Finans

Catella: 135,8 miljarder kronor i förvaltat kapital

Catellas renodling mot fastigheter har fortsatt under tredje kvartalet.

Publicerad 2020-11-12

Från och med nästa år kommrt Catella att redovisa bolagets egna investeringar under ett nytt affärsområde; Principal Investments. Målet för respektive investering ska vara att erhålla en avkastning på minst 20 procent. Catellas investeringar kommer att kategoriseras i två huvudgrupper:

A) Investeringar som görs i form av startkapital (Eng: Seed Capital) eller saminvesteringar (Eng: Co-Investments) tillsammans med större kunder. Vår investering uppskattas till cirka tre till fem procent av totalt investerat kapitalet i respektive saminvestering. Investeringar görs i syfte att öka förvaltat kapital och generera intäkter på tre sätt:
1. avkastning på Catellas investerade kapital
2. attrahera mer externt kapital som ger fasta intäkter, och möjliggör
3. prestationsbaserade intäkter vid det fall avkastningen överstiger en viss nivå.
Konklusionen är att om Catella aktiverar eget kapital genom fler och mindre investeringar i egna fastighetsprodukter genereras inte bara avkastning på investerat kapital utan det skapar mervärde genom intäktsströmmar i våra operativa verksamheter.

B) Större investeringar i fastighetsprojekt, -strukturer eller -portföljer tillsammans med partners inom ramen för fonder eller i företag för särskilt ändamål (Eng: Special Pur-pose Vehicle). Detta i syfte att skapa överavkastning genom att utnyttja Catellas pan-europeiska kompetens och utöver avkastning på investerat kapital erhålla prestationsbaserade intäkter. Dessa projekt är ofta initierade internt men kan även vara initierade externt.

Under tredje kvartalet 2020 avyttrades 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning. Intäkter och kostnader inkluderas från och med januari till och med augusti 2020. Förvaltat kapital uppgick vid periodens slut till 135,8 miljarder kronor.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Justerat för Catella Fondförvaltning var det en ökning med 7,2 miljarder kronor i jämförelse med föregående kvartal, främst drivet av affärsområdet Property Investment Management. Totala intäkter ökade med 227 miljoner kronor i jämförelse med tredje kvartalet föregående år och uppgick till 744 miljoner kronor under kvartalet.

Rörelseresultatet ökade med 185 miljoner kronor till 259 miljoner kronor under motsvarande period. Merparten av ökningen avseende totala intäkter och rörelseresultat är hänförligt till avyttringen av fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Tyskland uppdelad på intäkter från andelar i intresseföretag och intäkter från affärsområdet Property Investment Management. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 220 miljoner kronor under tredje kvartalet.

Platsannonser