Börs

Brexit kan ge EQT "väsentligt negativ påverkan"

Brexit kan ge en ”väsentlig negativ påverkan” på EQT då riskkapitalbolaget har flera rådgivare med bas i London. Oron gäller även förvaltningen av EQT-fondernas portföljbolag.

Publicerad 2019-09-18

För snart en vecka sedan offentliggjorde riskkapitalbolaget EQT prospektet inför börsnoteringen som ska äga rum den 24 september 2019.

Bland riskfaktorerna i prospektet nämner EQT Brexit. Riskkapitalbolaget skriver att Brexit sedan tillkännagivandet har skapat omfattande geopolitisk osäkerhet och marknadsvolatilitet i såväl Storbritannien som på andra platser.

EQT skriver att beroende på utfallet i brexit-förhandlingarna kan Storbritannien mista tillgången till EU:s inre marknad och de internationella handelsavtal som framförhandlats av EU å medlemsstaternas vägnar. Detta skulle, enligt EQT, ”kunna få en väsentlig negativ påverkan på EQT AB-koncernens verksamhet i Storbritannien, särskilt med avseende på EQT Credit där 18 av 25 investeringsrådgivare är baserade i London, och förvaltningen av EQT-Fondernas portföljbolag”. 

Även andra ändrade geopolitiska villkor, däribland ökad protektionism och ett ökat fokus på nationella säkerhetsåtgärder, bland annat genom ny lagstiftning och krav på godkännande kan också komplicera, eller begränsa, EQT AB-koncernens verksamhet samt verksamheten för, eller förmågan att ta in kapital för nya EQT-Fonder. 

EQT skriver vidare att ”EQT-fondernas förmåga att göra investeringar och avyttringar kan begränsas på grund av ökad granskning ur ett nationellt säkerhetsperspektiv, om exempelvis en nationell myndighet, till exempel den amerikanska Committee on Foreign Investment in the United States, skulle invända mot en investering på grund av identiteten av investerarna i en viss EQT-Fond”. 

EQT nämner även att det finns risker som är relaterade till en urholkning av EQT AB-koncernens företagskultur och nordiska ursprung.

”EQT AB-koncernen har en stark företagskultur som bygger på ett antal grundvärderingar. Grundvärderingarna, som består i att vara högpresterande, respektfull, entreprenöriell, informell och transparent, präglar också EQT:s företagskultur”.

EQT menar att en tillväxt och expansion inom olika geografiska områden och marknader kan leda till organisatoriska och kulturella utmaningar.

På kort sikt avser EQT till exempel att ytterligare expandera geografiskt inom både Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet och har nyligen etablerat rådgivningskontor i Italien och avser att etablera rådgivningskontor i Frankrike, Australien och Japan, framgår det.

”Utan genomtänkta strategier för att upprätthålla företagskulturen vid snabb tillväxt finns det en risk att EQT AB-koncernens företagskultur och värderingar förändras över tid”.

Koncernen har medarbetare som representerar 40 nationaliteteter på kontor i 15 länder på tre kontinenter. Per 30 juni 2019 var cirka 60 procent av rådgivningspartners och två tredjedelar av EQT:s investeringsrådgivare av icke-nordisk nationalitet. 

”Det finns en risk för att en urholkning av EQT AB-koncernens företagskultur och dess nordiska ursprung kan leda till att nyckelpersoner lämnar Koncernen, en förändring i EQT:s ledarskapsmodell samt att det blir svårare för EQT AB- koncernen att framgångsrikt integrera nyanställda, nya system eller andra resurser. Om EQT AB-koncernen inte upprätthåller sin företagskultur och sina grundvärderingar, kan det också få en negativ påverkan på EQT AB-koncernens förmåga att rekrytera och behålla investeringsråd- givare, andra nyckelpersoner och EQT-rådgivare”, skriver EQT. 

EQT-koncernen har 646 medarbetare. Under de senaste tolv månaderna var personalomsättningen tio procent, varav omkring två procent "icke-önskad" personalomsättning.

En annan risk EQT nämner är att bolaget är beroende av ett effektivt kontrollsystem för att minska de operativa riskerna och upprätthålla lämpliga rutiner för förvaltningen av EQT-fonderna.

”EQT genomför för närvarande en intern utredning avseende en EQT-anställds olovliga betalningar relaterade till fonder som förvaltas utanför Luxemburg. Beloppen som utredningen avser är dock inte materiella för EQT AB-koncernen”.

Vidare nämner EQT den betydande utveckling av lagstiftning som förekommit. Den påverkar private equity-industrin och det fortsätter att föras diskussioner om att öka den offentliga kontrollen och/eller öka regleringen av private equity-industrin, vilket kan ha en negativ effekt på EQT AB-koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Platsannonser