Sponsrat Sponsrat

SAF-HOLLAND offentliggör erbjudandehandling avseende kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex: acceptfristen inleds den 1 augusti

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller något annat land där erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Uppdaterad 2016-08-01
Publicerad 2016-08-01
  • Erbjudandehandlingen avseende SAF HOLLAND:s erbjudande till aktieägarna i Haldex offentliggjordes idag.
  • Haldex aktieägare kan acceptera erbjudandet från och med den 1 augusti 2016.
  • Erbjudandepriset om 94,42 kronor per aktie innebär en premie om 26,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Haldex aktie på Nasdaq Stockholm under de tre senaste månaderna fram till den 14 juli 2016, datumet för erbjudandets offentliggörande.

Luxemburg den 1 augusti 2016. SAF-HOLLAND GmbH (“SAF-HOLLAND”), ett helägt dotterbolag till SAF-HOLLAND S.A., har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende kontanterbjudandet till aktieägarna i Haldex AB (publ) (“Haldex”) som offentliggjordes den 14 juli 2016.

Erbjudandehandlingen, som godkänts och registrerats av Finansinspektionen, finns, tillsammans med anmälningssedeln, tillgänglig på SAF-HOLLAND:s hemsida (www.safholland.com) samt på Carnegies hemsida (www.carnegie.se). Carnegie är s.k. settlement agent i samband med erbjudandet. Erbjudandehandlingen kommer även att distribueras till samtliga personer som per den 29 juli 2016 är direktregistrerade aktieägare i Haldex.
 
Erbjudandepriset uppgår till 94,42 kronor kontant per aktie i Haldex och innebär en premie om 26,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Haldex aktie på Nasdaq Stockholm under de tre senaste månaderna fram till den 14 juli 2016, datumet för erbjudandets offentliggörande. Acceptfristen för erbjudandet löper från och med den 1 augusti till och med den 24 augusti 2016.

Processen för godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter har påbörjats. Erforderliga godkännanden förväntas erhållas före utgången av acceptfristen för erbjudandet.

Under förutsättning att erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 26 augusti 2016 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 31 augusti 2016. SAF-HOLLAND förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Den föreslagna sammanslagningen av SAF-HOLLAND och Haldex har en övertygande strategisk logik med anledning av de kompletterande verksamheterna – både produktmässigt och geografiskt. SAF-HOLLAND och Haldex skulle tillsammans bilda en ny integrerad ledande tillverkare av chassi-relaterade fordonskomponenter och skapa en one-stop-shop för helhetslösningar som erbjuder ett komplett sortiment av chassi- relaterade komponenter - från elektroniska bromssystem installerade med bromsar till upphängningssystem med fjädring. Vidare kan SAF-HOLLAND och Haldex tillsammans uppnå en ledande ställning i ett affärsområde med höga marginaler och få cykliska variationer. Haldex skulle få tillgång till SAF HOLLAND:s 9 000 eftermarknads- och servicestationer vilket skulle möjliggöra ett unikt och globalt distributionsnätverk för reservdelar. Vidare skulle SAF HOLLAND:s goda relationer med stora, globala åkerier ge den nya koncernen möjlighet att ytterligare förbättra sitt erbjudande till slutkunder och utveckla produkter som exakt motsvarar deras behov. Slutkunder är en strategiskt viktig målgrupp som SAF HOLLAND är beroende av eftersom de spelar en betydande roll för vilka komponenter som köps in av tillverkare av släpvagnar och lastbilar.

###

Om SAF-HOLLAND:
SAF-HOLLAND, med huvudkontor Luxemburg, är den största oberoende noterade leverantören till den kommersiella fordonsmarknaden i Europa. Med en omsättning om cirka 1 060 miljoner euro 2015 och över 3 100 anställda är SAF-HOLLAND-koncernen en av världens ledande tillverkare och leverantör av chassisystem och originaldelar till lastbilar, bussar och passagerarfordon. Produktsortimentet omfattar axel- och fjädringssystem, vändskivor, kingpins och landningsställ, och marknadsförs under varumärkena SAF, Holland och NEWAY. SAF-HOLLAND säljer produkter till originaltillverkare (OEMs) på sex kontinenter. På eftermarknaden säljer SAF HOLLAND originaldelar till originalleverantörer (OES) till tillverkare och deras slutkunder samt service centrer genom ett omfattande globalt service- och distributionsnätverk. SAF-HOLLAND är en av få leverantörer i lastbils- och släpvagnsbranschen som är internationellt positionerad på nästan alla marknader globalt.

Om Haldex:
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Haldex lever och andas sin verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i kunders verklighet. Genom att fokusera på sina kärnkompetenser och den passion alla delar uppnår Haldex den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i Haldex produkter, utan även dess filosofi. Haldex 2 140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter Haldex levererar skapar ett unikt värde för kunder och alla slutanvändare. Haldex är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte cirka 4,8 miljarder kronor under 2015.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 1 augusti 2016 kl. 07.45

SAF-HOLLAND-kontakt för investerare och analytiker
Stephan Haas
Telefon: +49 (0)6095 301 617
Epost: stephan.haas@safholland.de

Christina Hüttner
Telefon: +49 (0)6095 301 255
Epost:  christina.huettner@safholland.de

Kontakt för svensk media och investerare
Narva
Hans Westerberg
Mobil: +46 (0) 70 492 1936
Epost: hans.westerberg@narva.se

Olof Ehrs
Mobil: +46 (0) 70 481 72 34
Epost: olof.ehrs@narva.se

Kontakt för tysk media och ytterligare kontakt för investerare
FTI Consulting
Carolin Amann
Mobil: +49 (0) 69 92037 132
Epost: carolin.amann@fticonsulting.com

Thomas M. Krammer
Mobil: +49 (0) 89 710 422 116
Epost: thomas.krammer@fticonsulting.comViktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.
 
Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. SAF-HOLLAND avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller något annat land där erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom SAF-HOLLAND:s och Haldex kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och SAF-HOLLAND har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs enligt gällande lagar och bestämmelser.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA

Erbjudandet avser värdepapper i ett svenskt bolag och är föremål för svenska regler om offentliggörande av information, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA. Vederlag i erbjudandet kommer att utbetalas i enlighet med svenska regler, vilka i vissa väsentliga avseenden avviker från de regler som tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden enbart i USA, inklusive vad avser tidpunkten för utbetalning av vederlag. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med undantag enligt regel 14d-1(c) under US Securities Exchange Act från 1934.

Eftersom bolagen har säte utanför USA och samtliga eller vissa av deras styrelseledamöter eller företrädare kan ha hemvist utanför USA kan det vara förenat med svårigheter för aktieägare i USA att göra gällande rättigheter och krav enligt federal värdepapperslagstiftning. Det är inte säkert att amerikanska investerare kan stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Det kan vara förenat med svårigheter att tvinga ett icke-amerikanskt bolag eller dess dotterbolag att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

SAF-HOLLAND och dess ombud kan, i enlighet med svensk lag och marknadspraxis, före eller under acceptfristen för erbjudandet komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Haldex utanför USA på annat sätt än genom erbjudandet. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande aktiekurs eller genom privata sidoaffärer till framförhandlat pris. Information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.
 
Erbjudandet till aktieägarna i USA lämnas endast av SAF-HOLLAND och ingen annan.
 

Platsannonser