Finans Debatt

Globala finanssektorn måste ta sitt klimatansvar

Taggar i artikeln

Alecta AP-fond G20 Klimatmål SPP
Magnus Billing, Alecta, Åsa Wallenberg, SPP Fonder, Richard Gröttheim, AP7, Niklas Ekvall, AP4.
Publicerad

Globala finanssektorn måste vara en del av lösningen på klimatproblemet. Det skriver fyra stora svenska kapitalägare från G20-mötet i Buenos Aires. ”Våra förmånstagare och sparare har inte behövt ge avkall på avkastning på grund av hållbarhetsarbetet”, slår de fast.

Realtid.se

Vad krävs för att det globala kapitalet ska driva utvecklingen för att uppnå en hållbar värld till år 2030?

Finansiella aktörer har ett stort ansvar för att uppnå en hållbar värld till år 2030. Allt mer kapital tar hänsyn till Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Men en återkommande fråga är hur vi ska kunna gå från miljoner och miljarder till biljoner och triljoner i kapital som aktivt arbetar i linje med målen.

Ett av de globala målen är det sjuttonde ”Genomförande och globalt partnerskap”, det vill säga att samarbeta för att uppnå resultat. Det är något som vi inom finansiella sektorn i Sverige har kommit långt med men det räcker inte att vara världsbäst i Sverige.

Annons

Klimatfrågan är global och måste lösas internationellt. Därför har vi blivit inbjudna att delta och dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper på G20-mötet i Buenos Aires för att driva på det internationella samarbetet i närvaro av G20-ledare och finansministrar.

FN:s generalförsamling antog 2015 resolutionen Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Inte minst måste världens länder öka sina ambitioner kraftigt för att nå målsättningen från Parisavtalet att hålla uppvärmningen väl under 2 grader, med ambitionen på 1,5 grader. Hoppet är inte ute för att vi ska nå målet såsom FN:s klimatpanel IPCC konstaterade tidigare i höstas, men det kräver att vi tar krafttag för att uppnå förändring.

Annons

Framtagandet av de 17 hållbarhetsmålen har varit mycket viktigt då det gett en tydlig vägledning för alla att följa. Sverige har satt upp som ambition att vara ledande i genomförandet av den agendan. Och Sverige är på god väg.

Finanssektorn har en nyckelroll inom hållbar utveckling där finansiella aktörer påverkar utvecklingen genom direkt ägande, bolagsstyrning, röstning på bolagsstämmor och genom att kräva rapportering och transparens. De finansiella institutionerna i Sverige arbetar intensivt för att ta hänsyn till målen i kapitalförvaltningen.

De lärdomar vi dragit i Sverige att våra förmånstagare och sparare inte behövt ge avkall på avkastning på grund av hållbarhetsarbetet är lärdomar som allt fler finansiella aktörer globalt upplever.

Annons

Ingen sektor löser hållbarhetsutmaningarna själva utan vi behöver aktivt söka samarbeten mellan investerare, företag, myndigheter och intresseorganisationer för att överskrida särintressen och konflikter. Viktigt är även politikers förmåga att skapa breda internationella överenskommelser och regelverk, som till exempel relevant prissättning på koldioxidutsläpp, för att styra producenter, konsumenter och investerare mot en mer hållbar utveckling.

Förståelsen för att samarbete ger effekt har vi inom svenska finansbranschen kommit långt med genom partnerskapet Swedish Investors for Sustainable Development (SISD) där 18 svenska investerare, banker, pensionsbolag och investmentbolag tillsammans med Sida samarbetar för att främja arbetet med de globala hållbarhetsmålen.

Våra svenska erfarenheter av fördelarna med att samarbeta för att hitta lösningar kopplade till hållbarhetsmålen är en förebild globalt. Samarbetet har resulterat i större och bättre resultat än vad som hade kunnat uppnås var för sig.

SISD är ett ”löst” nätverk, där medlemmarna fattar egna beslut kring vilka av de 17 målen de vill fokusera och samarbeta kring. Detta har blivit ett framgångsrikt format med starkare bindning till att uppnå resultat. Det har resulterat i specifika åtgärder kopplade till målen 5, 6, 8, 11 och 16 från olika medlemmar inom SISD. Möjligheterna för en motsvarande samverkan globalt är stora.

Europa är för närvarande ledande när det gäller att genomföra åtgärder för att uppnå Parisavtalets åtagande att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. EU har redan uppnått en minskning med 22 procnet av koldioxidutsläppen jämfört med 1990.

För att främja ett ökat utbud av gröna och hållbara investeringsmöjligheter samt underlätta och effektivisera beslut om hållbara investeringar är EU redan på väg att lagstifta om ökad transparens i investeringsprocesser samt driver på utvecklingen för redovisning av klimatrisker och scenarioanalyser, det vill säga en mer hållbar och framåtblickande finansmarknad. Men målet är att komma överens globalt.

Viktiga lärdomar för att kunna lyckas uppnå ett globalt samarbete inom finansbranschen kring de hållbara målen är att det måste förankras på hög nivå inom organisationer. Att ta hänsyn till hållbarhet i kapitalförvaltningen ska inte vara en konkurrensnackdel, utan att ta hänsyn till hållbarhet ska vara förenligt med att kunna driva lönsam verksamhet. Utan dessa kriterier kommer finansbranschen inte acceptera förändringen.

Fler finansiella aktörer över hela världen måste se möjligheten i att finansiera övergången till en hållbar ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Med de erfarenheter vi har gjort i Sverige kan vi visa att finansbranschen globalt har stora möjligheter att ta sitt ansvar för att uppnå en hållbar värld till år 2030. Genom partnerskap kan vi åstadkomma förändring och genom att ta täten och leda vägen hoppas vi att fler ska följa Nordens och Europas riktning. För med globala utmaningar krävs internationell samverkan.
 
Magnus Billing, Alecta
Åsa Wallenberg, SPP Fonder
Richard Gröttheim, AP7
Niklas Ekvall, AP4

Annons