FinansDebatt

Innovationshubbar kan utveckla industrin

Marie Amann, konsult inom innovation och förändringsledning på PA Consulting. Marie Amann, konsult inom innovation och förändringsledning på PA Consulting. 
Marie Amann, konsult inom innovation och förändringsledning på PA Consulting. 
Publicerad

Kan innovationshubbar vara framtidens modell för kortare ledtider och utveckling av mer innovativa tjänster, produkter och företag? Det frågar sig Marie Amann, konsult inom innovation och förändringsledning på PA Consulting. 

Realtid.se

Innovationshubbar har de senaste åren blivit ett sätt för organisationer att ta fram och testa nya innovativa produkter och tjänster. En innovationshub och dess nyckelpersoner kan vara bryggan mellan företag, offentliga organisationer, start-ups, investerare, akademin och aktörer inom FoU med målsättningen att förmedla och stötta nya idéer, koncept och teknologier. Stora svenska företag och organisationer som driver innovationshubbar är exempelvis Volvo, Ica och Lantmännen. Men det finns även flera exempel på hubbar från offentlig sektor i Sverige och aktörer som Energimyndigheten, Vinnova och SLU.

I en rapport från Vinnova  från november 2020 presenteras 18 svenska exempel på då verksamma företagsinitierade innovationshubbar. Ett exempel är MobilityXlab i Göteborg som grundades 2017 av sex globala företag inom transportsektorn med målet att utveckla framtidens mobilitetslösningar. Två andra exempel är Ericsson Garage Lindholen och BioVentureHub AstraZeneca.

När en innovationshub fungerar som bäst går kunskapsutbytet i båda riktningar, från det företag eller den myndighet som initierat innovationshubben till start-ups och vice versa. Dess främsta uppgift är att skapa broar till nya ekosystem och organisationer som på ett positivt sätt främjar dynamiken i innovation och entreprenörskap. En innovationshub bör inte likställas med en inkubatorverksamhet även om det finns likheter. Innovationshubbens främsta syfte är att utforska kundbehov, teknologier och kunskap i samarbeten mellan olika organisationer som kan användas för att skapa nya kundlösningar. 

Annons

Inom transportsektorn har innovationshubbar blivit populära, framför allt på grund av den omställning branschens genomgår med krav på omfattande investeringar och kompetensutveckling. Att inom ramarna för den egna verksamheten investera i och bygga upp kärnkompetens inom exempelvis självkörning, uppkoppling, elektrifiering och mobilitet skulle utan hubbarna och strategiska samarbeten vara en närmast orimlig uppgift och dessutom väldigt kostsamt. En fördel med en innovationshubb är just att kompetens och finansiering men även den stora riskexponeringen bärs av flera företag och organisationer. Genom hubbarna kan också värde skapas med kortare ledtider än vad företagen hade kunnat uppnå på egen hand. 

Utmaningar för innovationshubbarna kan handla om rädsla för att dela kunskap, data och idéer som är affärskritiska och att företaget som initierat innovationshubben har etablerade strukturer eller en företags- och ledarskapskultur som utgör hinder för att ta emot nya idéer från startups utan till exempel omfattande krav på testning. Några sätt att minimera dessa utmaningar: 
•    Legitimera olika behov: Ge en utförlig beskrivning av hur idén ska användas samt värdet av den. Använd riktade budskap som motiverar målgruppen utifrån deras perspektiv. En jurist och en affärsutvecklare ser inte alltid på teknikutveckling på samma sätt. Det är därför viktigt att tidigt kunna beskriva idéers relevans från olika individers perspektiv. 
•    Inkludera nyckelpersoner: Involvera rätt personer tidigt i processen för större engagemang och stöd och skapa ägandeskap genom att identifiera vem som har ett egenintresse av att ta idén vidare. Att dela på ägarskap och planera för när en idé ska lämna innovationshubben och fortsätta sin resa in i huvudorganisationen är avgörande för dess överlevnad.
•    Utvärdera vad som affärskritiskt: Definiera i ett tidigt skede vad som är konkurrenshämmande information. Gråzonen om vad som är allmän kunskap och vad som är företagshemligheter är generellt sett stor.
•    Rigga bra team: Säkerställ att rätt personer baserat på kompetens och ansvar finns på plats i forum där piloten provtrycks. Nya roller som idéscouter och tekniska grindvakter kan också bidra till ett positivt klimat. Ta små steg och använd rimliga avtal som tar avstamp i samarbetets olika faser och olika delar. 

Innovationshubbar som samarbetsform kan korta ledtider och underlätta för utveckling av nya produkter och tjänster. Men för att lyckas med det behöver företag och organisationer skapa rätt förutsättningar för innovationshubbar. Nyckeln ligger i att det värde som skapas blir så mycket större när kompetens, finansiering men även riskexponering kan delas mellan flera organisationer. För att utveckla industrin behöver vi fortsättningsvis se gemensamma satsningar och ledarskap som bygger på långsiktighet, öppenhet och beslutsamhet.

Annons

Marie Amann
Innovation och förändringsledning, PA Consulting

 

Annons