Rättstvist

Då avgörs tvisten mot bostadsutvecklarens förening

Bostadsutvecklaren SSM:s bostadsrättsförening Metronomen hotas med krav på drygt 1 miljon kronor från köparna. I maj 2020 äger huvudförhandlig rum, men redan nu har en av köparna valt att förlikas.

Publicerad 2019-12-02

En av köparna av bostadsrätter i föreningen Metronomen har nu kommit överens med föreningen och avslutar tvisten. Samtidigt finns majoriteten tänkta köpare kvar i rättsprocessen mot bostadsutvecklaren SSM:s bostadsrättsförening.

Thomas Karlsson, advokat på Altrium Advokatbyrå, är nu ombud i 43 av de tvister mot bostadsrättsföreningen Metronomen som äger rum i Stockholms tingsrätt.

– Den stora andelen tvister fortsätter. Om man har en stor grupp människor som man tvistar för så kan det alltid vara så att någon eller några inte vill fortsätta att tvista. Det betyder egentligen inte att parterna har kommit överens utan att man försöker finna ett sätt att avsluta tvisten. Det betyder inte att man har funnit en samsyn för alla klienter, säger Thomas Karlsson som inte vill diskutera förlikningsdiskussioner i pressen.

Inflyttningen till bostadsrättsföreningen Metronomen vid Telefonplan i Stockholm skulle ha skett mellan tredje kvartalet 2018 och första kvartalet 2019. Datumen flyttades dock fram vid två tillfällen och slutade vid mellan första kvartalet 2020 och fjärde kvartalet 2020. De 44 bostadsrättsköparna krävde i början av året tillbaka förskottet på 25 000 kronor jämte ränta från SSM som står för fastighetsprojektet. Detta krav bestreds av bostadsrättsföreningen, det vill säga SSM.

Köparna har uppgett att förhandsavtalet är ogiltigt, vilket medför rätt till återbetalning. Argumenten är bland annat att formkraven inte är uppfyllda eftersom det inte anger beräknad tidpunkt för upplåtelsen. Metronomen som menar att det visst anges.

Enligt köparna har har de haft rätt att frånträda avtalen och få återbetalt sitt förskott eftersom förseningen med ingående av upplåtelseavtal har skett uppsåtligen alternativt på grund av försumlighet på föreningens sida. Metronomen menar dock att varken uppsåt eller försumlighet har förekommit på varken föreningens eller SSM:s sida.

Köparna menar att förseningen av tillträdet i vart fall uppgår till 18 månader. Metronomen menar dock att det framgått klart att det varit fråga om preliminära tidpunkter och att förseningen uppgår till maximalt nio månader då man räknar från sista dagen i det ursprungliga tidsspannet till den första dagen i det nya.

Oavsett beräkning är förseningen fortfarande ett väsentligt avtalsbrott enligt köparna, men det förnekar Metronomen.

”Förseningen av tillträdet beror på försumlighet på föreningens sida. Föreningen ansvarar för att deras anlitade kontraktspart (SSM) varit försumlig. SSM-bolag har varit ansvariga för att projektera uppförandet av föreningens hus. de har därvid varit försumliga när de projekterat byggnationen samt genom att de inte lyckats utföra markarbetena inom rimlig tid”.

Metronomen anser att det inte föreligger omständigheter som berättigat köparna att häva förhandsavtalet.

Köparna har även uppgett att man kan återkomma med skadeståndskrav. Föreningen har då svarat att möjligheten att begära skadestånd inte kan föreligga.

Metronomen har dessutom pekat på att köparna har reklamerat ”påstådda avtalsbrott för sent och framställt hävningsförklaringen för sent. Käranden (köparna reds.anm) har således förlorat rätten att göra gällande avtalsbrottet samt rätten att häva förhandsavtalet”.

Thomas Karlsson konstaterar att parterna i tvisten, alltså köparna och bostadsrättsföreningen, är överens om faktadelar men är inte överens om hur dessa ska tolkas. När köparna menar att tillträdesdatum är enligt avtal menar bostadsrättsföreningen att detta inte var en förpliktelse utan endast en lämnad tidpunkt, en tidplan, för information.

I slutet av september när en muntlig förberedelse ägde rum förde rättens ordförande enskilda diskussioner med parterna i syfte att nå en överenskommelse. När sammanträdet avslutades för dagen konstaterades att förutsättningar att nå en förlikning saknades.

Den 18 november skriver ombudet till domstolen och förklarar att en av köparna återkallar sin talan så parterna har enats om att lösa tvisten utanför domstolen. Den 20 november noterar Stockholms tingsrätt i dagboksbladet ett beslut om att parterna har nått en överenskommelse.

Huvudförhandling i Metronomen-tvisten sker i slutet av maj 2020.

Bostadsutvecklaren SSM:s bostadsrättsföreningar har även haft andra liknande mål i domstolarna. Så sent som i maj 2019 kom ett beslut att  bostadsrättsföreningen West Side Solna slipper betala tillbaka förskottet till köpare som drabbats av kraftigt försenad inflyttning.  I tvistemålet mellan bostadsutvecklaren SSM:s bostadsrättsförening och ett par som tecknat förhandsval för bostadsrätt har köparna krävt förskottet på 25 000 kronor tillbaka eftersom inflyttningen blev kraftigt försenad. 

Inflyttningen i de cirka 250 lägenheterna mellan Solna och Sundbyberg påbörjades i september i år och projektet beräknas vara färdigställt i slutet av första kvartalet 2020. Paret bokade sin lägenhet redan hösten 2015 och skrev förstahandsavtal kort senare. Efter två år, när bygget drog ut på tiden ville häva avtalet och kräva pengarna tillbaka. 

Hur påverkar denna dom er rättsprocess?
– Vi har klienter även i en tvist mot den SSM-föreningen. Domstolen har ju ingen utredningsskyldighet mer än förstå och ställa klargörande frågor. Det gör att så som man frågar domstolen får man också svar. Min uppfattning är att om man granskar det sättet som man ställt frågor i detta mål och om man granskar hur vi ställer frågor i våra mål så märker man att det inte är samma saker som kommer att prövas till 95 procent.

– Det målet betyder egentligen inget för oss. Man har lagt upp talan på ett annat sätt. Därför har detta inte påverkat oss över huvudtaget.

Under sommaren 2018 kom ett beslut i Stockholms tingsrätt om att förseningar på sex–tio veckor kan räcka som skäl för hävning av förhandsavtal. Men den domen överklagades till Hovrätten utan att prövas vidare eftersom parterna istället förlikades. 

Platsannonser