Sponsrat Sponsrat

Välkommen till Nordax årsstämma 2016

Aktieägarna i Nordax Group AB (publ) kallas genom bifogat dokument till årsstämma onsdagen den 11 maj klockan 17.30 i Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.

Uppdaterad 2016-04-06
Publicerad 2016-04-06

Aktieägare är välkomna från 16.30. Efter stämman serveras lättare förtäring och dryck.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 4 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman till bolaget senast onsdagen den 4 maj 2016.

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska göras antingen på Nordax webbplats www.nordaxgroup.com, skriftligen per post till Nordax Group AB (publ), Årsstämma 2016, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon till 08-402 92 09.

Vid anmälan ska följande uppgifter uppges: namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) och i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén i stämmolokalen, kommer att skickas ut med början torsdagen den 5 maj 2016. Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer stämman att simultantolkas till engelska.

Läs hela kallelsen i bifogat dokument. Kallelsen i sin helhet finns också på www.nordaxgroup.com där det också går bra att anmäla sig.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Andreas Frid, ansvarig investerarrelationer, Nordax

Tel: +46 705 29 08 00

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Norden och erbjuder in- och utlåning till mer än 100 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak på kontoret i Stockholm. Nordax grundades av sex entreprenörer med gedigen erfarenhet av riskhantering. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 31 december 2015 uppgick utlåningen till 10,8 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 6,0 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

Nordax Group AB AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2016 kl. 15.00.

Platsannonser