Fastigheter

Corems rörelseresultat oförändrat sedan 2014

Corems förvaltningsresultat för helåret uppgick till 201 miljoner kronor.

Uppdaterad 2016-02-19
Publicerad 2016-02-19

Corems inriktning är fastigheter inom lager- och logistik. Intäkterna för helåret 2015  uppgick till 626 miljoner kronor (621), driftsöverskottet till 481 miljoner kronor (480) och förvaltningsresultatet till 201 miljoner kronor (202). Sammantaget är utfallet för 2015 i princip detsamma som året innan. Resultat före skatt ökade däremot kraftigt till 905 miljoner kronor (162) och därmed även resultat efter skatt som uppgick till 800 mkr (112). Ökningen beror på fortsatt värdeökning på bolagets fastigheter och derivat, samt positiv utveckling av aktieinnehavet av Klövern.


Corem har under året förvärvat nio och avyttrat sju fastigheter.Nettoinvesteringar under året uppgick till 278 miljoner kronor (724). Fastighetsbolaget har flera större projekt på gång.


 — Bland viktigare affärshändelser under året kan nämnas att vi under det fjärde kvartalet tecknade ett 15-årigt hyresavtal med Svenska Retursystem AB om 30 000 kvadratmeter i Västerås. Vi kommer där att på nyinköpt mark uppföra en helt ny anläggning med planerad inflyttning våren 2017, säger Corems vd Eva Landén.  

Corem har under året emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 750 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 1,50 kronor (0,80) per stamaktie samt oförändrad nivå på  10,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning.

Platsannonser