Sponsrat Sponsrat

Vårdförbundet och SKL har tecknat ett nytt centralt avtal som innebär vila och återhämtning för medlemmar som arbetar dag/kväll/natt

- Vi har länge kämpat för att få ett centralt avtal som är långsiktigt och hållbart. Vi har tagit första steget, men arbetet börjar nu, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Uppdaterad 2016-12-01
Publicerad 2016-12-01
-    Vi har säkrat lösningar för att klara kompetensförsörjningen i framtidens hälso- och sjukvård genom bättre villkor för nattarbete, utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor och ett partsarbete för mer hälsosamma arbetstider, säger hon. 

Avtalet gäller för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det är hållbart och långsiktigt. Det betyder att veckoarbetstiden i avtalet ligger fast. Den kan inte sägas upp lokalt vilket har varit ett problem tidigare.

Innehållet är bättre än i många lokala avtal. Det ger möjlighet att utveckla och anpassa avtalet till lokala förutsättningar i olika verksamheter. De lokala avtal som finns idag kan på sikt behöva anpassas av de lokala parterna.

  •  Arbetstiden sänks för de som arbetar omväxlande dag/kväll/natt. Ju mer natt hen arbetar desto mer sänks arbetstiden. Arbetstiden sänks också för de som arbetar ständig natt i landsting och regioner.
  •  När det gäller kommunanställda är parterna överens om att gemensamt kartlägga förutsättningarna vid ständigt nattarbete för sjuksköterskor i kommunsektorn och hur tjänstgöringen påverkas av vårdens utveckling. Arbetet ska vara klart i november 2018.
  • En samsyn för att lösa kompetensbristen när det gäller specialistsjuksköterskor finns också i paketet. Parterna är överens om att akademisk specialisttjänstgöring, AST är lösningen. AST innebär är att sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor inom ramen för sin anställning och kollektivavtal.
  • I avtalet ingår också ett särskilt fokus på specialistutbildning för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.
  • Karriärstegar. Alla medlemmar ska ha rätt till individuella utvecklingsplaner som inkluderar fortbildning.
  • I avtalet ingår dessutom att parterna gemensamt ska arbeta för att utveckla hälsosamma arbetstider. .

Fakta om avtalet mellan Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och SKL/Pacta  

-          Avtalet gäller cirka 110 000 medarbetare inom vården och inkluderar bland annat sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och fysioterapeuter.

-   Avtalet gäller från 1 december 2016 till 31 mars 2019. Avtalet förlänger gällande avtal som centralt är utan siffersatta nivåer.

-    Nya arbetstidsbestämmelser införs för medarbetare som arbetar i rotation (medarbetare som roterar mellan dag- och nattjänstgöring, sön- och helgdag eller till vardag och helgdag). Arbetstiden sänks också för de som arbetar ständig natt i landsting och regioner.

-    De centrala parterna har åtagit sig att utarbeta riktlinjer och rekommendationer om verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning som beaktar hälsosam arbetsmiljö.

- När det gäller kommunanställda är parterna överens om att gemensamt kartlägga förutsättningarna vid nattarbete för sjuksköterskor i kommunsektorn och hur tjänstgöringen påverkas av vårdens utveckling. Arbetet ska vara klart i november 2018.

 -  Parterna ska gemensamt inventera tillgången på specialister samt kartlägga hur förekomsten och utformningen av lokala modeller för karriärutveckling och specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling. En del i arbetet ska särskilt fokusera på förutsättningarna för specialisering vad gäller biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och fysioterapeuter

-   I avtalet betonas att det är sjukvårds­huvudmannen som ansvarar för att varje medarbetare har den kompetens som krävs för att fullgöra sina arbetsuppgifter och ges förutsättningar för kompetensutveckling. Detta ska formuleras i individuella utveck­lingsplaner som inkluderar fortbildning.

-   De centrala parterna har enats om ett samsynsdokument för utbildningsanställningar. Parterna ska följa upp och utvärdera formen för och utvecklingen av utbildningsanställningar samt antal, fördelning och inriktning. Fokus ska även läggas på hur utbildningsanställningar kan bidra till att stärka specialistsjuksköterskans roll i vården.

-  Sjuksköterskor ges genom utbildningsanställningarna möjlighet att gå specialistutbildningar med bibehållen lön under studietiden.

-  Vårdförbundet och Fysioterapeuterna förhandlar tillsammans inom ramen för OFR:s förhandlingsråd, området hälsa och sjukvård.

-     SKL:s förhandlingsdelegation är tillika styrelse i Pacta.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdfröbundet, Heléne Fritzon, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation, Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna

Platsannonser