Annons

Annons

Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd.

Stockholm, May 17, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Årsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd (”Bolaget”) hölls torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10 i Stockholm.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag följande:

  • Det beslutades att fastställa resultaträkningen för perioden 1 januari t.o.m. 31 december 2017 samt balansräkningen per den 31 december 2017. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.
  • Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter, och Lars O Grönstedt, Per Brilioth, David Nangle, Milena Ivanova, Ranjan Tandon och Voria Fattahi omvaldes som styrelseledamöter. Lars O Grönstedt valdes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2019. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) om 1 800 000 SEK ska utgå, varav 600 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i Bolaget.
  • Det beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.
  • Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.
  • Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
  • Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Stenlund, CFO: +46 (0)8 545 015 50

Vostok Emerging Finance är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i utvecklings- och gränsmarknader. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq First North med kortnamnet VEMF SDB.

Vostok Emerging Finance’s Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

VEF_AGM 2018 kommunike_180517

Bilaga

]]>