Sponsrat Sponsrat

Sectras halvårsrapport 2016/2017: Ökad vinst, starkt kassaflöde och ökade framtidssatsningar

Linköping den 12 december, 2016 – IT- och medicinteknikföretaget Sectra (STO: SECT B) ökar nettoomsättningen, rörelseresultatet och kassaflödet under första halvårsperioden 2016/2017 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots negativa valutaeffekter av förändringar i brittiska pundet och ökade satsningar för framtida tillväxt inom områden som exempelvis digital patologi och IT-säkerhet för kritisk infrastruktur. Bolagets finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och Sectras nyckeltal för de finansiella målen ligger fortsatt över målnivåerna.

Uppdaterad 2016-12-12
Publicerad 2016-12-12

Halvårsperioden i siffror

 • Orderingången ökade med 3,9 procent till 525,1 MSEK (505,2).
 • Nettoomsättningen uppgick till 505,9 MSEK (489,5), vilket motsvarar en ökning med 3,4 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 5,1 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 23,6 procent till 78,5 MSEK (63,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,5 procent (13,0). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 33,4 procent.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 70,2 MSEK (58,6).

Kvartal 2 i siffror

 • Orderingången ökade med 45,9 procent till 299,6 MSEK (205,3). Omförhandling av ett flerårigt kundavtal har haft en engångseffekt på koncernens orderstock med -78,9 MSEK och innebär en retroaktiv justering av orderingången för 2014/2015. Det framtida rörelseresultatet påverkas marginellt av denna omförhandling.
 • Nettoomsättningen uppgick till 275,4 MSEK (264,7), vilket motsvarar en ökning med 4,0 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 4,6 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 44,5 procent till 46,4 MSEK (32,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,8 procent (12,1). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 60,4 procent.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 52,6 MSEK (52,0). 

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– Med visionen att bidra till ett friskare och tryggare samhälle levererar Sectra stabila lösningar med hög tillgänglighet till några av samhällets viktigaste funktioner. Att våra insatser uppskattas bekräftas både av externa och egna kundnöjdhetsmätningar. Nyligen presenterades en undersökning där beslutsfattare på den nordamerikanska sjukvårdsmarknaden återigen rankade Sectra högre än konkurrenterna. Den höga kundnöjdheten och långsiktiga framtidssatsningar bidrar till att stärka vår position inom Sectras nischområden.

– Kvalitet är lönsamt! Vår finansiella utveckling under andra kvartalet var god med fortsatt positiva trender för koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde. Detta trots att utfallet har påverkats negativt av valutaeffekter, speciellt i Storbritannien, och att vi belastat kvartalsresultatet med långsiktiga satsningar för framtida tillväxt inom områden som exempelvis digital patologi och IT-säkerhet för kritisk infrastruktur. Satsningarna inom dessa områden ökar i takt med att marknaderna mognar, vilket kommer att ha en dämpande effekt på resultatutvecklingen innevarande verksamhetsår. 

– Orderingången detta kvartal visar på en tillfredsställande förbättring, men tillväxttakten på årsbasis bör öka ytterligare för att vi ska vara helt nöjda. Vi ser ljus i tunneln för affärsområdet Secure Communications, såväl inom den historiska kryptoaffären som inom det nya området kritisk infrastruktur där vi upplever bra intresse från marknaden. 

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad delårsrapport.

Presentationen av delårsrapporten den 12 december

Sectra presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, samt Simo Pykälistö, CFO och vice vd. Presentationen hålls på engelska.

Tid:         12 december 2016 kl. 10:00

För att delta, ring in 5-10 minuter före konferensen på:

 • SE +46 8 56642690
 • UK +44 2030089810
 • US +1 8557532235

eller följ rapportpresentationen online via: www.sectra.com/irwebcast. Här kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december, 2016, kl. 08:00 CET.

Platsannonser