Helena Palmgren, vd Brummer Life Försäkringsaktiebolag. Foto: Håkan Målbäck
Pension

Debatten om flytträtten måste nyanseras

För att göra sann skillnad måste lagstiftarna tillse en retroaktiv flytträtt för all fondförsäkring för vilken spararna bär all risk.  Det skriver Helena Palmgren, vd för Brummer Life försäkringsaktiebolag.

Publicerad 2019-10-01

En mångårig diskussion är åter högaktuell. Plötsligt enar den fria flytträtten alla, vid första anblick. Rubrik efter rubrik passerar oss – sällan har inlåsningseffekter och provisioner synts i den allmänna debatten som nu. 

Den 13 november beslutar riksdagen om regeringens förslag gällande pensionsspararnas möjlighet att påverka sin pension. Tyvärr är förslaget i praktiken ett luftslott. Det innebär inte en lagstadgad, retroaktiv, kostnadsfri flytträtt utan leder främst till att försäkringar kan slås samman utan påförd skatt. Betyder det att flyttar blir kostnadsfria? Tyvärr inte.

Kvarstår gör branschens frihet att låta pensionskapitalet rå om den egna lönsamheten, via de höga provisionerna som följer de “objektiva” rådgivningssamtalen. Den ologiska matematiken kvarstår i årsredovisningarna – där inget kostar eller säljs, men vinstmarginalerna är otroliga. Det nämns varken i förslaget eller media. På bordet har Per Bolund lagt något som, i bästa fall, kan liknas vid en falskt marknadsförd vision. 

Vad ministern däremot lyfter är kollektivet av passiva sparare, som enligt utsago skulle skadas av en fri flytträtt. Låt mig påpeka att förslaget inte rör retroaktivitet – utan enkom avtal tecknade från 2007 och i samband med att lagstadgad flytträtt infördes. Därmed berörs bara produkter konstruerade för flexibilitet. Traditionell försäkring ökar komplexiteten, men är en fråga som hanterats i tolv år. Inga hinder har påvisats gällande koncerninterna förehavanden. Pensionerna har sedan 2007 moderniserats för att möta de nya lagkraven.

Inte heller möter debatten det faktum att flyttavgifter påförts i efterhand. Flera av de största pensionsbolagen beslutade, från en dag till annan, att införa avgifter på upp till 5 procent för att ”marknadsanpassa sina villkor” – eller i klarspråk: Stoppa missnöjda kunder att flytta. Vem tar hänsyn till de inlåsta spararna, de som ingått avtal om ”fri flytträtt” vilket ändrats utan deras godkännande och som i högsta grad påverkar deras pension?

Fortsatt har branschen stor påverkan. Makten läggs vid aktörernas välvilja gentemot pensionsspararna – en välvilja som underställs den egna affärsmodellens funktion och lönsamhet. Förslaget tillåter pensionsbolagen att under försäkringens första tio år ta ut kostnader för att täcka anskaffningen, såsom tidigare utbetalda provisioner. 

Bolund lyfter de högljudda protester som mött förslaget. De kommer från vissa delar av branschen, skriver ministern. Korrekt, givet att andra delar av samma bransch skulle tappa en av sina största intäktskällor om de hållit med. Fri flytträtt för dem är att låsa upp ladugårdsdörren och släppa ut sin kassako för gott.

Betänk hur tongivande aktörer kan influera, när ett förslag som detta skapas. Promemorian föreslog en femårig gräns för att ta ut flyttavgifter. Kristdemokraterna kommenterar det nu justerade förslaget med att lyfta hur regeringen backat till förmån för branschen, då de valt att öka tidsfönstret med 100 procent. Till fördel för vem? Branschen ska konkurrera med och ta betalt för värdeskapandet - inte låsa in konsumenternas kapital, skriver de. Vänsterpartiet understryker att regeringen bör lyssna in remissvar från såväl Konsumentverket som Brummer Life och återkomma med ett förslag om avgiftstak uttryckt i kronor – som alltid ska presenteras för kund innan avtalsingång.   

Många av argumenten i diskussionen måste synas. De är varken hållbara eller relevanta för dem som diskussionen borde handla om: De svenska pensionsspararna.

För att göra sann skillnad måste lagstiftarna tillse en retroaktiv flytträtt för all fondförsäkring för vilken spararna bär all risk. Det måste vidare bli transparent för slutkund vilka begränsningar som traditionell försäkring medför i sammanhanget samt vilka totala kostnader som påförs försäkringar före och under avtalstiden. 

Politiker - ni har tidigare visat ett gott intresse för kunskapsdelning och givande rundabordssamtal. Önskvärt vore att ni även bjuder in bolag som inte baserar sin verksamhet på provisionsdriven distribution.

Helena Palmgren
Vd Brummer Life Försäkringsaktiebolag

Platsannonser