Foto: Baker McKenzie
Debatt

Återhämtningen kommer gradvis 2021-2022

Hållbarhetsfrågor och regelefterlevnad blir allt viktigare i due diligence-processer vid förvärv. Det skriver Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie och ser en dämpad investeringsvilja på grund geopolitisk oro.

Uppdaterad 2020-02-17
Publicerad 2020-02-17

Året har börjat lite avvaktande vad gäller internationella företagstransaktioner, en förlängning på nedgången i värdet av förvärv och fusioner 2019, både i Sverige och globalt, och det totala värdet på företagsaffärerna väntas sjunka ytterligare 2020, till följd av den vikande världskonjunkturen. Det visar Baker McKenzies årliga rapport Global Transactions Forecast, som tas fram tillsammans med Oxford Economics. Global Transactions Forecast mäter och prognosticerar företagstransaktioner och börsnoteringar på 42 olika geografiska marknader. Konjunkturavmattningen i världen, geopolitisk oro avseende Hongkong, osäkerheten kring brexit - som kvarstår även efter det formella utträdet - coronaviruset samt handelskriget mellan USA och Kina har medfört en dämpad investeringsvilja. Återhämtningen kommer gradvis 2021-2022. 

För 2020 kan vi skönja några tydliga internationella förvärvstrender. Den första är att hållbarhetsfrågor inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (Environmental, Social, Governance) och regelefterlevnad blir allt viktigare i due diligence-processen i multinationella transaktioner. 

Vidare innebär den snabba teknikutvecklingen, bland annat inom artificiell intelligens (AI) och machine learning, att det pågår ett skifte från att förvärva fysiska tillgångar till att förvärven i allt större utsträckning genomförs för att få tillgång till humankapital och specialiserad kunskap; due diligence av humankapitalet blir därför allt viktigare. 

En tredje trend när man tittar på USA och Europa är att förvärvsprövningar ur ett strategiskt perspektiv och ett säkerhetsperspektiv ökar i betydelse. De amerikanska myndigheterna Federal Trade Commission (FTC) och Department of Justice (DoJ) granskar allt fler transaktioner utifrån den här synvinkeln. EU:s ramverk för granskning av utländska direktinvesteringar i medlemsländerna har trätt i kraft i april 2019. Förordningen, som ska säkerställa att investeringar som kommer från länder utanför EU är gynnsamma för EU- länderna, är främst riktad mot Ryssland och Kina och mot att begränsa dessa länders inflytande över och uppköp av företag eller industrier som anses vara strategiskt viktiga. Under 2019 har kinesiska direktinvesteringar också fallit kraftigt i Europa och Nordamerika 2019 jämfört med föregående år, även om de väntas återhämta sig 2020. Till orsakerna hör just screening och regleringar i mottagarländerna för kinesiska förvärv, men även kinesiska kapitalkontroller samt lägre likviditet i Kinas finansiella system. 

I vilken omfattning coronaviruset kommer att slå mot bolagens förvärvsvilja är för tidigt att säga. Flödet av affärer kommer definitivt att bli långsammare eftersom investerare tenderar att bli mer försiktiga då det finns en osäkerhet om tillgångarnas värde. Reseförbudet in och ut ur Kina, samt inom vissa större städer, påverkar också, och vi kan förvänta oss en nedgång i affärer med och investeringar både till och från Kina. Huruvida det är fråga om en kortvarig påverkan eller om det kommer att ha en större effekt beror på om smittspridningen begränsas och epidemin stoppas. 

På lång sikt är vår bedömning att M&A-aktiviteten i Kina och Hongkong, och i övriga Asien, inte kommer att påverkas, eftersom de flesta aktörer har en långsiktig syn på sina investeringar. 

Ur ett sektorsperspektiv kommer tillverkningsföretag troligen att drabbas hårdast med tanke på att många företag har produktionsanläggningar och/eller leverantörer i Kina. I vilken utsträckning detta får bolagen att flytta eller diversifiera sin tillverkning och byta leverantörer från Kina eller Asien till andra jurisdiktioner är fortfarande för tidigt att säga. 

Vi är dock övertygade om att kinesiska bolag kommer att fortsätta vara aktiva när det gäller förvärv – även av nordiska företag – på längre sikt. En lättnad i handelsspänningarna mellan Kina och USA, en liberalisering vad gäller utländska direktinvesteringar i Kina, för ett ömsesidigt marknadstillträde, samt en ökad likviditet i den kinesiska ekonomin kommer att bidra till att kinesiska direktinvesteringar i andra länder ökar. 

Vad gäller övriga asiatiska länder så ser vi i Japan att konglomerat säljer av tillgångar som inte tillhör kärnverksamheterna samt är intresserade av förvärv utanför landet. 

Även om vi ser en global nedgång i värdet på företagstransaktioner för 2020, så är Sverige fortsatt attraktivt för investeringar i ett globalt perspektiv, vilket framgår av vår rapport Global Transactions Forecast. Detta beror på att Sverige har låg kreditrisk och en effektiv förvaltning samt att det är enkelt att göra affärer i Sverige. 

Carl Svernlöv
Advokat Baker McKenzie och adj. professor i associationsrätt, Uppsala universitet 

 

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartikel.

Platsannonser

Logga in