Maria Rankka, Henrik von Sydow och Cathrine Danin.v
Maria Rankka, Henrik von Sydow och Cathrine Danin.
Panel

"Brexit vore förödande"

Realtids paneldeltagare om vad ett brittiskt EU-utträde, om det blir verklighet, kan få för följder för Sveriges finansmarknad.

Uppdaterad 2016-02-27
Publicerad 2016-02-25

Nyligen meddelade Storbritanniens premiärminister David Cameron att brexit-omröstningen ska äga rum 23 juni.

Många finansaktörer menar att ett brittiskt EU-utträde kan medföra många negativa konsekvenser för deras affärer och för marknaden i stort, medan andra hävdar motsatsen och tror att det skulle gynna Storbritannien ekonomiskt och politiskt.

I veckans panel har Realtid.se frågat Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskommare, Henrik von Sydow, jurist och omvärldsstrateg på Carnegie privatbank samt Cathrine Danin, ekonom på Swedbank om hur de ser på en eventuell brexit.


Hur skulle en brexit påverka Sveriges finansbransch och finansmarknad?

 

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare:
– Brexit vore förödande inte bara för finansbranschen, utan rent generellt. Storbritannien är viktigt i EU och Brexit kommer att leda till politisk instabilitet och skulle därmed kunna skapa oro för finansbranschen i stort då London är Europas finanscentrum.

Henrik von Sydow, jurist och omvärldsstrateg privatbank på Carnegie:
– Om britterna röstar för ett EU-utträde går vi mot en period av fördjupad osäkerhet. Det gäller också för finansmarknaden i Stockholm.

Cathrine Danin, ekonom på Swedbank:
– Sverige har valt att inte delta i bankunionen där euroländerna ingår. Storbritannien är idag ett av de största länderna utanför eurosamarbetet och utan britterna lär pressen på att införa euron i Sverige öka. Sverige har sedan tidigare (till skillnad från Storbritannien och Danmark) åtagit sig att vid ett senare tillfälle införa euron.

– En Brexit, och oron inför en Brexit, kommer att leda till volatilitet på de finansiella marknaderna. Vid en Brexit kan vi vänta oss fallande börser, fallande pund, och en flight-to-quality mentalitet som trycker ner marknadsräntor ytterligare. Det är troligt att safe-haven flöden leder till en starkare euro. SEK gynnas normalt inte i dessa lägen med fallande börser och en svagare krona är troligt. Volatilitet på finansmarknaderna kan bli mycket stor, men bör samtidigt vara övergående. Det bör inte ge någon direkt effekt på realekonomin om volatiliteten inte blir utdragen under en längre period.

 

Ser ni några betydande risker för den svenska finansmarknaden om en brexit blir verklighet?

 

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare:
– Utbytet med Storbritannien är betydande så det finns en påtaglig risk sammankopplad med Brexit. För Stockholmsregionens del är det extra känsligt eftersom Storbritannien är regionens främsta handelspartner.

Henrik von Sydow, jurist och omvärldsstrateg på Carnegie privatbank :
– Det finns risk för ökade kapitalkostnader för svenska företag om tillgången till London som finanscentrum försämras.

Cathrine Danin, ekonom på Swedbank:
– Sveriges, och de övriga icke-euroländernas, behov skulle sannolikt åsidosättas allt mer. Samtidigt skulle reformer som euroländerna efterfrågar prioriteras.


Finns det några fördelar med ett brittiskt EU-utträde för Sverige? Och i så fall vilka?

 

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare:
– Eventuella vinster är främst teoretiska. Brexit vore mycket olyckligt. Brexit innebär att Storbritannien hamnar utanför EU-systemet, vilket kan leda till att vissa investerare kan komma att känna större osäkerhet inför det brittiska finansiella regelverket. Sverige och Stockholm skulle tillhöra några av de största förlorarna på Brexit. Kostnaderna skulle sannolikt överstiga eventuella positiva effekter. Rent politiskt har Sverige och Storbritannien ofta gemensamma positioner exempelvis i synen på frihandeln. Sverige förlorar en vän i viken.

Henrik von Sydow, jurist och omvärldsstrateg på Carnegie privatbank :
– Svårt se scenario där Sverige eller flera svenska företag vinner fördelar. Tvärtom hör Sverige tillsammans med Storbritannien till de kanske enskilt största förlorarna, såväl ekonomiskt som politiskt.

Cathrine Danin, ekonom på Swedbank:
– Nej, ett brittiskt utträde skulle sannolikt minska Sveriges inflytande i EU. Många av besluten inom EU fattas idag inom eurogruppen på eurogruppens möten där Sverige inte deltar. Således skulle vi förlorar en viktig bundsförvant vilket lämnar oss med enbart Nederländerna och Danmark.


Hur skulle ett brittiskt EU-utträde påverka Storbritanniens finansmarknad?

 

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare:
– Svårt att säga. Det kan få både positiva och negativa konsekvenser för City och den brittiska finansmarknaden. Det beror bland annat på vad Storbritannien i så fall upprättar för regelverk. Samtidigt är det självklart så att Storbritannien lika lite som Sverige är betjänt av politisk instabilitet.

Henrik von Sydow, jurist och omvärldsstrateg på Carnegie privatbank :
– Regeringarna i Berlin och Paris kommer att straffa London som finanscentrum. Om London får betala står det som exempel för andra på att det kostar att lämna EU-samarbetet. Finansmarknadsregleringarna i EU kommer över tid justeras för att missgynna London – och passa Frankfurt och Paris.

Cathrine Danin, ekonom på Swedbank:
– Man har redan sett att oro kring folkomröstningen och ett ev. Brexit påverkat den brittiska finansmarknaden. Framförallt har valutamarknaden reagerat med ett svagare pund, medan effekterna på räntemarknaden är mindre omfattande. Efter att Michael Gove och Boris Johnson valt att stödja Exit-sidan har osäkerheten stigit och den politiska polariseringen blivit tydligare.

– Detta har satt sitt spår på den brittiska finansmarknaden med ex. försvagat pund. Vi förväntar oss en volatil period, inte minst på valutamarknaden. Om opinionsundersökningarna tydligt börjar signalera ett övertag för Exit-sidan lär pundet försvagas ytterligare och den brittiska börsen falla. Riskpremien på räntemarknaden kan också stiga.

Vad kan en brexit få för konsekvenser för Europa och EU-projektet?

 

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare:
–  Brexit kan bidra till att sätta EU-projektet i gungning. Inget medlemsland har i unionens historia valt allt lämna samarbetet.


Henrik von Sydow, jurist och omvärldsstrateg på Carnegie privatbank :
– Brexit blir en drivkraft för både fragmentisering och fördjupning av EU-samarbetet. Fördjupning därför att den starkaste rösten mot ett tätare euro-zonsammarbete inte längre finns i sammanträdesrummet. Det kommer ställa frågor om hur andra länder förhåller sig till den utvecklingen.
På kort sikt kommer det binda ännu mer sammanträdestimmar för EU:s stats- och regeringschefer för att arrangera ett ordnat utträde för Storbritannien. Timmar som möjligen borde läggas på annat.

Cathrine Danin, ekonom på Swedbank:
– En Brexit skulle få omfattande effekter på Europa främst genom ett försvagat EU-samarbete. Detta är det sista som Europa vill se i en tid med geopolitiska spänningar, en hög flyktinginvandring och en återhämtning som går trögt. Europa behöver omfattande reformer för att få högre tillväxt och det arbetet skulle sannolikt försämras och dra ut på tiden vid ett brittiskt utträde. Samtidigt har många populistiska partier växt sig allt starkare i många länder och oro finns att även andra länder (bl.a. Nederländerna och Frankrike) vill omförhandla sina villkor med EU.

Platsannonser