Annons

Annons

stefanedbergcase534.jpg

Stefan Edberg och Fredrik Svensson strider vidare mot minoritetsägarna som kräver 40,6 miljoner kronor från duon. Foto. Case
Stefan Edberg och Fredrik Svensson vann stroden mot minoritetsägarna som kräver 40,6 miljoner kronor från duon. Foto. Case

Case-domen överklagas till Svea hovrätt

Än kan inte tennis-proffset Stefan Edberg och AB Arvid Johansson-arvingen Fredrik Svensson sitta lugna i båten. Den vinnande domen har överklagats till Svea hovrätt.

Kring jul valde Västmanlands tingsrätt att gå på Stefan Edberg och Fredrik Svenssons linje. De slapp därmed att betala ett skadestånd på 40,6 miljoner kronor. Minoritetsägarna som gick ut som förlorare i tvisten ska betala drygt 7,6 miljoner kronor till Stefan Edberg och Fredrik Svensson för rättegångskostnaderna. Nu har de besvikna minoritetsägarna överklagat domen.

I första hand yrkar minoritetsägarna, via advokat Daniel Vargö, att Svea Hovrätt ska ändra tingsrättens dom helt och hållet och i andra hand yrkar de att hovrätten ska nedsätta skyldigheten att betala motpartens rättegångskostnader till högst 4 miljoner kronor.

I överklagandeskriften ges en sammanfattning av grunderna till överklagandet, vilka är desamma som vid förhandlingarna i tingsrätten.

Annons

Annons

Minoritetsägarna anser att Stefan Edberg och Fredrik Svensson som styrelseledamöter i Case Investment tillfogat dem som ägare av bolaget skada, vilket ska ha skett uppsåtligt eller i vart fall av oaktsamhet.

De menar att Stefan Edberg och Fredrik Svensson först stod bakom en omorganisation i koncernen där en tillståndspliktig kapital- och fondförvaltning först förflyttades från dotterbolaget Case Asset Management till ett dotterdotterbolag, Case Kapitalförvaltning. Aktierna i detta bolag såldes sedan till ett, av Stefan Edberg och Fredrik Svensson, nybildat bolag Proficio Investment, vilket även blev ny majoritetsägare i Case Investment genom flera apportemissioner. Minoritetsägarna menar att försäljningen av aktierna, skedde till ett underpris, alltså att köpeskillingen inte motsvarande värdet på aktierna.  Case Investment och Case Asset Management likviderades och minoritetsägarnas aktier blev värdelösa, enligt överklagandet.

Tingsrätten ogillade minoritetsägarnas talan på grund av att de anses inte ha kunnat bevisa att aktierna var värda mer än den köpeskilling Proficio betalade för aktierna.

”Tingsrättens domskäl är oriktiga. Detta gäller både beträffande vad tingsrätten ansåg att Klagandena behövde bevisa, och tingsrättens resonemang kring och värdering av den framlagda bevisningen”, skriver minoritetsägarna.

Advokat Daniel Vargö pekar på att tingsrätten gjort fel i att uppehålla sig kring köparnas egna värderingar och gjort slutsatsen att det inte skett någon värdering inför dessa förvärv.

”Tingsrättens synsätt är inkorrekt redan från rättsliga utgångspunkter. När man enligt gällande rätt har att utgå från marknadspriser, dvs. faktiska transaktioner, är det direkt felaktigt att underkänna marknadspriserna relevans på grund av att köparna inte gjort egna teoretiska beräkningar av bolagets värde”.

Han jämför med börskurserna som är vägledande även om man inte kan visa hur olika köpare på börsen själva teoretiskt värderat aktierna, eller hur köpare på börsen teoretiskt borde ha värderat aktierna.

”Marknadspriser bestäms av den prisnivå på vilken oberoende och villiga säljare och köpare är beredda att göra affär, vilket bl.a. styrs av tillgång och efterfrågan”.

Daniel Vargö pekar även på att domstolen valde att inte vägledas av förvärvsintresset från Patrick Andersson, United Bankers, som var beredd att betala 100 miljoner kronor för aktierna och förvärvsintresset från Krister Eriksson, Lux Nordic, som var beredd att betala 80 miljoner kronor för fondverksamheten men även Stefan Edbergs egen uppgift att han var beredd att sälja Case Kapitalförvaltning för 200 eller 150 miljoner kronor under hösten 2015.

”I denna del hade ett etablerat marknadspris kunnat erhållas om motparterna hade varit villiga att låta United Bankers respektive Lux Nordic fullfölja sitt förvärvsintresse, men de gavs inte tillfälle till det. Tingsrätten synes mena att förvärvsintresset saknar relevans på grund av att United Bankers respektive Lux Nordic inte gjorde s.k due diligence. det var dock motparterna som förvägrade detta, och det kan inte gärna gå ut över Klagandena att due diligence inte ägde rum”, skriver Daneil Vargö.

Han menar att United Bankers och Lux Nordics hade tillräckligt med informationsunderlag för att erbjuda köpeskilling, vilket United Bankers också gjorde. Han menar att dessa förvärvsintressen borde säga mer om värdet på aktierna än teoretiska beräkningar av värdet som vilka han menar alltid är ”präglade av subjektiva antaganden och osäkerhet”.

Tingsrätten menade att värderingen skulle grundas på bolagets förmögenhetsställning och avkastningsförmåga.

Stefan Edbergs och Fredrik Svensson bolag förvärvade aktierna i Case-bolaget för 32 miljoner kronor. Men enligt Daniel Vargö fanns det nytillförda 10 miljoner kronor i bolaget, vilket betyder att köpeskillingen i realiteten uppgick till 22 miljoner kronor.

Daniel Vargö uppger även att det är fel av tingsrätten att lägga bevisbördan på minoritetsägarna när det gäller frågan om underpris. Han menar att Stefan Edberg och Fredrik Svensson var såväl styrelseledamöter i Case Investment som stora aktieägare i Proficio som förvärvade dotterbolaget. de har därför bäst möjligheter att föra bevisning om värdet på aktierna i dotterbolaget då de har tillgång till räkenskapsmaterial och alla kundregister. Han uppger att Stefan Edberg och Fredrik Svensson vägrat lämna ifrån sig sådant material under förhandlingarna.

Minoritetsägarna, som enligt tingsrättens beslut blev tvungna att betala drygt 7,6 miljoner kronor, uppger att dessa rättegångskostnader ”är extremt och onormalt höga”. Kostnaderna för Edbergs och Svenssons juridiska ombud uppgick till 6,75 miljoner kronor medan minoritetsägarnas ombudskostnader ingick till cirka 3,8 miljoner kronor.  Daniel Vargö skriver att det är ett ”grundläggande förhållande att kärandens rättegångskostnader normalt sett överstiger svarandens kostnader” och att en tumregel bör vara att det ska vara på detta sätt därför anser minoritetsägarna att de endast kan vitsorda 4 miljoner kronor när det gäller Edbergs och Svenssons rättegångskostnader.

För att domstolen ska välja att pröva målet hänvisar Daniel Vargö till  ett seriöst, omfattande och komplex mål där stora värden står på spel, cirka 40,6 miljoner kronor.

Han menar även att det det finns anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens beslut. Han noterar bland annat att tingsrätten inte redovisade vad relevanta förhörspersoner berättade i sina förhör bland annat från förhöret med Patrick Andersson från United Bankers.Han hänvisar även till att det finns ett flertal frågor som är av vikt för ledning av rättstillämpningen. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons