Sponsrat Sponsrat

Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2020

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första kvartalet 2020 uppgick till 466 MSEK (509), vilket är något lägre än för motsvarande period föregående år.

Uppdaterad 2020-12-03
Publicerad 2020-04-24


Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog.

Januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen minskade med sex procent till 1 801 MSEK (1 924). Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt sju procent medan de totala leveransvolymerna var i det närmaste oförändrade. Intäkter från upplåtelser avseende vindkraft har ökat.

  • Det operativa rörelseresultatet minskade med åtta procent och uppgick till 466 MSEK (509). Lägre priser har kompenserats av högre leveransvolymer från egen skog. Leveransvolymerna från externt anskaffad skogsråvara har dock varit lägre. Resultatet för Svenska skogsplantor var lägre till följd av lägre volymer och högre kostnader.
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 153 MSEK (113). Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
  • Kvartalets resultat uppgick till 515 MSEK (521), motsvarande 4,35 kr (4,40) per aktie.
  • Sveaskogs verksamhet har hittills bedrivits utan större störningar till följd av coronapandemin. Utvecklingen följs noga för att kunna göra erforderliga anpassningar.

Kommentar från Sveaskogs vd och koncernchef Hannele Arvonen:

– En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter av marknadsskäl successivt sjunkit under 2019 och trenden har även fortsatt in i 2020. Genom ökade leveranser från egen skog har vi ändå kunnat upprätthålla resultatnivån, vilket är glädjande.

– Ett hållbart och lönsamt skogsbruk förutsätter en vital skogsindustri och entreprenörsföretag med finansiell överlevnadsförmåga. Vi har därför tagit fram ett stödpaket som underlättar för våra entreprenörer inom avverkning, skogsvård och transport att överbrygga negativa effekter av coronapandemin.

– I den nu uppkomna situationen är det särskilt viktigt att entreprenörer får stöd inom ekonomi- och personalfrågor. Många av entreprenörerna är i behov av säsongsanställda från andra länder, och ställs därmed inför nya utmaningar när rörligheten över landsgränser begränsas. Vår avsikt är att genomföra plantering 2020 som planerat för att säkerställa tillväxten i skogen.

– Coronasituationen drabbar turist- och besöksnäringen mycket hårt. För att underlätta för turistentreprenörer på Sveaskogs marker kommer de entreprenörer som hyr byggnader och mark av oss få tre månader hyresfritt. Det handlar om vandrarhem, campingar, stugor, restauranger och butiker. Sveaskog stödjer svensk naturturism och vill ge dessa viktiga företag förutsättningar för att, inte bara överleva finansiellt, utan bidra till en levande landsbygd.

För mer information, kontakta:
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog, 0770-787 000
Per Matses, vice vd och CFO Sveaskog, 08-655 92 90
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

 

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

                                                   

Platsannonser