Fastigheter

Corems resultat ökar

Fastighetsbolaget Corems resultat för årets tre första kvartal har ökat med 16 procent till 744 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,89 kronor per stamaktie. En bidragande orsak till det förbättrade resultatet är värdeökningen i fastighetsportföljen, visar bolagets delårsrapport. 

Uppdaterad 2018-10-23
Publicerad 2018-10-23

Corems resultat efter skatt för perioden januari – september har ökat med 16 procent till 744 (638) miljoner kronor, vilket motsvarar 1,89 (1,56) kr per stamaktie. Även intäkterna och driftsöverskott ökade under perioden januari – september.

“Fortsatt stark efterfrågan på vår typ av lokaler, med både lyckade uthyrningar och flera pågående och färdigställda förädlingsprojekt. Intäkterna för niomånadersperioden 2018 uppgick till 704 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 90 procent. Vår finansiella ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad på 2,9 gånger och en justerad soliditet på 38 procent. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgår till 12,34 kronor per aktie och har sedan årsskiftet ökat med 14 procent och på 12 månader med 26 procent”, skriver vd:n Eva Landén i en kommentar till delårsrapporten.

  • Intäkterna ökade till 704 (677) miljoner kronor.
  • Driftsöverskott för perioden ökade till 543 (535) miljoner kronor.  
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 280 (285) miljoner kronor.  
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 290 (147) miljoner kronor och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 42 (63) miljoner kronor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 744 (638) miljoner kronor, motsvarande 1,89 per stamaktie (1,56) kr.
  • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 12 532 (11 539) miljoner kronor.

Under perioden har nio fastigheter förvärvats i Göteborg, Jönköping och Malmö till ett fastighetsvärde om 494 miljoner kronor. Investeringar om 262 miljoner kronor har gjorts i ny-, till- och ombyggnationer

Platsannonser