Annons

Annons

REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 11.00, på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm. Registreringen till årsstämman påbörjas kl. 10.00. Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer årsstämman att simultantolkas till engelska och kinesiska.

A.         Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018; och
   
 • anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Bolaget senast fredagen den 20 april 2018, om möjligt, före kl. 16.00. Anmälan ska ske (a) per brev till Rezidor Hotel Group AB (publ), Årsstämman, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, (b) per telefon 08-402 90 65, måndag till fredag mellan kl. 09.00 och 16.00, (c) per e-post till AGM@rezidor.com eller (d) via Bolagets webbplats www.rezidor.com.
 • Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till årsstämmolokalen, kommer att skickas ut av Euroclear Sweden AB med början omkring måndagen den 23 april 2018.

  Vid anmälan till Bolaget ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav och antal biträden (högst två). Aktieägare som representeras genom ombud ska skicka skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt i original till Bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska till fullmakten bifogas bestyrkt registreringsbevis eller annan handling som styrker undertecknarens behörighet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.rezidor.com.

  Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier hos en bank eller liknande institution måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att deras aktier tillfälligt omregistreras i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar göra sådan omregistrering måste kontakta sin förvaltare i god tid före fredagen den 20 april 2018.

  Personuppgifter från anmälningsblanketter, fullmakter eller Bolagets aktiebok kommer att användas för nödvändig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, årsstämmoprotokollet.

  B.         Ärenden på årsstämman

  B.1       Förslag till dagordning

 • Stämmans öppnande.
 • Val av ordförande vid stämman.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Godkännande av dagordning.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 • Anförande av verkställande direktören.
 • Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet samt redogörelse av valberedningens ordförande för valberedningens arbete.
 • Beslut om:
 • a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b)            dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 • Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
 • Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.
 • Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 • Val av revisor.
 • Beslut om instruktion för utseende av valberedning.
 • Beslut om riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare.
 • Beslut om ändring av Bolagets firma.
 • Stämmans avslutande.
 • B.2       Valberedning
  I enlighet med den instruktion för utseende av valberedning som beslutades av årsstämman den 28 april 2017 (och enligt vilken valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av var och en av Bolagets tre största aktieägare och styrelsens ordförande (utan rösträtt)), och baserat på en utskrift av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti 2017, identifierades de tre största aktieägarna i Bolaget. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 26 oktober 2017.

  Valberedningen består av Lo Kin Ching som representant för HNA Tourism Group Co. ("HNA"), Trelawny Williams som representant för Fidelity International och Abhishek Agrawal som representant för Polygon Global Partners LLP. Valberedningen inkluderar även Xin Di (utan rösträtt), styrelsens ordförande.

  B.3       Förslag till beslut

  Punkt 2 - Stämmoordförande

  Valberedningen föreslår att advokaten Dick Lundqvist väljs till ordförande vid årsstämman.

  Punkt 10 b) - Disposition av Bolagets resultat

  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att disponibla medel balanseras i ny räkning. Förslaget har lagts baserat på koncernens låga resultat för året. Den långsiktiga utdelningspolicyn att dela ut cirka en tredjedel av det årliga nettoresultatet kvarstår.

  Punkt 11-14 - Val av styrelse, arvoden, m.m.

  Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman
  Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, valda av årsstämman, ska vara åtta (8) utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn
  Valberedningen föreslår att arvoden, beräknat på årsbasis, till styrelseledamöterna valda av årsstämman ska utgå enligt följande:

  • 42 000 euro till var och en av ledamöterna som inte är anställda av Bolaget eller HNA,
  • 9 500 euro till ordförande i revisionsutskottet som inte är anställd av Bolaget eller HNA,
  • 6 900 euro till övriga medlemmar av revisionsutskottet som inte är anställda av Bolaget eller HNA,
  • 6 300 euro till ordförande av ersättningsutskottet som inte är anställd av Bolaget eller HNA, och
  • 4 200 euro till övriga medlemmar av revisionsutskottet som inte är anställda av Bolaget eller HNA.

  Valberedningens förslag innebär att styrelseledamöter som är anställda av Bolaget eller HNA inte ska erhålla något arvode för sina styrelseuppdrag.

  Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

  Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  Valberedningen föreslår omval av Xin Di, Liu Daoqi, Charles B. Mobus, Jr., Song Xiang, Wolfgang M. Neumann, Lo Kin Ching, Andreas Schmid och Thomas Staehelin för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  Eftersom fler än hälften av de föreslagna styrelseledamöterna är bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) förutsätter den föreslagna styrelsesammansättningen att Bolagsverket medger dispens från bosättningskravet.

  Valberedningen föreslår omval av Xin Di som styrelsens ordförande.

  För information om de föreslagna styrelseledamöterna besök Bolagets webbplats www.rezidor.com.

  Val av revisor
  Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  Punkt 15 - Valberedning
  Valberedningen föreslår följande instruktion för utseende av Bolagets valberedning inför årsstämman 2019:

  Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av var och en av Bolagets tre största aktieägare och styrelsens ordförande (dock utan rösträtt) (dvs. totalt fyra ledamöter). Namnen på de tre ägarrepresentanterna och aktieägarna de representerar ska offentliggöras av Bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. De största kända aktieägarna, baserat på Bolagets aktiebok tillhandahållen av Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2018, ska kontaktas av styrelseordföranden. Om någon av de tre största aktieägarna avstår att utnyttja sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas möjlighet att utse ledamot.

  Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren i valberedningen, om inte ledamöterna enhälligt enas om en annan ordförande. Dock ska styrelsens ordförande inte vara ordförande i valberedningen.

  Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att utse ny ledamot till valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode.

  Om en väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur och en aktieägare (som efter en sådan väsentlig ägarförändring blivit en av Bolagets tre största aktieägare) framställer önskemål till valberedningens ordförande om att utse en ledamot till valberedningen, ska valberedningen erbjuda aktieägaren plats i valberedningen genom att ersätta den minsta aktieägarens ledamot i valberedningen.

  Om en aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sitt aktieinnehav i Bolaget före årsstämman, ska ledamoten utsedd av denne aktieägare avgå och ersättas av en ny ledamot som ska utses av en aktieägare som till följd av förändringen i Bolagets ägarstruktur blivit en av de tre största aktieägarna eller, om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

  Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till:

  • val av ordförande för årsstämman,
  • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
  • ersättning till styrelseledamöterna specificerat för ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  • val av revisor (i förekommande fall), revisorssuppleant (i förekommande fall) och arvode till revisorn, och
  • instruktion för utseende av valberedning.

  Valberedningen ska ha rätt att anlita och belasta Bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter och andra konsulter som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Utöver sina andra skyldigheter, ska valberedningen även fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

  Aktieägare kan framställa nomineringsförslag till valberedningen; sådana förslag ska skickas till valberedningen till den adress som anges på Bolagets webbplats www.rezidor.com. Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. Förslagen offentliggörs även på Bolagets webbplats.

  Punkt 16 - Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare

  Bolagets styrelse föreslår följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare (verkställande direktören och fem medlemmar av Bolagets ledningsgrupp):

  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig och i linje med internationell marknadspraxis med referens till en grupp av internationella företag, både beträffande nivå och struktur på de olika ersättningskomponenterna. De olika ersättningskomponenterna kommer att utgöras av fast årlig ersättning, rörlig ersättning
  (årliga program och program över flera år), pensionspremier och kan komma att inkludera andra förmåner.

  Den årliga grundersättningen utgör en rimligt avvägd del av den totala ersättningen och utvärderas, och kan komma att justeras, årligen baserat på ansvar, prestation och lönenivå för respektive medlem i bolagsledningen.

  Den rörliga ersättningen kommer att bestå av årliga program och program över flera år och bygger på principen om betalning efter prestation. Planerna kan, för deltagare som har globala roller, komma att inkludera mål baserade på Radisson Hospitality, Inc.s finansiella utveckling. Sådana mål är i överensstämmelse med företagets intressen.

  Det årliga rörliga ersättningsprogrammet kommer att vara kontantbaserat och representerar en möjlighet att tjäna en andel av den fasta årliga ersättningen, under förutsättning att de ambitiösa men uppnåbara fördefinierade finansiella och individuella målen uppnås. Beroende på måluppfyllelse kan den årliga rörliga ersättningen varier från ingen rörlig ersättning upp till 100 procent av den årliga fasta ersättningen för medlemmar i koncernledningen och upp till 200 procent för VD och koncernchef. En medlem i koncernledningen deltar i ytterligare ett prestationsbaserat program för 2018, 2019 och 2020. Denna tillkommande prestationsbaserade bonus kan variera från 0 till 50 000 EUR per år med upp till ytterligare 150 000 EUR att utbetala vid utgången av 2020 baserat på medlemmens totala prestation för åren 2018, 2019 och 2020.

  De långsiktiga programmen för rörlig ersättning ska vara kontantbaserade och täcka en treårig kvalificeringsperiod. Utformningen är avsedd att förbättra företagets resultatutveckling och uppmuntra till en samsyn med Bolagets aktieägare på lång sikt. De långsiktiga programmen omfattar Bolagets VD, koncernledningen och ett begränsat antal andra ledande befattningshavare. Långsiktiga program för rörlig ersättning representerar en möjlighet att tjäna en andel av den fasta årliga ersättningen, under förutsättning att de ambitiösa men uppnåbara fördefinierade finansiella och operationella målen uppnås. Beroende på måluppfyllelse kan den långsiktiga rörliga ersättningen variera från ingen rörlig ersättning upp till 100 procent av den årliga fasta ersättningen för medlemmar i koncernledningen och upp till 200 procent för VD och koncernchef. Dessa maximala procentsatser - beräknat på den fasta årliga ersättningen - utgör den totala maximala möjligheten under hela intjänandeperioden. Samtliga framtida pensionsåtaganden kommer att vara avgiftsbestämda, beräknade på en procentsats av den årliga grundersättningen och kommer inte att beräknas på några rörliga delar av ersättningen.

  Övriga förmåner kan bestå av tjänstebil, bostadsförmån, betald skolgång för barn och reseersättningar.

  Uppsägningsperioden ska normalt sett inte överstiga 12 månader eller 3 månader för vart femte anställningsår. Kombinerade avtalsenliga uppsägningstider och avgångsvederlag, i händelse av uppsägning från Bolagets sida, kommer normalt inte att överstiga 24 månader. I händelse av tvist kan tillämplig lagstiftning i vissa fall leda till avgångsvederlag överstigande det avtalade beloppet och kan då överstiga 24 månaders ersättning.

  Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning med mera till VD. Ersättningsutskottet godkänner på förslag från VD ersättningsnivåer med mera för de andra medlemmarna i koncernledningen. Dessutom förbereder ersättningsutskottet principer för ersättning till företagets ledande befattningshavare för beslut i styrelsen och som förslag till årsstämman.

  Styrelsen avser att implementera en kontantbaserad plan för rörlig ersättning för treårsperioden 2018-2020. Se not 10 och not 31 i Bolagets årsredovisning för 2017 för en beskrivning av Bolagets utestående aktie- och kontantbaserade rörliga ersättningsprogram.

  Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl för detta föreligger i ett enskilt fall.

  Punkt 17 - Ändring av Bolagets firma

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets firma och, följaktligen, ändra § 1 i Bolagets bolagsordning så att Bolagets firma är Radisson Hospitality Group AB (publ).

  Majoritetskrav

  Styrelsens förslag under punkt 17 i dagordningen kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande inte mindre än två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

  C.         Övrigt

  Totalt antal aktier och röster i Bolaget

  Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 174 388 857, varav 3 222 541 aktier och röster innehas av Bolaget.

  Fullständiga förslag, m.m.
  Årsredovisningen och revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Klarabergsviadukten 70 D7, 111 64 Stockholm, inte senare än från torsdagen den 5 april 2018. Handlingarna kommer också hållas tillgängliga senast från samma datum på Bolagets webbplats www.rezidor.com och kommer att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

  Upplysningar på årsstämman
  Aktieägare har rätt att vid årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar om (i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation, (iii) Bolagets förhållande till annat bolag inom Rezidor-koncernen, (iv) koncernredovisningen, och (v) sådana förhållanden beträffande andra bolag inom Rezidor-koncernen som avses i punkterna (i) och (ii). Styrelsen och den verkställande direktören är endast skyldiga att efterkomma sådan begäran om upplysningar förutsatt att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

  * * *
  Stockholm i mars 2018
  Rezidor Hotel Group AB (publ)
  Styrelsen  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Rezidor Hotel Group via Globenewswire