Sponsrat Sponsrat

Sectras bokslutskommuniké 2019/2020: Sectra växer med ökad lönsamhet – årets rörelseresultat steg med 25,4 %

Pressmeddelande – Linköping den 3 juni, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar det resultatmässigt bästa räkenskapsåret hittills och överträffar sina tre finansiella mål. Framgångarna och tillväxten bygger på hög kundnöjdhet, långa kundrelationer, produkter av hög kvalitet samt kompetenta och engagerade medarbetare. Dessa förutsättningar är en stabil grund för vår utveckling och lönsamhet i framtiden. Med en stark finansiell position, positiva kassaflöden och betydande andel återkommande intäkter är Sectra väl rustat för att hantera den höga graden av osäkerhet till följd av covid-19. Mot denna bakgrund föreslås att årsstämman beslutar att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Uppdaterad 2020-06-03
Publicerad 2020-06-03

Räkenskapsåret 2019/2020 i siffror

 • Orderingången uppgick till 1 816,0 MSEK (2 132,8). I jämförelseåret ingår Sectra största order någonsin, ett 13-årigt avtal med NSW Health i Australien värt 560 MSEK.
 • Nettoomsättningen ökade med 17,5 procent till 1 661,1 MSEK (1 413,5). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 14,7 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 25,4 procent till 295,3 MSEK (235,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,8 procent (16,7). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 19,2 procent. 
 • Resultatet före skatt uppgick till 303,0 MSEK (248,8). 
 • I utfallen ingår poster av engångskaraktär (se Secure Communications sidan 10). Posterna har en positiv nettoeffekt på rörelseresultatet med 1,4 MSEK.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 296,3 MSEK (252,5). 
 • Styrelsen och vd föreslår att årsstämman 2020 beslutar att 4,50 SEK per aktie överförs till aktieägarna genom en aktiesplit 2:1 i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande, läs mer på sidan 13 i bifogad bokslutskommuniké. Ingen ordinarie utdelning föreslås. 

Kvartal 4 i siffror

 • Orderingången uppgick till 716,2 MSEK (1 104,9). I jämförelsekvartalet ingår storordern från NSW Health. Av kvartalets orderingång har 36 procent intäktsförts under fjärde kvartalet och ytterligare 34–44 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång. 
 • Nettoomsättningen ökade med 7,1 procent till 507,6 MSEK (474,1). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 5,0 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 18,1 procent till 123,6 MSEK (104,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,3 procent (22,1). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 12,5 procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 126,7 MSEK (110,9). 
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 81,0 MSEK (72,1). 
 • Utbrottet av covid-19 har inte haft någon betydande effekt på Sectras finansiella utfall. 

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar
– När våra kunder inom vården blir effektivare i sitt dagliga arbete och därmed hinner ge vård till fler människor, eller när samhällets sårbarhet minskar med hjälp av våra lösningar för datasäkerhet, då har också vi lyckats. Det är väldigt tillfredsställande att våra långsiktiga satsningar på att skapa verkligt värde för kunder, patienter och samhället i stort medför att vi kan redovisa det resultatmässigt bästa året i Sectras historia.

  – En del av våra projekt är mycket omfattande, vilket leder till stora svängningar mellan kvartalen eftersom en betydande del av resultatet redovisas i samband med driftsättning och projektleveranser. Därför är det viktigt att titta mer på trender än utfallet för ett enskilt kvartal i bedömningen av vår utveckling. För det kommande räkenskapsåret förväntar vi oss ett svagare första kvartal än vanligt och en kraftig tyngdpunkt på driftsättningar hos kunder under andra halvåret och då särskilt vårmånaderna. Detta beror dels på naturliga säsongsvariationer, där många kunder vill gå i drift inför den relativt sett lugnare sommarperioden, dels på förseningar i projekt och beställningar på grund av covid-19. På lång sikt kommer vår nya prenumerationsmodell för mjukvarulicenser bidra till en utjämning mellan kvartalen, men den bedöms inte ha någon stor effekt de närmaste åren.

– Vår stabila utveckling samt positiva underliggande kassaflöden och lönsamhet ger mig anledning att vara fortsatt optimistisk. Vi har ett antal framtidsprojekt och även helt nya geografiska marknader som kan bli stora på sikt. Tillväxtmöjligheterna är goda inom samtliga verksamhetsområden under överskådlig framtid, även om covid-19 troligen kommer att innebära en tillfälligt dämpad efterfrågan i vissa marknader. Genom vårt arbete och investeringar i områden och innovation som har potential att öka kundnyttan skapar vi värde för våra kunder och kan på så sätt hjälpa till att göra samhällen friskare och tryggare. Detta kundvärde är grunden för våra framgångar och det som också avgör hur vi lyckas skapa aktieägarvärde och avkastning till våra ägare.Se bifogad bokslutskommuniké för ytterligare vd-kommentarer och information. 

Presentation av bokslutskommunikén inklusive fördjupning i nya prenumerationsmodellen 
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Fredrik Gustavsson, CTO och chef för Pre-Sales/Product Marketing på Sectra Imaging IT Solutions, presenterar Sectras nya prenumerationsmodell för mjukvarulicenser. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 3 juni 2020, kl. 10:00
Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: investor.sectra.com/q4report1920
SE: +46850558366
UK: +443333009035
US: +18335268397 

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020, kl. 08:15 CET.

Platsannonser