Annons

Annons

Wihlborgs omstrukturerar räntederivatportföljen

Efter en översyn av koncernens ränteriskhantering har Wihlborgs omstrukturerat sin portfölj av räntederivat.

Befintliga räntederivat har stängts och nya räntederivat har ingåtts. Undervärden om ca 940 Mkr har därmed realiserats. Den genomsnittliga räntebindningstiden är efter transaktionerna 3,5 år. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive effekt av räntederivat uppgår nu till 1,39 procent jämfört med 2,35 procent vid utgången av september 2018. Genomsnittlig kapitalbindning uppgår till 6,0 år.

Wihlborgs totala låneportfölj uppgår till ca 22,9 miljarder kronor och ränterisken har under senare år hanterats genom en räntederivatportfölj med ett nominellt värde om 9,5 miljarder kr. Derivatportföljen har omfattat såväl vanliga ränteswappar som strukturerade instrument. Som en del av omstruktureringen har samtliga befintliga räntederivat stängts. Nya derivatpositioner till ett nominellt värde om 9,4 miljarder har ingåtts och dessa omfattar endast vanliga ränteswappar, inga strukturerade derivat är del av portföljen idag.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 6 december 2018 kl. 14.00 CET.