Sponsrat Sponsrat

Sectras tremånadersrapport 2016/2017: Fleråriga driftsavtal bidrar till Sectras positiva utveckling

Linköping den 5 september, 2016: IT- och medicinteknikföretaget Sectra (STO: SECT B) ökar nettoomsättningen, rörelseresultatet och kassaflödet jämfört med motsvarande period föregående år. Fleråriga driftsavtal för medicinska IT-system bidrar till den positiva utvecklingen för bolaget. Orderingången var lägre än jämförelsekvartalet, men ligger för den senaste tolvmånadersperioden på en nivå över nettoomsättningen. Sectras finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och bolagets nyckeltal för de finansiella målen ligger fortsatt över målnivåerna.

Uppdaterad 2016-09-05
Publicerad 2016-09-05

Kvartal 1 i siffror

  •  Sectrakoncernens orderingång uppgick till 225,5 MSEK (299,9). För löpande tolvmånadersperioden var orderingången 1 247,6 MSEK.
  •  Nettoomsättningen uppgick till 230,5 MSEK (224,9), vilket motsvarar en ökning med 2,5 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 5,6 procent.
  •  Rörelseresultatet ökade med 2,2 procent till 32,1 MSEK (31,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,9 procent (14,0). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 5,7 procent.
  •  Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 17,6 MSEK (6,6).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– Vi redovisar ett stabilt första kvartal och våra nyckeltal för finansiella mål ligger fortsatt över målnivåerna. Orderingången överstiger nettoomsättningen på helårsbasis, men under perioden är den lägre än jämförelsekvartalet. En del av förklaringen till detta är att ordervolymerna varierar mycket mellan olika kvartal till följd av att enskilda fleråriga kundavtal kan vara mycket stora, men utvecklingen är ändå något vi måste ha under observation. Koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde utvecklades positivt under perioden trots ogynnsamma valutakursförändringar.

– Inom vårt största affärsområde Imaging IT Solutions är omsättning och rörelseresultat lägre än jämförelseperioden. Affärsområdet hade under de inledande kvartalen 2015/2016 och året dessförinnan positiva effekter från ovanligt många installationer och driftsättningar av medicinska IT-lösningar i Storbritannien, där vårdgivare upphandlade nya system på grund av att deras tidigare avtal löpte ut under denna period och effekten var alltså av engångskaraktär. En ytterligare effekt av att vi har ökat omsättningen i Storbritannien är att Sectras exponering mot det brittiska pundet är relativt stor. Resultatet av folkomröstningen i juni om Storbritanniens utträde ur EU fick det brittiska pundet att falla, vilket hade en negativ effekt på vårt utfall för kvartalet.

– Affärssegmenten Business Innovation och Sectra Customer Financing, vår verksamhet för finansiering av driftsavtal för kunder, redovisar omsättningstillväxt. Affärsområdet Secure Communications redovisar ett positivt rörelseresultat för kvartalet. För att förbättra affärsområdets utveckling gör vi långsiktiga satsningar på internationell expansion och det nya produktområdet IT-säkerhet för kritisk infrastruktur.

– Vi verkar i nischmarknader där det finns ett växande behov av de produkter och lösningar som Sectra erbjuder. Vi har en orderingång väl över nettoomsättningen och ett ökat antal kunder med fleråriga driftsavtal som ger långsiktig stabilitet. Koncernens finansiella ställning är god och vi har flera spännande satsningar som vi hoppas ska kunna bidra till framtida tillväxt. 

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad delårsrapport. 

Presentationen av delårsrapporten den 5 september

Sectra presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, samt Simo Pykälistö, CFO och vice vd. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 5 september 2016 kl. 10:00

För att delta, ring in 5-10 minuter före konferensen på:

  •  SE: +46 856642690
  •  UK: +44 2030089801
  •  US: +1 8557532235

eller följ rapportpresentationen online via: www.sectra.com/irwebcast. Här kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september, 2016, kl. 08:00 CET.

Platsannonser