FinansNyhet

Chromogenics styrelse avråder från Topright Nordics bud 

Publicerad

Glastillverkningsbolaget Chromogenics styrelse avråder enhälligt från Toprights uppköpserbjudande som offentliggjordes första veckan i mars. 

Realtid.se

Styrelsen bedömer att varken Topright som möjlig huvudägare eller Toprights huvudägare har erforderliga finansiella resurser för att i egenskap av aktieägare i Chromogenics kunna tillgodose Chromogenics externa rörelsekapitalbehov, givet kommersialisering och internationell expansion. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare bedömer styrelsen att Topright inte heller i övrigt kan förstärka bolagets finansiella struktur och förutsättningar.

De påpekar att de åtgärder som Topright har aviserat kommer att ha en negativ inverkan på sysselsättningen vid Chromogenics kontor i Uppsala samt att ledningsfunktionerna för Chromogenics verksamhet kommer att utgå från Göteborg i stället för Uppsala.

Annons

Enligt budpressmeddelandet och så vitt styrelsen känner till har Topright inte erhållit några oåterkalleliga eller villkorade utfästelser från aktieägare i Chromogenics att acceptera erbjudandet. 

Det var i början av mars som ljusteknikföretaget Topright Nordic lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och optionsinnehavare av serie TO3 i First North-bolaget Chromogenics. 

Ett förvärv av Chromogenics skulle, enligt Topright, möjligheter att sammanväva kunskap, teknik och resurser i syfte att bli en helhetsleverantör av innovativa produkter och tjänster.

Annons

NGM-bolaget Topright ägde vid offentliggörandet inga aktier eller teckningsoptioner i Chromogenics.

På aktiesidan motsvarar förvärvet en premie om cirka 9,9 procent baserat på de senaste stängningskurserna, medan motsvarande premie för teckningsoptionsägarna lyder drygt 9,5 procent. 

Aktieägarna i Chromogenics erbjuds ett aktievederlag om en aktie i Topright för varje 0,74 aktier i Chromogenics. Detta medan optionsinnehavare av serie TO3 erbjuds ett aktievederlag om en aktie för varje 1,94 teckningsoptioner av serie TO3 i Chromogenics.

Annons

Erbjudandets fullföljande är villkorat av att Topright blir ägare till aktier motsvarande över 60 procent av det totala antalet aktier, efter full utspädning.

Chromogenics hade enligt bokslutskommuniké 2020 per 31 december 93,4 miljoner kronor  i likvida medel och inga räntebärande skulder förutom ett villkorslån till Energimyndigheten. Topright Nordic redovisar per samma datum en nettokassa på minus 17,7 miljoner kronor. För helåret 2020 redovisade Topright ett kraftigt negativt kassaflöde från den löpande verksamheten på  minus 36,4 miljoner kronor. 

Styrelsen i Chromogenics har enhälligt avrått sina aktieägare från att acceptera budet. Dagen för redovisningen av erbjudandets utfall planeras ske omkring den 21 maj 2021. 

Annons