Sponsrat Sponsrat

Ratos: Delårsrapport januari-september 2017

Publicerad 2017-11-14

Pressmeddelande 14 november 2017

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 08.00 CET.

Utveckling i bolagsportföljen

 • Omsättning oförändrad
 • EBITA uppgick till 1 006 Mkr (938), +7%
 • Operativ EBITA uppgick till 1 045 Mkr (1 124), -7%

Förvärv och avyttringar

 • Försäljning av Nebula slutfördes under tredje kvartalet, exitvinst 515 Mkr
 • Försäljning av Serena Properties slutfördes under tredje kvartalet, exitvinst 79 Mkr
 • GS-Hydro Holding Oy samt GS-Hydro Oy försattes under tredje kvartalet i konkurs
 • Försäljning av resterande aktieinnehav i Arcus under första kvartalet, exitvinst 33 Mkr
 • Försäljning av AH Industries slutfördes under första kvartalet, exitförlust 32 Mkr

Finansiell information

 • Koncernens nettoomsättning 17 647 Mkr (18 579)
 • Resultat före skatt 1 255 Mkr (-2 220)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 2,73 kr (-5,74)
 • Inlösen av samtliga preferensaktier av serie C, sammanlagd inlösenlikvid 1 300 Mkr
 • Likvida medel i moderbolaget 2 405 Mkr (1 627)

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-506 395 49 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 14 november 2017
Magnus Agervald
VD

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2017                                16 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018                      3 maj 2018
Årsstämma 2018                                               3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                        17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018             25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 14 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Konsumentvaror/Handel och Bygg. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 13 400 medarbetare.This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ratos via Globenewswire

Platsannonser