Sponsrat Sponsrat

Vostok New Ventures återköper depåbevis

Publicerad 2018-02-14

Stockholm, Feb. 14, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Styrelsen i Vostok New Ventures Ltd ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget") har beslutat att ge mandat till ledningen i Vostok New Ventures att återköpa depåbevis i bolaget.

Det förnyade mandatet från styrelsen gäller tills 31 december 2018 och föreskriver att depåbevis kan återköpas förutsatt att återköpen görs i enlighet med villkoren för företagsobligationerna 2017/2020.

Varje aktie i Vostok New Ventures representeras av ett depåbevis.

Depåbevisen kommer, vid ett eller flera tillfällen, att köpas på NASDAQ Stockholm till ett pris inom det registrerade kursintervallet vid varje tillfälle. Depåbevisen kommer att återköpas när ledningen anser det lämpligt med hänsyn till perioder med förbjuden handel inför rapporttillfällen samt i övrigt tillämpligt regelverk.

Per den 14 februari 2018, innehar Bolaget totalt 1 105 952 återköpta depåbevis. Det totala antalet utestående depåbevis i Vostok New Ventures, exklusive återköpta depåbevis, uppgår till 84 582 357.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 07.58 CET.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/3b47abe0-2252-46d3-b2fa-0d87d8202a63

]]>

Platsannonser