Sponsrat Sponsrat

Sectras sexmånadersrapport 2020/2021: Vinst och orderingång ökar, men leveranser påverkas av pandemirestriktioner

Pressmeddelande – Linköping den 27 november, 2020 – Efterfrågan på medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) tjänster och produkter var fortsatt hög under andra kvartalet och orderingången för första halvåret ökade mot jämförelseperioden. Omsättningstillväxt och lägre rörelsekostnader bidrog till ökad vinst, trots att leveransmöjligheterna i delar av verksamheten begränsas av restriktioner i samhället till följd av pandemin. Återinförande av strängare restriktioner i många länder kan leda till större svängningar mellan kvartal och ökar risken för leveransförskjutningar. Sectra är dock relativt väl rustat för att hantera pandemin baserat på en stark finansiell position, positiva kassaflöden och betydande andel återkommande intäkter.

Uppdaterad 2020-11-27
Publicerad 2020-11-27

Sexmånadersperioden maj–oktober 2020, i siffror

  • Orderingången ökade med 105,4 procent till 1 364,4 MSEK (664,4). 
  • Nettoomsättningen ökade med 2,3 procent till 712,1 MSEK (696,1) och baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 6,1 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 62,5 procent till 117,0 MSEK (72,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,4 procent (10,3). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 75,9 procent. 
  • Resultat före skatt uppgick till 113,9 MSEK (75,6). 
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 121,8 MSEK (81,2).

Kvartal 2 augusti–oktober, i siffror

  • Orderingången ökade med 76,7 procent till 752,1 MSEK (425,7). Av kvartalets orderingång har 13 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 22–32 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.
  • Nettoomsättningen ökade med 13,7 procent till 413,2 MSEK (363,3) och baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 18,8 procent. 
  • Rörelseresultatet ökade med 109,8 procent till 89,6 MSEK (42,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,7 procent (11,8). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 127,3 procent. 
  • Resultat före skatt uppgick till 92,5 MSEK (44,9). 
  • Kassaflödet uppgick efter förändring av rörelsekapital till 36,3 MSEK (109,2). Under kvartalet har 173,3 MSEK (172,6) överförts till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
– Möjligheter till arbete på distans med samma funktionalitet och säkerhet som på arbetsplatsen samt omfattande konsolidering inom sjukvården för högre produktivitet är några av de faktorer som driver marknaderna för medicinsk IT och cybersäkerhet. Med ökad orderingång och vinst under första halvåret visar vi att vårt fokus på kundnöjdhet lönar sig. Det är så vi växer och når våra mål.

– Motsvarande period förra året redovisade vi historiskt hög orderingång. Trenden har hållit i sig och nu gör vi det igen. Efter att ha återhämtat en svag inledning på verksamhetsåret, redovisar vi en positiv finansiell utveckling under andra kvartalet. Detta trots att vi påverkas av pandemin, framförallt inom våra verksamhetsområden Business Innovation och Secure Communications. Samtidigt sker återigen mer omfattande nedstängningar i samhället och en andra våg av pandemin ser ut att kunna pågå i månader framöver. Det begränsar kraftigt möjligheterna att åka ut till kunder och kommer att få effekt på leveransplaner i vissa projekt den närmaste tiden. Att långsiktiga säljaktiviteter som mässor och fysiska möten med kunder påverkas leder till minskade kostnader på kort sikt, men kan få effekter på orderingången på längre sikt. Detta gäller inte bara oss, utan också andra aktörer inom våra branscher.

– Många av våra kunders situation är långt ifrån idealisk på grund av den pågående pandemin och vi gör vad vi kan för att hjälpa dem. Baserat på deras feedback har vi skött oss väl och bibehållit den höga kundnöjdheten. Det känns fantastiskt och stimulerar oss att fortsätta göra vårt yttersta för att möta kundernas behov – så att de kan ge patienter bästa möjliga vård samt skydda kritisk infrastruktur och kommunikation där samhällen är som mest sårbara.

Se bifogad delårsrapport för ytterligare vd-kommentarer och information. 

Presentation av delårsrapporten 
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 27 november 2020, kl. 10:00

Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand på investor.sectra.com/q2report2021

SE: +46850558365
UK: +443333009261
US: +18446251570

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020, kl. 08:15 CET.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/.

Platsannonser