av affärsverksamheten. En effektiv och relevant compliancefunktion under 2020-talet mår bäst av att ha ett brett spektrum av kompetenser och specialistkunskaper som spänner över områden som juridik, finansmarknad, IT och teknologi. Som ett troligt resultat av skiftet till en mer aktiv rådgivande partner där kraven på förståelse för affären ökat har man kunnat se en utveckling där en allt större andel av compliance officers i den finansiella sektorn numera i grunden är ekonomer från att tidigare, i stor majoritet, varit jurister. 

Ett område som till stor del faller under compliance är interna utbildningar. Intern utbildning och dess roll att upprätthålla en god förståelse för interna och externa regelverk och de processer som organisationen har att utgå ifrån är inte bara av intresse för företaget utifrån ett kompetensperspektiv utan också från ett regulatoriskt perspektiv. Här kan man se vikten av IT och systemkunskap, framförallt vad gäller kravställning, då compliance i mångt och mycket inte bara äger utbildningarnas innehåll men även, utöver att arrangera klassiska fysiska utbildningar, bör arbeta tätt med HR eller digitaliseringsfunktioner för att bygga ändamålsenliga digitala utbildningar som är till nytta för organisationen. 

Sedan finanskrisen har teknikutvecklingen i samhället tagit stora steg framåt och den finansiella sektorn och compliance är i det sammanhanget inget undantag. Allt större fokus läggs på FinTech och RegTech som bland annat kan användas i kontexten monitorering, övervakning och rapportering. En compliance officer behöver kunna behärska teknologiska aspekter och kontinuerligt vidareutveckla sina färdigheter i jämn takt med utvecklingen för att till fullo kunna utnyttja de verktyg som nu står till buds. 

Konkreta exempel på teknikutvecklingen inom compliance-området är de allt mer avancerade AML och marknadsövervakningssystem som nu finns tillgängliga, av vilka många tillhandahåller lösningar inom till exempel AI, Machine Learning och Big Data. I takt med att compliance-funktioner världen över köper in och implementerar dessa system har compliance officers en viktig roll att fylla i implementeringsarbetet för att tillse att systemen blir användbara för den specifika affär de syftar till att monitorera. Detta ställer krav på projektledarskap, teknisk förståelse och datahantering eftersom en misslyckad implementering av dessa i många fall dyra system kan visa sig vara ren kapitalförstöring. 

Fördelarna med IT-och systemkunskap inom compliance är något som sannolikt kommer bli allt viktigare under 2020-talet i och med att teknikutvecklingen kommer att fortsätta. Att vara analytisk, se mönster i stora datamängder, dra slutsatser och presentera dessa på ett lättillgängligt sätt ger, och kommer att ge, stora effektivitetsvinster för den compliance-funktion som ligger i framkant.    

Compliance-rollen är komplex och kräver allt mer sakkunskap inom ett stort spann av områden och kommer fortsatt att kräva kontinuerlig utveckling för att fortsätta vara relevant för sina organisationer, inte bara utifrån ett klassiskt regulatoriskt och monitoreringsperspektiv, men också från ett rådgivande och business-partner perspektiv. Om ekonomer numera är ett naturligt inslag i en compliance-funktion vid sidan av jurister är det inte osannolikt att vi inom en snar framtid kommer se fler compliance officers med en bakgrund inom, till exempel, systemvetenskap.

Den compliance-organisation som bemästrar ett brett spektrum av kompetenser, grundligt förstår affärsverksamheten och utvecklas i fas med sin omgivning kommer vara bäst förberedd på 2020-talets utmaningar.   


Robert Olausson
Verksam inom compliance sedan 2012


 

Platsannonser