Sponsrat Sponsrat

OssDsign AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2019

OssDsigns VD Anders Lundqvist: “OssDsign AB stod för en mycket stark avslutning på ett spännande och händelserikt år. Vår strategi för den amerikanska marknaden, och de investeringar vi gjort där i enlighet med vad som presenterades i samband med börsintroduktionen, har gett förväntade positiva resultat.

Uppdaterad 2020-02-13
Publicerad 2020-02-13

Oktober - December i siffror:

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 069 TSEK (4 220).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -28 641 TSEK (-15 755).
 • Resultatet per aktie var -1,6 SEK (-2,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 023 TSEK (-26 887).
   

Januari - December i siffror: 

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 873 TSEK (13 264).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -84 245 TSEK (-56 011).
 • Resultatet per aktie var -5,5 SEK (-11,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -71 616 TSEK (-66 018).
   

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet: 

 • Kontrakt med UK National Health Service (NHS) bekräftat. 
 • Första kliniska erfarenheten av OssDsigns implantat på japanska patienter presenterades vid de japanska neurokirurgernas årsmöte i Osaka.
 • Det europeiska patentverket (EPO) beviljade OssDsign ytterligare ett europeiskt patent för OssDsigns teknologi baserat på keramiskt material.
 • FDA-tillstånd erhölls för OssDsign Cranial PSI Accessories.
 • Uppdaterade data från uppföljning av utfallet av 670 skallkranioplastiker med OssDsign Cranial PSI är i linje med tidigare publicerade data om OssDsigns låga komplikationsfrekvens – avsevärt lägre än publicerade data för traditionella implantat.
 • Övergången från OssDsigns amerikanska huvuddistributör till OssDsign USA Inc är slutförd.
   

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets slut 

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsperiodens slut.
   

CertifiedAdviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com 

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Platsannonser