Sponsrat Sponsrat

SAF-HOLLAND återkallar kontanterbjudandet till aktieägarna i Haldex AB

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller något annat land där erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Uppdaterad 2016-08-25
Publicerad 2016-08-25

Luxemburg den 25 augusti 2016 - SAF-HOLLAND GmbH (“SAF-HOLLAND”), ett helägt dotterbolag till SAF-HOLLAND S.A., offentliggjorde den 14 juli 2016 ett kontanterbjudande om 94,42 kronor per aktie till aktieägarna i Haldex AB (publ) (“Haldex”) (”Erbjudandet”). Den 11 augusti 2016 meddelade SAF-HOLLAND, i ljuset av ett högre erbjudande som offentliggjordes den 4 augusti 2016 av en annan budgivare, att vederlaget i Erbjudandet inte skulle komma att höjas.

Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 24 augusti 2016. Vid acceptfristens utgång hade 199 461 aktier i Haldex, motsvarande 0,45 procent av aktierna och rösterna, lämnats in i Erbjudandet.

Erbjudandets fullföljande var villkorat av, bl.a., att det accepterades i sådan utsträckning att SAF-HOLLAND skulle bli ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Haldex. Detta villkor har inte har uppfyllts. SAF-HOLLAND har därför beslutat att återkalla Erbjudandet.

De aktier som har lämnats in i Erbjudandet kommer därmed inte att förvärvas av SAF-HOLLAND, utan kommer att kvarstå i respektive innehavares ägo utan att denne behöver vidta några åtgärder. Som tidigare meddelats innehar SAF-HOLLAND 1 590 000 aktier i Haldex, motsvarande 3,6 procent av de utestående aktierna och rösterna, efter förvärv före Erbjudandets offentliggörande.

SAF-HOLLAND är alltjämt fast beslutet att skapa värde åt samtliga sina intressenter och leverera i enlighet med sin ”Strategi 2020”. Koncernen anser sig vara mycket väl positionerad eftersom verksamheten bygger på en stark affärsmodell och långvariga relationer med kunderna. Koncernen har också ett antal strategiska initiativ för att fortsätta att öka sin marknadsnärvaro och generera lönsam tillväxt.

Om SAF-HOLLAND:
SAF-HOLLAND, lokaliserat i Luxemburg, är den största oberoende noterade leverantören till den kommersiella fordonsmarknaden i Europa. Med en omsättning om cirka 1 060 miljoner euro 2015 och över 3 100 anställda är SAF-HOLLAND-koncernen en av världens ledande tillverkare och leverantör av chassisystem och originaldelar till lastbilar, bussar och passagerarfordon. Produktsortimentet omfattar axel- och fjädringssystem, vändskivor, kingpins och landningsställ, och marknadsförs under varumärkena SAF, HOLLAND och NEWAY. SAF-HOLLAND säljer produkter till originaltillverkare (OEMs) på sex kontinenter. Inom ramen för koncernens eftermarknadsverksamhet säljer SAF HOLLAND originaldelar till originalleverantörers (OES) servicenätverk samt till slutkunder och service center genom ett omfattande globalt distributionsnätverk. SAF-HOLLAND är en av få leverantörer i lastbils- och släpvagnsbranschen som är internationellt positionerad på nästan alla marknader globalt.

SAF-HOLLAND-kontakt för investerare och analytiker
Stephan Haas
Telefon: +49 6095 301-617
Epost:
stephan.haas@safholland.de

Christina Hüttner
Telefon: +49 (0)6095 301 255
Epost:
christina.huettner@safholland.de 

Kontakt för svensk media och investerare
Narva
Frank Bagge
Telefon: +46 (0) 76 006 24 76
Epost:
frank.bagge@narva.se 

Olof Ehrs
Telefon: +46 (0) 70 481 72 34
Epost:
olof.ehrs@narva.se 

Kontakt för tysk media och ytterligare kontakt för investerare
FTI Consulting
Carolin Amann
Telefon: +49 (0)69 92037 132
Epost:
carolin.amann@fticonsulting.com 

Anja Meusel
Telefon: +49 (0) 69 92037 120
Epost: anja.meusel@fticonsulting.com
 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 07:30.

Viktigt meddelande
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. SAF-HOLLAND avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller något annat land där erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom SAF-HOLLAND:s och Haldex kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och SAF-HOLLAND har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs enligt gällande lagar och bestämmelser.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA
Erbjudandet avser värdepapper i ett svenskt bolag och är föremål för svenska regler om offentliggörande av information, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA. Vederlag i erbjudandet kommer att utbetalas i enlighet med svenska regler, vilka i vissa väsentliga avseenden avviker från de regler som tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden enbart i USA, inklusive vad avser tidpunkten för utbetalning av vederlag. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med undantag enligt regel 14d-1(c) under US Securities Exchange Act från 1934.

Eftersom bolagen har säte utanför USA och samtliga eller vissa av deras styrelseledamöter eller företrädare kan ha hemvist utanför USA kan det vara förenat med svårigheter för aktieägare i USA att göra gällande rättigheter och krav enligt federal värdepapperslagstiftning. Det är inte säkert att amerikanska investerare kan stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Det kan vara förenat med svårigheter att tvinga ett icke-amerikanskt bolag eller dess dotterbolag att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

SAF-HOLLAND och dess ombud kan, i enlighet med svensk lag och marknadspraxis, före eller under acceptfristen för erbjudandet komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Haldex utanför USA på annat sätt än genom erbjudandet. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande aktiekurs eller genom privata sidoaffärer till framförhandlat pris. Information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.

Erbjudandet till aktieägarna i USA lämnas endast av SAF-HOLLAND och ingen annan.

Platsannonser