FinansDebatt

Digital etik är inte ny etik – nu måste styrelsen agera

Utmaningen med etik i en digital värld beror på hastigheten och storskaligheten. Därför behöver företagens styrelser ta ledarskapet för etiken, anser Patrik Löwendahl på Avanade.Utmaningen med etik i en digital värld beror på hastigheten och storskaligheten. Därför behöver företagens styrelser ta ledarskapet för etiken, anser Patrik Löwendahl på Avanade.
Utmaningen med etik i en digital värld beror på hastigheten och storskaligheten. Därför behöver företagens styrelser ta ledarskapet för etiken, anser Patrik Löwendahl på Avanade.
Publicerad

Bland en förkrossande majoritet av dagens företag råder en tvehågsenhet om etiken kopplad till digital teknik. Hur ska man tänka kring artificiell intelligens (AI), automation och robotisering? Nu är det dags för styrelserna att ta sitt ansvar och inse att en etiken måste bli en integrerad del i affärsutveckling och regelefterlevnad, skriver idag Patrik Löwendahl på Avanade på Realtids debattisda.

Tidigare i år publicerade IT-konsultföretaget Avanade en innehållsrik global undersökning om beslutsfattares uppfattning om digitaliseringen och dess konsekvenser för den egna organisationen. Bland flera områden som undersökningen berörde återfanns digital etik. 

I svaren uppgav fyra av fem (81 procent) av företagsledare på C-nivå och beslutsfattare inom affärer och IT, att de inte är säkra på att deras eget företag är rustat för att hantera etiska frågeställningar som relaterar till ny teknik såsom artificiell intelligens och automatisering med digitala verktyg. 

Jag frågar mig vad det är för särskild sorts etik som krävs i den digitala utvecklingen och som inte krävs i andra sammanhang. 

Annons

I undersökningen svarar 52 procent av samma grupp chefer, att deras företag har infört en särskild hantering gällande styrning och kontroll av digital etik såsom fastlagda principer, ramverk och processer. 

Det är en förvånande diskrepans mellan att så många inte är säkra på att deras företag är rustat för att hantera etiska frågeställningar kopplade till ny teknik, samtidigt hälften ändå har infört kontroll av digital etik. Varför denna tvehågsenhet? Kan det vara så att att de nya begreppen förvirrar och att man inte är riktigt säker på vad man svarar på?  

Låt oss först konstatera att 22 procent rankar transparens, till exempel att man i arbetet ska veta när man interagerar med AI och inte med en människa, som den viktigaste aspekten av digital etik inom den egna organisationen. 18 procent uppger att de har stött på etiska dilemman i arbetet förorsakade av  smart teknologi och digital automation, till exempel insamling av personlig data från bärbar utrustning. 

Annons

Vilken sorts etik talar vi om?Undersökningen ger värdefulla svar. Det är ställt bortom allt tvivel att den omvälvande tekniska utvecklingen reser många etiska frågeställningar. Men vad är digital etik? Är det en särskild sorts etik som används när vanlig etik inte fungerar?

Om jag tidigare samlade in information om mina anställda utan att meddela dem det, var det acceptabelt därför att jag använde analog teknik? Nej, det var det inte. Om jag tidigare var beroende av en robot i mitt arbete. Kunde min arbetsgivare då få mig att tro att jag arbetade med en människa istället? Knappast.

Etiska frågeställningar kring digitaliseringen och den snabba utvecklingen av AI och automation är alltför viktiga för att skuggas av nya ord. Låt oss därför behandla frågeställningar som uppstår som en följd av ny teknik med samma etiska verktygslåda som vi tidigare har använt. 

Annons

Det är inte tillåtet att bryta mot regler, lämna ut konfidentiellt material, stjäla, missbruka förtroende, utsätta andra för fara etcetera varken i den nya världen eller den tidigare. Digitalt eller analogt, vad är skillnaden om företaget slarvar med säkerheten? Det är tekniken som är digital, inte etiken. 

Etik finns i hela affären och bör vara en integrerad del i affärsutveckling och regelefterlevnad. Oavsett om det handlar om en fysisk eller en digital värld.

Min bedömning är att företagen har större chanser att lyckas hantera etiska frågeställningar relaterade till nya teknologier som AI och automation än vad de själva tror. Men rent generellt uppfattar man att digital etik är ett helt nytt sätt att arbeta. 

En skillnad mot tidigare är att nya etiska frågeställningar introduceras i högre takt, och att det gäller etiska frågeställningar som drivs av teknikutvecklingen. Men den centrala frågan om transparens, till exempel att de anställda vill veta vad arbetsgivaren gör med information om dem och vilka uppgifter som lämnas ut, följer samma etiska riktlinjer som tidigare. Informationen samlas inte längre bakom stängda dörrar utan i databaser, men samma principer gäller i en databas som när vi pratar eller sprider skrivna dokument.

Etik är en del av företagets värderingsgrundFöretagen vänder sig ofta till sin compliance officer och hanterar etik snarare som en funktion istället för en delutmaning i verksamheten. Rapporter bland annat publicerade av Tranparancy International vittnar om att företag i allmänhet saknar fokus i arbetet med etik. Frågorna fastnar i kommunikationsavdelningen när de borde ingjutas i hela organisationen och vara en kärnprocess som hör till affärsutveckling och HR. 

Etik inom den digtialiserade verksamheten är inte annorlunda till sitt väsen än tidigare, men förändringen går fortare nu. Utmaningen beror på hastigheten och storskaligheten. Därför behöver företagens styrelser ta ledarskapet för etiken, det handlar om värderingar, kultur och verksamhetfrågor som måste utgå från styrelsens riktlinjer.  

Självklart uppstår det etiska problem som följd av en snabb teknisk utveckling. Men att hantera dem är en del av affären och inte skild från annan etik. Nya ord i sig hjälper oss inte, utan det gäller att börja handla nu. 

 

Patrik Löwendahl, digital utvecklingschef på Avanade Norden

Dessutom medlem av Almega, IT-telekomföretagens arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en näringslivskod för etiskt användande av AI. Ledamot av Think Tank ”AI vision”.  

 

Annons